2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis


Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

  1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
  2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.
  3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.
  4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.
  5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.
  6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.
  7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.
  8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.
  9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija
Informacinis šaltinis: http://www.vilnensis.lt/del-pamaldu-ir-sielovados-tesiantis-karantinui/

2020 m. balandžio 26 d., sekmadienis

Gyvybės diena

Gyvybės diena Lietuvoje švenčiama nuo 1998 metų paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį. Šventę 1991 metais inicijavo Kardinolų konsistorija, ją visame pasaulyje išpopuliarino šventasis popiežius Jonas Paulius II.
Vyskupas A. Poniškaitis kviečia prisiminti, dėl ko yra prasminga gyventi: „Te prisipildo širdis dėkingumo ir vilties. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, tačiau nepasilikime ties savimi. Atraskime tuos, kuriuos mylime ir kurie mus myli. Ir te atgyja mumyse gyvybės alsavimas, kurį įkvepia Dievas.“ 


Sekmadienį švenčiant Gyvybės dieną tikintieji jungsis į bendrą maldą už viso pasaulio žmones, kurie rūpinasi ligoniais, kad Dievo paguoda ir meilė sustiprintų medicinos darbuotojus, kovojančius dėl kiekvienos gyvybės, melsis už besilaukiančias mamas, šeimas, vienišus, senus ir sunkiai sergančius žmones, kad Dievo gydantis prisilietimas suteiktų jiems vilties.Informacinis šaltinis : 

Šv. Mišių tiesioginė transliacija internetu : Čia

2020 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Antrasis Velykų, Dievo Gailestingumo sekmadienis (Atvelykis)


Antrasis Velykų sekmadienis - Dievo Gailestingumo šventė. Velykų oktava baigiasi Dieviškojo Gailestingumo sekmadieniu. Šią šventę įsteigė ir į visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių įrašė palaimintasis Jonas Paulius II 2000 metais. 

Šv. Mišių tiesioginė transliacija internetu 
Balandžio  19d. 12 val. Čia


2020 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristaus prisikėlimas - Didžiosios paslapties šventė - geriausias metas apmąstyti tikrąsias vertybes.
Švęskime Velykas širdyje!

Šv. Mišių tiesioginė transliacija čia

Velykų stalo valgių palaiminimas

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.
Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Visi atsako: Amen.
Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!
Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!
Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:
[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.
Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:
Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:
Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač…. (paminimi mirusieji). –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Po to vadovas taria:Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen.

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.
Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.
Vadovas:
Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.

Patogesnis tekstas skaityti iš mobiliųjų įrenginiųInformacijos šaltinis: http://www.vilnensis.lt/velyku-stalo-valgiu-palaiminimas/

Pašventintas vanduo

Didįjį šeštadienį buvo pašventintas vanduo.
Parapijiečiai  vandenį galės pasiimti pirmąjį sekmadienį po karantino.


Didysis šeštadienis
Didysis Šeštadienis dar kitaip vadinamas tylos diena, kai Bažnyčia laukia Viešpaties prisikėlimo.
Kapo tamsa simbolizuoja kiekvieno žmogaus tamsias ir ūkanotas dienas, lydimas jausmo, jog viskas prarasta, tačiau, kaip tiki krikščionys, "Didžiojo Šeštadienio tamsa buvo nugalėta. Ir mes, išgyvendami savo asmeninius „didžiuosius šeštadienius“, turime tai atsiminti ir iš to semtis vilties", - sako Vatikano radijas.

Šv. Mišių transliacija internetu Čia


 2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

Didysis penktadienis


Didysis penktadienis  krikščioniškam pasauliui yra liūdniausia metų diena- Jėzaus Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir palaidojimo diena. Didžiojo penktadienio vakarą bažnyčiose vyksta Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Liturgija prasideda tyliu kunigų ir patarnautojų atėjimu prie altoriaus. Kunigas gulasi veidu žemyn prieš kryžių. Ši apeiga žymi žmogaus nusižeminimą bei Bažnyčios liūdesį ir skausmą. Didysis penktadienis visiems tikintiesiems yra privaloma atgailos diena, pažymima pasninku ir abstinencija.

Šv. Mišių transliacija  internetu 18 val. Čia


2020 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Didysis ketvirtadienis


Šiandien pasaulio krikščionys pradeda minėti šv. Velykų tridienį. Tas dienas tyli varpai, pagarbioje rimtyje laukiama Jėzaus Kristaus prisikėlimo.
Didįjį ketvirtadienį Kristus Jeruzalėje valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą – Mišias, Komuniją ir Kunigystę, paskui Alyvų sode meldėsi, buvo suimtas ir pradėjo savo kančios kelią.
Didįjį ketvirtadienį bažnyčiose nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiausio religinio susikaupimo tridienis išgyvenant Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Didysis ketvirtadienis dar vadinamas „švariuoju ketvirtadieniu“. Tą dieną būdavo tvarkomos sodybos, namai. Moterys šluotražiais nušveisdavo aprūkusias lubas, plaudavo sienas, šveisdavo stalus, išpurtydavo patalynę, vėdindavo drabužius, išplaudavo visus skalbinius, indus, kad visi metai būtų švarūs.
Šiandien dera Gavėnios susilaikymo metu sutaupytus pinigus išdalyti stokojantiesiems.
Šv. Mišių transliacija internetu 18 val. Čia

2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Verbų sekmadienio šv.Mišių transliacija

Verbų sekmadienio šv. Mišias galite rasti čia

2020 m. balandžio 4 d., šeštadienis

Šv. Mišių transliacijos


Verbų sekmadienis
Didžioji, arba Kančios, savaitė prasideda Verbų sekmadieniu. Kartu su bundančiu pavasariu  sekmadienį atgydavo visa Lietuva. Keliais ir takeliais mirgėte mirgėjo žmonių būreliai su verbomis rankose. Deja, šiemet  Verbų sekmadienis kiek kitoks,  dėl paskelbto karantino Lietuvoje mišios aukojamos be žmonių.
Esant tokiai situacijai grupelė savanorių surišo  apie 700 vnt. verbų. 
Verbų sekmadienyje bus visos pašventintos, o parapijiečiai galės pasiimti  pirmąjį sekmadienį pasibaigus karantino laikotarpiui.