2011 m. sausio 7 d., penktadienis

Ganytojo žodis naujiems metams

Brangieji,
Šių dienų pasauliui ypatingai reikia Dievo gailestingumo! Visuose pasaulio kontinentuose aidi kančios ir nevilties šauksmai žmonių, kuriems padėti gali tik gailestingasis Dievas. Viešpats išsirinko Vilnių apreikšti savo dieviškąjį gailestingumą. Jau nuo XVI amžiaus mūsų miestą saugo Aušros Vartų Dievo Motina - Gailestingumo Motina Marija. Praėjusiame baisių sukrėtimų šimtmetyje Kristus pašaukė nuolankią ir paprastą seselę Faustiną atnešti mūsų laikams Dievo gailestingumo žinią kaip vilties šaltinį.Nepatirs žmonija ramybės, - sakė jai Kristus, - kol neatsigręš į mano gailestingumą.
Esame kviečiami būti Dievo meilės ir gailestingumo liudytojais. Ne veltui šventasis gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo nutapytas Vilniuje. Šiandien kiekvienas galime jį aplankyti Dievo Gailestingumo šventovėje, galime prie jo maldauti sau ir visam pasauliui Dievo gailestingumo. Raktas į Dievo gailestingumą yra visiškas pasitikėjimas Viešpačiu. Jėzau, pasitikiu tavimi, - tai žinia, o drauge ir užduotis mums, kuriuos Dievas kviečia keisti savo ir kitų gyvenimus.
Dievo Motina Marija savuoju pasitikėjimu leido Dievui apsigyventi žemėje ir buvo tyli Jo atpirkimo liudininkė. Šventoji Faustina, pasitikėdama Jėzaus žodžiu, paliko mums Dievo gailestingumo žinią. Dabar atėjo mūsų eilė. Melskimės ne tik už save, bet ir už visą negandų kamuojamą pasaulį. Skleiskime Dievo gailestingumo žinią žodžiu, malda ir darbais. Neškime gerumą, meilę ir ramybę visiems, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. To prašo mūsų Išganytojas, kuris sakė:Trokštu, kad visas pasaulis pažintų mano gailestingumą, nesuvokiamų malonių trokštu teikti sieloms, kurios pasitiki mano gailestingumu.
Marija, Tu geriausiai pažįsti Dievo gailestingumo paslaptį, padėk ir mums ją priimti, ja gyventi ir ją skleisti po visą pasaulį.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas