2020 m. gruodžio 30 d., trečiadienis

Padėkos Šv. Mišios

Padėkos Šv. Mišių transliacija - gruodžio 31d. -19 val. Nuo 18 iki 19 valandos bažnyčia bus atvira, kad tikintieji galėtų privačiai melstis.

2020 m. gruodžio 27 d., sekmadienis

Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus

Popiežius Pranciškus sekmadienį, gruodžio 27-ąją, Šventosios šeimos šventės dieną, pakvietė Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę. Kalbėdamas sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius patikino, jog ši šventė mums primena santuokinės ir šeimos meilės idealą, apie kurį kalba prieš penkerius metus paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“. https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2020-12/popiezius-paragino-seimas-evangelizuoti-gyvenimo-pavyzdziu.html?fbclid=IwAR137f_fM5-C-MpK7OsOIn3r7ZW5rvbLV9R9mnH6ukJxCbh2DTfd3TgeZoI

2020 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

Šventoji šeima

Sekmadienį po šv. Kalėdų švenčiame šventosios Šeimos šventę; dar kartą pagerbiame Betliejaus Kūdikį, o su juo ir jo gimdytojus: Švč. Mergelę Mariją ir jos sužadėtinį šv. Juozapą. 12val. Šv. Mišių transliacijos metu melsimės už mūsų parapijos šeimas. TRANCLIACIJA INTERNETU: https://www.facebook.com/watch/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3-%C5%A0v-Edvardo-parapija-109227797588896/

2020 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Stebuklo laukimas

Gruodžio 25, 26, 27 dienomis nuo 9 iki 11:30 val. bažnyčia bus atvira, kad tikintieji galėtų privačiai melstis.

2020 m. gruodžio 20 d., sekmadienis

Šventinių mišių transliacijų informacija

Gruodžio 24d. - Kūčių (Piemenėlių) mišių transliacija 20 val. Gruodžio 25d. Šv. Kalėdų mišių transliacija 12 val. Gruodžio 26d. Šv. Kalėdų (2 dienos) mišių transliacija 12 val. Gruodžio 27d. sekmadienio Šv. Mišių transliacija 12 val. Transliacijų nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3-%C5%A0v-Edvardo-parapija-109227797588896/

2020 m. gruodžio 18 d., penktadienis

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja šeimos tėvas, motina ar kitas šeimos narys. Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo): Skaitovas: iš Evangelijos pagal Luką. „Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė lšganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 1-14). Malda Visagali Dieve Tėve, Tu, mus mylėdamas, atsiuntei į pasaulį savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą dėkojame už Tavo Sūnaus, mūsų Brolio, gimimą vargingame Betliejaus tvartelyje Šventosios Nazareto Šeimos globoje. Gailestingasis Dieve, prieš linkėdami vienas kitam ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis įžeidėme Tavo begalinį gerumą ir Tavo mylimus žmones, ypač mūsų artimuosius. Gerasis Tėve, laimink mūsų šeimos narius, kurių čia nėra (galima paminėti vardus), o mūsų mirusiems (galima paminėti vardus) suteik amžinąjį atilsį. Meldžiame, padaryk, kad ši brolybės ir meilės vakarienė skatintų mus visada gyventi tikroje vienybėje ir būti Tavo, Dangiškojo Tėvo, šeima drauge su mūsų Broliu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi, kurio meilė mums tokia pat brangi vakar, šiandien ir visada. Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį šventą vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Visi: Amen. Po palaiminimo laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė. Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/malda-prie-kuciu-stalo/

2020 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Kalėdaičiai

Tie, kurie dar neturi kalėdaičių darbo dienomis nuo 15 iki 19 val. gali pasiimti klebonijoje. kun. Vitalijus +370 679 35699

2020 m. lapkričio 29 d., sekmadienis

Advento kalendorius „Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas”

Advento laikotarpiu Caritas visus žmones kviečia į šeimynišką santykį – atjautos, supratimo, kito priėmimo. Kviečiame dalintis šiluma ir prisiminti, jog esame susieti tamprių saitų – esame broliai ir seserys Kristuje. Pagalba vienas kitam yra itin svarbi sąlyga mūsų gyvenimuose. Tačiau dažnai nutinka taip, kad būti dėl kito tampa labai sudėtinga. Kiekvienam mūsų pritrūksta meilės. dvento kalendorius besiremdamas popiežiaus Pranciškaus enciklika „Amoris Laetitia” kviečia mus mokytis mylėti! Kiekvieną dieną sekdami Šv. Pauliaus Himno meilei (1 Kor 13, 4-7) žodžiais galėsime atlikti paprastas užduotis, kurios mus mokys mylėti savo artimą. Keliaudami Advento kelionę galėsime permąstyti savo nuostatas trukdančias mums būti dėl kito, melsimės bandydami geriau suprasti ką reiškia atsakyti į kvietimą mylėti artimą, kasdienybėje atliksime mažus, bet svarbius meilės darbus. Gruodžio 24 dieną atkeliausime iki Kūčių vakarienės į kurią galėsime pakviesti ir Jėzų Kristų, kuris ateis į mūsų namus ir širdis, jei tik išgirsime Jo balsą ir atversime duris

Advento laikotarpis

Šiandien prasideda Advento laikotarpis- ramybės ir susikaupimo metas. Juo prasideda bažnytinių švenčių nauji liturginiai metai. Kviečiame susimąstyti, ką kiekvienam reiškia ši laikotarpis. Po Šv. Mišių bus šventinami advento vainikai, advento kalendoriai.

2020 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

2020 m. spalio 30 d., penktadienis

Labai džiaugiamės, kad pasitinkant naujus, Viešpaties malonių, metus parapijiečius pasieks mūsų parapijos kalendorius. Dėkojame švenčionėliškiui Mariui Semaškai už įamžintą akimirką. Nuo lapričio 1 dienos kalendorius rasite bažnyčios gale prie skelbimų lentos.

2020 m. spalio 26 d., pirmadienis

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė Bažnyčioje nuolat aidi Jėzaus raginimas mokiniams: ,,Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį"(Mt 9,38). 2008 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis tėviško rūpesčio vedinas ir Šventojo Sosto paragintas kreipėsi į tikinčiuosius :,, Raginu įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas yra sustiprinti Jūsų kunigus. Prašau kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijos". Šį paraginimą savo Švenčionėlių parapijoje išgirdome 2008 m. gruodžio 18 d. Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo kardinolas A. J. Bačkis kartu su broliais kunigais išlydint į Amžinojo Tėvo namus ilgametį kleboną šviesios atminties kunigą Kazimierą Gailių. Jo Ekscelencija A. J. Bačkis prisimindamas ir pagerbdamas kunigo K. Gailiaus kunigiškąją tarnystę, jo tėvišką rūpestį bendruomene, sielovadinį palikimą jaunimo tikėjimui, paragino mus melsti Viešpatį šventų, atsidavusių Dievui ir žmonėms kunigų. Atsiliepiant į šį kvietimą dėkinga širdimi melstis už kunigus mūsų parapijoje susibūrė Maldos už kunigus ir vienuolius bei naujus pašaukimus grupelė. Ši malda nebuvo nutrūkusi iki šiol . Grupelės tikslas- savo malda, dėmesiu ir įvairiopa parama palaikyti savo dvasios vadovus. VISUS NORINČIUS ĮSIJUNGI Į MALDOS UŽ KUNIGUS IR PAŠAUKIMUS GRUPELĘ KVIEČIAME MALDAI BAŽNYČIOJE KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 18.30 VAL. Negalinčius atvykti į bažnyčią, kviečiame vienytis malda savo namuose.

Parapijos globėjo, Šv. Edvardo atlaidai

Tradiciškai spalį paminėjome mūsų parapijos globėją Šv. Edvardą. Šventąsias mišias aukojo Arkikatedros Bazilikos vikaras Edvard Dukel. Aukos liturgijoje parapijos bendruomenė nešė atnašas. Karaliaus Mindaug gimnazijos bendruomenė aukoja karališkąsias lelijas. Ugniagesiai gelbėtojai prie šventojo altoriaus nešė naminę duoną. Pašto darbuotojai aukojo laišką, patarnautojai Šv. Raštą. Medicinos darbuotojai atnašų metų aukojo medų.Policininkai aukojo, atšvaistus ir prašė saugoti visus esančius, po Šv. Mišių atšvaitai padalinti parapijiečiams.Jaunieji patarnautojai atnašų metu nešė duoną ir vyną. Iškilmingos mišios baigėsi procesija aplink bažnyčią. Padėkos žodžius už mišių auka ir sveikinimo žodį vikarui tarė parapijos bendruomenės nariai, choristai.

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Švęsime parapijos globėjo atlaidus

Sekmadienį švęsime parapijos globėjo Šv. Edvardo atlaidus. Pamaldos sekmadienio tvarka : 10:30 lenkų kalba 12:00 lietuvių kalba. Šv. Mišias aukos kunigas svečias Edvadr Dukel. Po 12 val. Šv Mišių vyks procesija.

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

Vairuotojų ir keliautojų diena paminėta Šv. Mišiomis

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje meldėmės už vairuotojus, keliautojus, žuvusius kelyje. Po Šv.Mišių pašventinta virš 100 transporto priemonių. Vairuotojams įteikta keliautojų globėjo Šv. Kristoforo pakabukas.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis

Sekmadienį minėsime keliaujančių ir vairuotojų dieną

Sekmadienio Šv. Mišių aukoje melsimės už keliaujančius ir vairuotojus, taip pat žuvusius keliuose . Po sekmadienio Šv. Mišių (lenkų kalba, lietuvių kalba) bus šventinamos transporto priemonės pradedant riedlentėmis ir baigiant sunkiasvorėmis mašinomis.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Pirmasis spalio penktadienis - Šv. Sakramento adoracija

Kiekvienas pirmasis mėnesio penktadienis yra skiriamas Šv. Sakramento adoracijai ir  Šv. Jėzaus širdžiai. 
Adoracijos pradžia - 18 valandą. 

2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Gimtadieniniai sveikinimai

Sekmadienį po Šv. Mišių parapijiečiai sveikino kleboną Vitalijų su praėjusiu gimtadieniu. Dėkojo už bendras maldas, buvimą kartu, linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, Šv. Mergelės globos.

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis

Parapijos naujienos socialiniame tinkle Facebook

Nuo šiol parapijos naujienas galite rasti ir Facebook paskyroje:

Kviečiami vaikai patarnauti Šv. Mišioms

Maloniai kviečiame prisijungti visus norinčius patarnauti Šv. Mišiose.

Šv. Mergelės Marijos gimimas

Rugsėjo 8 minėsime Šv.Mergelės Marijos gimimą (Šilinės). Šv. Mišios aukojamos 19 valandą.

2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

Šv. Mišių aukoje pašventinta mokyklinė atributika

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje  meldėmės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.  Į Šv. Mišias  parapijiečiai atsinešė kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie po Šv. Mišių buvo pašventinti. Rūpinantis  saugumu kelyje dovanų visi vaikai gavo  po atšvaitą.2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

Pirmasis rugsėjo penktadienis - Šv. Sakramento adoracija

Kiekvienas pirmasis mėnesio penktadienis yra skiriamas Šv. Sakramento adoracijai ir  Šv. Jėzaus širdžiai. 
Adoracijos pradžia - 18 valandą. 

2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Sekmadienio pamaldos už ateinančius mokslo metus

 

Rugpjūčio 30d. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už mokinius, pedagogus, studentus, dėstytojus ir visus švietimo darbuotojus. Melsimės ir prašysime Dievo palaimos ir globos naujais mokslo metais.

Mokinius kviečiame atsinešti kuprines, mokyklinius reikmenis, kurie Šv. Mišių aukoje bus pašventinti.


2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Lietuvoje padaugėjus apsikrėtimų Covid-19 skaičiui, Lietuvos vyskupai primena visiems tikintiesiems pareigą saugoti save ir kitus tiek bažnyčiose, tiek ir bažnytiniuose renginiuose. Nuo mūsų atsakingo elgesio, dėmesingumo sau ir kitiems priklauso ne tik tikinčiųjų bendruomenės, bet ir visų mūsų visuomenės narių sveikata. Dėl šios priežasties primename laikytis tų nuostatų, kurios buvo paskelbtos Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. liepos 31 d. pranešime: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

Akimirka dainai

Rugpjūčio 2 dieną, po Šv. Mišių parapijiečių ausis, akis ir širdis savo gražiais balsais, nuoširdžiomis dainomis džiugino Švenčionėlių kultūros centro moterų ansamblis "Gabija".  Moterys atliko dainas apie tėviškę, likimą, Lietuvą. Taip pat atlikta daina, kurios žodžius parašė kraštiečiai M. Dieninis ir V. Dicevičius. Nuoširžiai dėkojame ansamblio vadovei Vandai Miloš  ir kolektyvui už  šiltas sekmadienio akimirkas.


2020 m. liepos 5 d., sekmadienis

Marijos litanija papildyta naujais kreipiniais Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma trimis naujomis invokacijomis papildyti Švč. M. Marijos (vadinamąją Loreto) litaniją.
Trys naujos invokacijos: „Mater misericordiae” („Gailestingumo Motina“), „Mater spei“ („Vilties Motina“) ir „Solacium migrantium“ („Migrantų paguoda“).
Invokaciją „Motina Gailestingumo, melski už mus“ nurodoma įterpti po invokacijos „Motina Bažnyčios“, „Motina Vilties“ – po „Motina Dievo malonės“, „Migrantų paguoda“ – po „Nusidėjėlių gynėja“.
Kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, vyskupų konferencijos jau anksčiau buvo gavusios leidimą Marijos litaniją papildyti žodžiais „Motina Gailestingumo, melski už mus“. Dabar šis ir kiti du kreipiniai papildo visoje Bažnyčioje kalbamą litaniją. (JM / Vatican News).

Informacinis šaltinis

Lietuvos vyskupų sprendimas dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


 

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių
bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose.

2020 m. birželio 21 d., sekmadienis

50 širdelių priėmė Eucharistinį Jėzų

2020 m.birželio 20 diena Šv. Edvardo parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes beveik 50 vaikų pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Vaikai su džiaugsmu pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą, kuriam rengėsi nuo spalio mėnesio. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir po mažą kepalėlį duonos. Džiaugsmu spindėjo vaikų ir jų artimųjų akys. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

Po Devintinių procesijos

Kai Popiežius  Pranciškus lankėsi Lietuvoje pernai, po lietaus vykstant iš Kauno, pasirodė vaivorykštė. Lietuvos vyskupai tai komentavo kaip Dievo palaimos ženklą.
Tikime, jog Viešpats laimino ir mus malonių lietumi ir  dvasinio atgimimo vaivorykšte iškart po Devintinių procesijos.

Foto: parapijietės Nijolės

2020 m. birželio 12 d., penktadienis

Devintinių procesija


Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - tai  iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus Įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente- Eucharistijoje. Devintinės siejamos su iškilminga procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato parapijiečiai bažnyčios teritorijoje. Nepaisant griaustinio, perkūnijos, gausaus lietaus parapijiečiai jungėsi į  Devintinių procesiją.


Pagalba parapijos šeimoms


Vilniaus arkivyskupijos  centro Caritas skyrė parapijai piniginę paramą. Pakalbėjus su keletą šeimų,  nuspręsta aprūpinti reikalingais daiktais. Vieniša 5 vaikų mama dėkoja už virtuvinį kampą, kuris leis  jaukiai  susėsti visiems prie bendro stalo. Kitos šeimos nariai dėkojo už mikrobangų krosnelę, kuri palengvins buitį.


   

2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

2020 m. birželio 5 d., penktadienis

Pamaldos už tėvus

Birželio pirmąjį savaitgalį minime Tėvo dieną.
Šeštadienį (birželio 6d. )- 11 val. Šv. Mišios aukojamos  už mirusius tėvus.
Sekmadienį (birželio 7d.) - 12val. Šv. Mišios aukojamos už gyvus tėvus.

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaikomas saugus atstumas tarp žmonių. Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju.

Trečia, kviečiame parapijų klebonus, administratorius, rektoratų rektorius ir katechetus užtikrinti, kad būtų užbaigtos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programos.

Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą Pirmoji Komunija gali būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d.

Kunigai ir katechetai tepamoko besiruošiančiuosius sakramentams pagarbiai ir teisingai priimti šv. Komuniją į ranką.

Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmimas jų vaikams gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

Šešta, laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų galima rengti religines procesijas.

Septinta, pastaruoju metu visi drauge šaukiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus jungusio maldos tilto vaisiai akivaizdūs. Nuo 2020 m. birželio 1 d. varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.
Informacinis šaltinis

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Apd 2, 1–4
Septintą sekmadienį po Velykų minimos Sekminės. Krikščionybėje ši šventė žinoma kaip Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena – tikima, jog nuo šios dienos ji apsigyvena ne tik pranašuose ar karaliuose, bet ir kiekviename tikinčiajame.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Gegužės 21d. švęsime Kristaus  žengimo į dangų iškilmes. Ši šventė švenčiame praėjus keturiasdešimt dienų po Velykų. 
Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą  Velykų laiko sekmadienį, kad tikintiesiems būtų lengviau joje dalyvauti.
Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs dvylikai pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įščiose. Apaštalų darbuose Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.
2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė 7 kino apdovanojimus, yra panaudoti ir archyviniai LRT kadrai.


Daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų popiežius Jonas Paulius II legenda virtusį savo pontifikatą pradėjo žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, atlapokite duris Kristui!“ Šaltojo karo ir geležinės uždangos padalintame pasaulyje jo žinia apie besąlygišką žmogaus laisvę ir orumą sugriovė sienas ir pakeitė milijonų žmonių ateitį. Šiandieniniame pasaulyje pandemijos baimė statydina naujas sienas, o ištisas visuomenės grupes paverčia statistiniais „rizikos grupių“ vienetais. Todėl šiandien Jono Pauliaus II žodžiai skambėtų kaip padrąsinimas atpažinti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą, kurio vertės nesąlygoja nei jo amžius ar sveikata, nei ekonominių doktrinų padiktuoti poreikiai“, – sako LRT RADIJO programos „Mažoji studija“ redaktorė Rūta Tumėnaitė.
Jono Pauliaus II atvira, įvairiapusė asmenybė traukė net ir katalikybės neišpažįstančius pasaulio žmones. Jis rasdavo bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, nemėgo griežto, oficialaus protokolo, buvo vienas daugiausiai keliavusių popiežių, aktyviai domėjosi, kas vyksta pasaulyje, taip pat ir už geležinės sienos.
Joną Paulių II su Lietuva siejo ypatingas ryšys. Per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, vėliau daugelį kartų sveikino Lietuvos tikinčiuosius lietuvių kalba, o 1993 metais apsilankė su vizitu.
Specialias medžiagas apie Šventąjį Tėvą ir jo vizitą Lietuvoje taip pat rengia LRT.lt portalas. Laidas, skirtas prisiminti Joną Paulių II, transliuos ir LRT RADIJAS.


Filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (angl. „Liberating a Continent: John Paul II and The Fall of Communism“) žiūrėkite gegužės 19 d., antradienį, 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.