2021 m. spalio 30 d., šeštadienis


 

2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

Pirmosios Šv. Komunijos pamokos

 Nuo lapkričio mėnesio prasidės pamokos vaikams, kurie ruošiasi priimti Pirmąją Komuniją.

Norinčius priimti šį Eucharistijos sakramentą, prašome iki spalio 25dienos kreiptis į kleboną Vitalijų arba į katechetes Giedrą ir Birutę.

Lietuvos vyskupų kreipimasis „Dėl sinodinio kelio pradžios“

 

Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės,

Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35).

Kad tai įvyktų, reikia leistis į kelionę. Būtent tai turi minty popiežius Pranciškus, kviesdamas visą Bažnyčią į sinodinį kelią, kuriuo eisime įsiklausydami į Dievo žodį, priimdami šiandienio pasaulio iššūkius ir ieškodami geriausio būdo, kaip atlikti tą misiją, kuriai Viešpats mus pašaukė.

Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).

Dalinėse Bažnyčiose pirmasis sinodo etapas prasideda 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje (plg. PD, 2).

Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo.

Brangieji,
Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.

Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes mums svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas kyla tuomet, kai žmonės vertinami: girdimas jų šauksmas, jiems padedama įveikti sunkumus, vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenėje (plg. Vademecum 4.1).

Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? (plg. PD, 26). Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje (plg. Vademecum, 4.1). Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo!

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti (Sinodo malda).

Šventoji Dvasia tevadovauja sinodiniam keliui ir visus teveda į tiesos pilnatvę!

Lietuvos vyskupai

2021 m. spalio 15 d.

2021 m. spalio 11 d., pirmadienis

Šv. Edvardo atlaidai

 
    Spalio mėnesį parapija švenčia savo parapijos globėjo Šv. Edvardo  atlaidus.
Spalio 10 dieną Šv. Mišių aukose dalyvavo gausus  būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Naujosios Vilnios dekanato dekanas, kunigas teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.
Šv. Mišių aukoje meldėmės už mūsų kleboną Vitalijų, kunigą svečią Eduardą, už visus mūsų parapijoje dirbusius kunigus, kurių dėka sutvirtinome savo tikėjimą ir išaugome į vieną gražia bendruomenę. Meldėmės už visus mūsų parapijos žmones, geradarius ir geros valios žmones, kad  Viešpaties ranka globotų juos darant svarbius gyvenimo pasirinkimus, per kuriuos galėtų garbingai tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei.
Minint Šv. Edvardo šventę su dėkingumu parapijiečiai artėjo prie Viešpaties altoriaus su kukliomis dovanomis. Atnešdami žvakę prašėme, neleisti mums paklysti  gyvenimo kelyje  ir būti šviesa, kuri veda per juodžiausią gyvenimo naktį. Savo užaugintas rudens gėrybes nešdami prie Viešpaties altoriaus  dėkojome Viešpačiui už globą ir begalinį rūpestį. Kaip padėkos ir džiaugsmo simbolį aukojome gėles. Atnešant duoną ir vyną, prašėme Viešpaties išmokyti mus dalintis,  
Bažnyčios choras vadovaujant iš Švenčionėlių kilusiai, bet šiuo metu gyvenančiai Kaune vargonininkei, chordvedei Jovitai Kulakauskienei giesmėmis kreipėsi į Šv. Eduardą, kad visus  lydėtų gyvenimo keliais.
Po Šv. Mišių sveikino  artėjančio vardadienio proga ir padėkos žodžius klebonui svečiui Eduardui tarė parapijos ir jaunimo atstovai. Choras giesme  linkėjo ilgiausių metų ir Dievo palaimos.

 
  

 Už užfiksuotas šventines akimirkas dėkojame Daivai Žilėnei.

2021 m. spalio 6 d., trečiadienis

Kviečiame į parapijos atlaidus

 


    Kaip ir kiekvienais metais spalio mėnesį švenčiame parapijinius Šv. Edvardo atlaidus.

Spalio 10 dieną kviečiame visus parapijiečius melstis už mūsų parapijos bendruomenę, kunigus, geradarius.

Šv. Mišias aukos Naujosios Vilnios  dekanato dekanas, kunigas  teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.

Šv. Mišios aukojamos:

10:30 - lenkų kalba;

12:00  lietuvių kalba.

Keliaujančių ir vairuotojų diena

 Vyskupų konferencija yra paskelbusi keliaujančių ir vairuotojų dieną, kuri minima maldomis už vairuotojus, keliaujančius, saugų eismą kelyje.

Spalio 3 dieną Šv. Mišių metu visi meldėsi už vairuotojus ir keliaujančius. Prie Šv.Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios aikštelėje  išsirikiavo  parapijiečių transporto priemonės: paspirtukai, dviračiai, automobiliai. Po Šv. Mišių kunigas Vitalij Kisel laimino  transporto priemones, linkėjo saugių kelionių ir kiekvienam vairuotojui įteikė po  pakabuką su Šv. Kristoforu (keliautojų globėjas).