2017 m. kovo 4 d., šeštadienis

Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį
Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Švęsdama pirmąjį gavėnios sekmadienį Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje skaito ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kurioje pasakojama apie gundymus, Jėzaus patirtus dykumoje. Kiekvienas žmogus yra velnio gundomas. Skirtingomis aplinkybėmis ar kokiu nors ypatingu gyvenimo momentu piktasis atsiranda kiekvieno mūsų gyvenime ir pasiūlo, rodos, labai daug, už ne tokią jau didelę kainą: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“ (Mt 4, 9).
Leningrade kalinčiam Dievo tarnui, tuo metu išsekusiam, alkanam ir iškankintam Teofiliui Matulioniui, KGB irgi siūlė daug – laisvę už visai nedidelę kainą – už parašą bendradarbiauti. Prelatas Stanislovas Kiškis užrašė štai tokią istoriją:

„Vieną kartą 1930 metų pavasarį kažkodėl vyskupas pašaukiamas tardymui dienos metu, netgi rytą. Tai būdavo didelė retenybė ir visuomet sukeldavo nerimą, laukiant permainų. Viršininkas klausia kalinį:
-        Ko čia sėdi?
-        Juokingas klausimas, – atsako vyskupas, – pasodinote, tai ir sėdžiu!
-        Jei panorėtum, jau šiandien galėtum būti laisvas!
-        Įdomu, kokiu gi būdu? – sako vyskupas, apsimesdamas nesuprantąs reikalo.
-        Labai paprastai: pasirašyk, kad pranešinėsi apie kunigus ir parapijiečius!
-        Dabar labai nepatogu, – sako vyskupas, – iš kalėjimo paleistąjį parapijiečiai iš karto įtars, kad užverbuotas...
-        Tai mes galime paleisti dar kelis asmenis, tarp kurių bus ir neužverbuotų... Tada žmonės to nepastebės!
Vyskupas pareiškė, kad iš to nieko nebus – jis griežtai atsisakė pasirašyti todėl, kad jo sąžinė neleidžianti to daryti“[1].

Kaip velnias Jėzui, taip ir KGB agentas vyskupui Teofiliui pasiūlė TIK nusilenkti, pasirašyti. Rodos, galima būtų leistis į tokį kompromisą: pasirašyti, nusilenkti, paskui gauti laisvę ir toliau ramiai sau gyventi, nejaučiant nuolatinių nepriteklių ir apribojimų. Ne vienas tuo metu buvo pasirašęs bendradarbiauti su valdžia, tačiau nebendradarbiavo, tik apsimetė, kad yra jai lojalūs, o ir gyventi jiems buvo paprasčiau ir saugiau.
Teofilius Matulionis nesileido į kompromisus su sąžine, nebandė kovoti su blogiu jo paties ginklais: veidmainyste, gudrumu, apgaule. Jis išliko tvirtas ir ištikimas tiesai, sąžinei, Dievui. Už tai sumokėjo tais pačiais 1930-aisiais metais – buvo paskelbtas sprendimas jį ištremti į Solovkus dešimčiai metų.
Arkivyskupas Teofilius Matulionis šio tik vieno iš daugybės aprašyto „gundymo“ atveju parodė bekompromisę ištikimybę Dievui ir žmonėms, kuriems ir už kuriuos buvo atsakingas. Tai ir yra šventumas: būti ištikimam iki galo, beatodairiškai liudyti tiesą.

Daugiau informacijos apie garbingąjį Teofilių Matulionį – www.teofilius.lt

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Świętując pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół Katolicki na całym świecie czyta urywek z Ewangelii według świętego Mateusza, opowiadający o pokusach, którym Pan Jezus został poddany na pustyni. Każdy człowiek jest kuszony przez diabła. W różnych okolicznościach albo w jakimś szczególnym momencie życia zły wchodzi w życie każdego z nas i proponuje, zdawałoby się, bardzo dużo za umiarkowaną cenę: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon" (Mt 4, 9).
W Leningradzie, w więzieniu, wyczerpany, głodny i poddawany torturom, Sługa Boży arcybiskup Teofil Matulionis otrzymał z ust pracownika KGB kuszącą obietnicę – wolność za niedużą cenę – za podpis, wyrażający gotowość współpracy.
Ksiądz prałat Stanisław Kiškis opisuje taką historię:

„Pewnego razu wiosną 1930 (tysiąc dziewięćset trzydziestego) roku wezwano biskupa na przesłuchanie z niewiadomego powodu w biały dzień, a dokładniej - z rana. To było czymś niezwykłym i zawsze budziło niepokój, zwiastujący przemiany. Naczelnik pyta więźnia:
-          Dlaczego tu siedzisz?
-          Śmieszne pytanie, - odpowiada biskup, - posadziliście, więc siedzę!
-          Jakbyś chciał, to już dziś możesz być wolny!
-          Ciekaw jestem, w jaki sposób? – mówi biskup, udając, że nie rozumie propozycji.
-          Bardzo prosto: podpisz, że będziesz donosił na księży i parafian!
-          Jest to bardzo wątpliwe – mówi biskup – wypuszczonego na wolność parafianie zaraz zaczną podejrzewać o werbunek.
-          To możemy wypuścić jeszcze kilka osób, wśród których będą i niezwerbowani. Wtedy ludzie nie będą tacy podejrzliwi!
Biskup oświadczył, że nic z tego nie będzie – stanowczo odmówił złożenia podpisu, bo sumienie mu na to nie pozwalało”. [1]

Tak jak diabeł dla Jezusa, tak i KGB dla biskupa Teofila zaproponowało TYLKO oddać pokłon, czyli złożyć podpis. Zdawałoby się, można pójść na kompromis, oddać pokłon, wyjść na wolność i dalej żyć sobie w spokoju, nie odczuwając niedostatków i ograniczeń. Niejeden w tamtym okresie podpisał oświadczenie o współpracy z władzą, nawet później w istocie nie współpracując, a tylko udając lojalność, żyjąc prościej i bezpieczniej.
Teofil Matulionis nie poszedł na kompromis z sumieniem, nie próbował walczyć ze złem jego bronią: udawaniem, chytrością, oszukaństwem. Pozostał wierny i oddany prawdzie, sumieniu i Bogu. Zapłacił za to w tymże 1930 (tysiąc dziewięćset trzydziestym) roku – zgodnie z ogłoszonym wyrokiem został zesłany na 10 (dziesięć) lat na wyspę Sołowki .
Arcybiskup Teofil Matulionis w tym tylko jednym z wielu opisanych „kuszeń” pokazał bezkompromisową wierność Bogu i ludziom, wobec których poczuwał się do odpowiedzialności. Na tym i polega świętość: być wiernym do końca, bezwzględnie świadczyć o prawdzie.


Więcej informacji o Słudze Bożym Teofilu Matulionisie na www. teofilius.lt