2016 m. balandžio 26 d., antradienis

2016 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Dėmesio konkursas!

Prasidėjo  LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2017 (LJD2017) logotipo (iki birželio 15 d.) ir himno (iki birželio 25 d.) konkursai. TEMA: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)

Konkursų nuostatai:
Logotipo konkursas: 
http://katalikai.lt/files/File/renginiai/2016/ljd2017_logo%20konkursas.pdf

Himno konkursas: 
http://katalikai.lt/files/File/renginiai/2016/ljd2017_himno_konkurso_nuostatos.pdf

2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Bus renkamos aukos Ukrainai

Balandžio 24 dieną Europos bažnyčiose renkama rinkliava Ukrainai, skirta asmenims kenčiantiems nuo prievartos pasekmių. Popiežius Pranciškus surinktų aukų paskirstymui Ukrainoje įgaliojo Popiežiškąją tarybą „Cor Unum“.

Popiežiškoji taryba įgaliota nuspręsti kaip panaudoti rinkliavos pinigus, atsižvelgiant į vietinės komisijos patvirtinus projektus, pranešė komunikate penktadienį taryba „Cor Unum“. Taryba be to pranešė, kad popiežius Pranciškus įnešė pradinę fondo sumą ir kad šie pinigai, kartu su surinktais balandžio 24-sios rinkliavoje bus skirti tūkstančiams nukentėjusios zonos gyventojų ir Ukrainos vidaus pabėgėliams.

Popiežius Pranciškus pranešė apie rinkliavą Ukrainoje praėjusį sekmadienį, balandžio 3 dieną, nusprendęs pakviesti europiečius, be nuolatinio dėmesio ir maldos, taip pat  suteikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems ukrainiečiams. „Kviečiu tikinčiuosius dosniu indeliu prisidėti prie šios popiežiaus iniciatyvos“, sakė sekmadienį popiežius Pranciškus, drauge prisimindamas visus, kurie trokšta susitaikymo ir taikos, o ypač tuos, kurie kenčia prievartos pasekmes Ukrainoje.

Popiežiaus išsakytą artumą visai Ukrainos Bažnyčiai betarpiškai paliudys Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ sekretorius vysk. Giampiero Dal Toso, kuris planuoja solidarumo kelionę į Ukrainą balandžio pabaigoje.
                                                                                                                       (Vatikano radijas

Šv. Jurgis

Balandžio 23 d. minime šv. Jurgį (m. 300), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.
Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų Bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininkų nuo IV a. tačiau, nežiūrint tokios pagarbos, trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę. Tikra yra tik tai, kad jis buvo krikščionis kareivis, nukankintas Palestinoje. Legenda pasakoja, kad jis buvęs Kapadokijos didikų krikščionių sūnus, narsus karys, dėl savo kariškų dorybių patekęs į imperatoriaus Dioklecijano asmens gvardiją. Šio imperatoriaus laikais, prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl savo tikėjimo buvo nužudytas. Pasakojimas, kad jis išlaisvino karalaitę nuo slibino, yra mitinis motyvas, sukurtas pagal kitų slibino nugalėtojų – Persėjo, Indro, Zigfrido – legendas. Jurgio kultas, prasidėjęs Bizantijoje, paplito po visus Rytus nuo Gruzijos iki Abisinijos.
Romoje jau VI a. Belizarijus Jurgio garbei pavadino miesto vartus San Sebastiano, o VII a. buvo pastatyta jo vardo bažnyčia S. Giorgio in Velabro. Viduramžių kryžiaus žygių dalyviai jį buvo pasirinkę savo globėju, taip Jurgio kultą išplatindami po visą Europą. Jis tapo daugeliu valstybių ir miestų globėju: Anglijos, Katalonijos, Aragonijos, Gruzijos, Lietuvos, Portugalijos, Ligūrijos, Genujos, Venecijos. Jurgis laikomas arklių ir apskritai gyvulių globėju nuo visų ligų.
Gal dėl to ir Lietuvoje jis toks populiarus. Jurgio šventė, įgavusi folklorinį atspalvį, pakeitė senovės pagonių pavasarinę šventę. Visoje Lietuvoje buvo tikima, kad per Jurgines negalima nieko dirbti laukuose su arkliais, nes tai – jų šventė. Tikima, kad Jurgis rūpinasi gyvuliais, kol jie ganosi lauke, todėl per Jurgines banda būdavo pirmą kartą išgenama į lauką. Stengtasi per Jurgines gyvulius kuo geriau pašerti ir prižiūrėti. Su gyvuliais ir ganymu susijęs ganyklų poreikis. Todėl šv. Jurgis būdavo prašomas atrakinti žemę, duoti gaivinančią rasą, leisti augti žolei. Mene Jurgis vaizduojamas su kario apranga, sėdintis ant žirgo ir smeigiantis ietį į slibiną.

ŠV. MIŠIOS BALANDŽIO  23 D.  11 VAL. 

                                                                                                                           (Bernaardinai.lt.)

2016 m. balandžio 8 d., penktadienis

Gailestingumo kongresas gegužės 6-8 d.

„Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksiančiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.“ 

DĖMESIO! REGISTRACIJA IKI BALANDŽIO 22 D.!


Registracija tik grupelėmis!!!

Kreiptis į parapijos kleboną arba parapijos tarybą.

2016 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

2016 m. balandžio 5 d., antradienis

Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje

Brangūs jaunuoliai ir jaunuolės,
Šiais ypatingais Gailestingumo metais kviečiu Jus, drauge su visuotine Bažnyčia, švęsti Sutvirtinamųjų Jubiliejų 2016-04-24d., kuris šią dieną bus švenčiamas ir
Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje.
Popiežius Pranciškus sveikindamas paauglius sako: „Ne visi galėsite atvažiuoti į Romą, tačiau Jubiliejus yra tikrai visiems, todėl jis švenčiamas taip pat jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi kviečiami į šią džiaugsmo šventę. Pasiruošite jai, pasirenkite ne tik kuprines ir vėliavas, bet ypač savo širdis ir protus. Norėčiau pasišaukti kiekvieną iš jūsų, vieną po kito, vardu, taip kaip kasdien daro Jėzus, nes gerai žinote, kad „jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Jūsų vardai išdrožti Dievo Tėvo širdyje, kuri yra Gailestingumo Širdis, kuriai prigimtas atleidimas ir švelnumas. Viešpats telaimina kiekvieno iš jūsų žingsnius link Šventųjų Gailestingumo durų!“
Tad visus arkivyskupijos parapijų sutvirtinamuosius kviečiu tapti piligrimais ir dalyvauti sutvirtinamiesiems skirtame renginyje.
Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas
RENGINIO DIENOTVARKĖ
·       Balandžio 24 d.:
Ø  12:30  val. grupelės renkasi prie Aušros Vartų;
Ø  13:00 val. Vyskupo Arūno Poniškaičio katechezė (15 min.);
Ø  13:15 val. kolona keliauja iki Gailestingumo šventovės; šlovindami Dievą giedame ir eidami, kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.
·       Šlovinimas prie Gailestingumo Šventovės 13:30 val.:
Ø  Kun. Mariusz Marszalek  pristato  "Gailestingojo Jėzaus" paveikslo istoriją;
Ø  Šlovindami keliaujame į arkikatedrą;
·       Arkikatedra 14:00 val.;
Ø  Liudijimas 30 min. (tuo pačiu metu pagal individualius poreikius išpažintis).
Ø  Šv. Mišios 14:30 val.
·       Koncertas skverelyje prie Katedros 16 val. ICHTHUS.
Ø  Suneštinės vaišės savo grupelėse.
·         Arkivyskupas ir vyskupas individualiai bendrauja su grupelėmis.

* Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.;
* informacijos skleidėjas ir registracija - katechetikos centras;
* renginio trukmė 4 val.

Sutvirtinamųjų jubiliejus
2016-04-24
Dalyvių atmintinė
Balandžio 24- tai dienai nuoširdžiai prašome:
1.    Maldos  už  renginio organizatorius, šlovintojus  ir dalyvius;
2.    Susipažinti su šlovinimo giesmėmis  (maldynas - giesmynas bus atsiųstas katechetams). Jos bus giedamos einant eisenoje;
3.    Išmokti kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį.  Parapijos bus atsakingos po vieną dalį, paskirstys VAKC;
Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus. Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą". Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)
4.    Pasigaminti savo parapijos ženklą. (kepurėlė, skarelė, vėliavėlė, ant pagaliuko priklijuotas simbolis...);
5.    Patogiai apsiauti, pasirūpinti apsauga nuo lietaus;
6.    Su savimi pasiimti užkandžių, vandens  sau ir draugui J;
7.    Pasiimti sulankstomą kėdutę ar pledą atsisėsti.


Informacijos skleidėjas ir registracija - VA katechetikos centras

Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.