2015 m. liepos 22 d., trečiadienis

Šv. Kristoforo dieną šventinami vairuotojai ir automobiliai

Šį sekmadienį katalikų Bažnyčia prisimena Šv. Kristoforą. Žinome, jog jis - keliauninkų, ypač vairuotojų, globėjas. 

Malda už keliautojus ir transporto priemones:
"Dieve, Tu sukūrei nuostabų pasaulį ir žmogui patikėjai visą kūriniją, kad tobulintų ją pagal Tavo valią ir išmintį, suteik malonę, kad šie automobiliai, Tavo ir žmogaus rankų darbo kūrinys, Tavo palaimos lydimi tarnautų žmonių gerovei, darbui ir poilsiui.
Keliaujančiųjų globėjui šv. Kristoforui užtariant globok ir nuo visokių  sielos bei kūno nelaimių saugok visus, kurie šiais automobiliais tinkamai naudosis, kad sėkmingai pasiektų kelionės tikslus."2015 m. liepos 19 d., sekmadienis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie radote laiko ir atėję padėjote supjauti malkas žiemai. Nors mūsų buvo nedaug, bet mes dirbome vieningai.

Klebonas

2015 m. liepos 17 d., penktadienis

Kun. Br. Laurinavičiaus 102-osios gimimo metinės

Liepos 17 d. Švenčionėlių Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šviesios atminties kunigą Bronislovą  Laurinavičių minint jo 102-ąsias gimimo metines.

                       Bronius Laurinavičius - Lenkijos kariuomenės kareivis. Lodzė, 1938 m.

Kunigas Bronius Laurinavičius gimė 1913 m. liepos 16 d. Gėliūnų kaime, Gervėčių parapijoje. Įstojo į Vilniaus gimnaziją. Paskui tarnavo lenkų kariuomenėje. Atitarnavęs stojo į Vilniaus kunigų seminariją, ją baigė ir 1944 m. Ir buvo įšventintas kunigu. Po to vienerius metus buvo vikaru Švenčionyse, vėliau kunigavo Ceikiniuose. Ten dirbdamas sunkiomis pokario sąlygomis atnaujinimo ir praplėtė Ceikinių bažnyčią. 1948 – 1956 m. Paskirtas į Kalesninkus o 1956 metais - į Švenčionėlius. Atvykęs į Švenčionėlius rado senąją bažnytėlę kuri buvo maža, o ant pradėtos statyti bažnyčios sienų jau augo berželiai. Naujasis klebonas ėmėsi drąsaus žygio – pabaigti statyti pradėtą bažnyčią. Po didelių vargų ir nesuskaitomų važinėjimų su tikinčiųjų delegacijomis po aukščiausios sovietinės valdžios instancijas, prašant įvairių leidimų ir medžiagų, bažnyčia buvo užbaigta 1959 m. ir pašventinta. Ne visiems patiko kunigo užsispyrimas ir darbai, todėl 1968 m. kun. B. Laurinavičius buvo iškeltas į Adutiškį. Lakštingalėle, mažas paukšteli,Kodėl nečiulbi ankstų rytelį?Kaip aš čiulbėsiu ankstų rytelį, -Piemens išdraskė mano lizdelį... Šiomis eilėmis kun. Br. Laurinavičius atsisveikino su Švenčionėlių parapijiečias prieš išvykdamas į kitą paskyrimo vietą. Visur, kur jis kunigavo, kvietė vaikus prie altoriaus, nepaisydamas valdžios grasinimų. Vaikai ne tik būdavo pamaldose, bet ir patarnaudavo šv. Mišioms, dalyvaudavo procesijose. Kun. B. Laurinavičius yra rašęs daug pareiškimų, nukreiptų prieš sovietinę valdžią, kurie buvo išspausdinti pogrindžio spaudoje – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“.
Vysk. Jonas Boruta apie jį taip atsiliepia: „Kunigo Bronislovo Laurinavičiaus vardas yra tapęs simboliu – tai švyturys ateistinės priespaudos tamsoje. Jį prisimename kaip drąsų tikėjimo išpažinėją – kai daugelis susigūžę slėpdavosi, B.Laurinavičius drąsiai viešumoje pasirodydavo su kunigo sutana. Kai daugelis laužė galvas, kaip neužkabinti suįžūlėjusios ateistinės valdžios, jis drąsiai pasisakydavo savo pamoksluose už tikėjimo ir sąžinės laisvę, rašydavo į Maskvą pareiškimus gindamas žmogaus teises. Tie pareiškimai – tai ištisi tomai, kuriuose suregistruoti mūsų tautos iškentėti vargai. Jis ir vienintelės tais sunkiais laikais pastatytos ir pašventintos bažnyčios Švenčionėliuose statytojas, už šį „nusikalstamą“ žygdarbį ateistinės valdžios sprendimu iškeltas į kitą parapiją. Jis – Gervėčių lietuvių vaikas, kovotojas už Vilnijos lietuvių teises, pokario metais įvedęs lietuviškas pamaldas Kalesninkų parapijos bažnyčioje, Lietuvos Helsinkio grupės narys. Kaip jo reikėtų šiandien! Jo dvasia gyva, jo gyvenimas ir pasiaukojimas geriausias pamokslas, iššūkis šių dienų krikščioniui, Lietuvos jaunimui – kaip net sunkiausiomis sąlygomis įprasminti savo gyvenimą, tarnaujant Dievui ir Tėvynei“. („Lietuvos aidas“, 1991 m. lapkričio 23 d. Nr.235)
 Šaltiniai:Lietuvos katalikų bažnyčios kronika; Elektroninis laikraštis „Voruta“; Laikraštis „XXI amžius“.
 minėjim