2016 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Kalėdų eglutė parapijos tikintiesiems

Gruodžio 26 d. po 12 val. šv. mišių - visus kviečiame į bažnyčios šventorių - čia jūsų lauks senis Šaltis su sveikinimais ir dovanomis!!!

2016 m. gruodžio 24 d., šeštadienis

2016 m. gruodžio 20 d., antradienis

Betliejaus ugnis - Švenčionėliuose!

Dalinamės žinia, kad taikos ugnis jau pasiekė Švenčionėlius. Kviečiame Kūčiose ar Kalėdose atsinešti žibintą į pamaldas ir parsinešti į namus Betliejaus ugnį.
Šių metų akcijos šūkis „Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą“ kviečia visus akcijos dalyvius įsijungti į mainus socialiniuose tinkluose prirašant #Friedenslicht#TaikosUgnis,#TaikaPatinka – toks tinklas jungia visus geros valios žmones ir taip gali kviesti taikai savo aplinkoje, tarp draugų.

2016 m. gruodžio 6 d., antradienis

Baigiasi Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“


Kalėdaičiai


Primename, kad jau galite apsirūpinti pašventintais kalėdaičiais. Juos galite įsigyti prieš ir po šv. mišių bažnyčios gale arba zakristijoje.

Taip pat galite įsigyti ir "Carito" žvakutę. Kiekvienas įsigijęs "Caritas" žvakutę padės skurstančioms šeimoms, vaikams, jaunimui, seniems bei vienišiems žmonėms.


Karšta sriuba stokojantiems ir vienišiems

Visą advento laiką, ketvirtadieniais 12 val., parapijos namuose laukiami stokojantys ir vieniši asmenys. Kartu su kunigu ir parapijos bendruomene kviečiame prie bendro stalo pasivaišinti karšta sriuba.

2016 m. lapkričio 22 d., antradienis

Kviečiame į adoraciją

Lapkričio 27 d. - sekmadienį,  nuo 13 val. iki 22 val. kviečiame tikinčiuosius ateiti pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento.

Kun. B. Laurinavičiaus 35-osios žūties metinės

Lapkričio 24 d. 1981 m. Vilniuje buvo nužudytas Švenčionėlių parapijos kunigas Bronislovas Laurinavičius. Ketvirtadienį - lapkričio 24 d. minėsime kunigo 35-ąsias žūties metines. 19 val. bus aukojamos šv. mišios o po jų eisime pasimelsti prie kunigo kapo esančio šventoriuje.

2016 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Lapkričio 19 d. – Aušros Vartų atlaidų jaunimo diena


Šeimų vakaras Vilniuje

Lapkričio 18 d. vakaras yra skirtas šeimoms. Vilniaus Arkivyskupijos šeimos centras, tradiciškai šią dieną, kviečia visas šeimas su vaikais ar be jų atvykti ne tik pasimelsti į Aušros vartus, bet ir sudalyvauti aktualioje šeimai paskaitoje apie atleidimą.

2016 m. lapkričio 5 d., šeštadienis

2016 m. spalio 30 d., sekmadienis

Šv.Mišių ir kapinių lankymo tvarka Lapkričio 1 - 2 dienomis

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų diena. 

Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po šv. Mišių lankysime kapines:

  • 13 val. Pagrindines Švenčionėlių kapines;
  • 14 val. Senąsias Švenčionėlių kapines;
  • 14.30 val. Sudotų kaimo kapines;
  • 15 val. Šv. Mišios Januliškio koplyčioje ir po mišių aplankysime Januliškio kapines.

Lapkričio 2 d. Vėlinės. 


Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Visą dieną aukojamos gedulinės šv. Mišios aukotojų intencijomis. Visų, už kuriuos melsimės vėlinių dieną, vardai bus perskaityti per gedulines Šv. Mišias.2016 m. spalio 22 d., šeštadienis

2016 m. spalio 13 d., ketvirtadienis

2016 m. spalio 3 d., pirmadienis

KVIETIMAS

Mieli Tėveliai ir vaikai, visus, kurie norite mūsų parapijoje ruoštis PIRMAJAI KOMUNIJAI, kviečiame sekmadienį (spalio 9 d.) po "Sumos" Šv. Mišių susirinkti bažnyčioje. Smulkesnė informacija teikiama zakristijoje kiekvieną dieną prieš Šv. Mišias.

2016 m. spalio 2 d., sekmadienis

Ligonių, vienišų, pagyvenusių žmonių lankymas

Spalio mėnuo - pagyvenusių, ligonių, pagalbos reikalaujančių žmonių lankymo laikas. Parapijos "Carito" skyriaus savanoriai organizuoja šių žmonių lankymą. Prašome informuoti "Carito" darbuotoją Vandą Golubevą arba Kleboną apie lankytinus žmones. Lankysime juos - kiekvieną spalio antradienį 12.00 val.. Norinčius prisijungti - kviečiame kreiptis į anksčiau minėtus asmenis - arba rašyti el.p.: svedvardas@gmail.com

2016 m. rugsėjo 30 d., penktadienis

Spalis – Rožinio mėnuo


Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar  šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai.2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai

Rugsėjo 18 d. parapijos tikintieji susirinko švęsti bažnyčios globėjos - Švč. mergelės Marijos Sopulingosios atlaidus. Atnašų metu buvo atneštas ir paaukotas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. 

Dail.Kazimirovskio paveiksle nutapytas Jėzus ses.Faustinos apsireiškimo metu. Sujuosta balta tunika vilkįs Išganytojas pakelta dešine ranka laimina žmones lyg tardamas: Ramybė jums.) Kairiąja ranka Jėzus liečia savo drabužį ties Švč. Širdimi. Iš čia į mus trykšta du spinduliai - balzganas ir raudonas. Balzganas spindulys simbolizuoja sielą apvalantį vandenį, o raudonas - kraują, sielos gyvybę. Šie spinduliai uždengia sielas nuo mano Tėvo pykčio. Laimingas, kas gyvens jų pavėsyje , nes jo nepasieks teisinga Dievo ranka. Šie spinduliai yra gaivinančios bei gydančios krikšto, atgailos bei eucharistijos sakramentų versmės, jų begalinės malonės sieloms. Ses. Faustinai apsireiškęs Išganytojas pageidavo, kad po atvaizdu būtų užrašas: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Šis užrašas turėtų priminti, kad tik Dievu pasitikintis žmogus gali priimti Jo teikiamas malones. Pats paveikslas turėjo būti pašventintas pirmąjį sekmadienį po Veykų.

Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. būtent Aušros Vartų koplyčioje Velykų penktadienio, šeštadienio bei Atvelykio sekmadienio tridieniu užbaigiant Jubiliejinius Pasaulio Atpirkimo metus. Tridienio pamaldose dalyvavusi s. Faustina savo dienoraštyje rašė, kad pamaldų metu Išganytojo ranka paveiksle judėjusi, kryžiaus ženklu laimindama susirinkusiuosius. Pats paveikslas atrodė lyg gyvas, iš jo trykštantys spinduliai skverbėsi į žmonių širdis ir sklido tolyn...Pirmąjį gailestingojo Išganytojo apsireiškimą šv. Faustina patyrė 1931 m. va-sario 22 d. Plocke, vėliau keletą kartų Vilniuje. Čia ji atvyko Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno vyresnybės nurodymu po 1933 m. duotų amžinųjų įžadų ir gyveno iki 1936-ųjų.

Nuo rugsėjo 18 d. mes turėsime savo bažnyčioje puikią šio paveikslo kopiją. Iki Šv. Edvardo atlaidų stovės prie altoriaus, o po to bus pakabintas dešinėje bažnyčios pusėje, šalia Jėzaus altorėlio.


2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

Piligriminis žygis „KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA“ rugsėjo 9-11 d.

MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE.


Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 9 d. (penktadienį)
10.00 val. registracija
11.00 val. Šv. Mišios

Į Šiluvą išeiname iškart po Šv. Mišių

Šiluvoje būname rugsėjo 11 d. (sekmadienį).


Dalyvio auka: 5,00 EUR
Būtini reikmenys: miegmaišis, kilimėlis, higienos priemonės, patogi apranga šiltam ir šaltam orui, apdangalas nuo saulės ir lietaus, patogi ir patikima avalynė (ne vienerius metus dėvėta), nedūžtantis indų komplektėlis (dubenėlis, puodelis, šaukštelis), būtiniausi vaistai, pleistrai pūslėms, maisto savo nuožiūra, keletas pinigėlių kišenėje (nuvykimui iš Šiaulių į Kryžių kalną ir grįžimui iš Šiluvos į Šiaulius) ir žinoma maldos priemonės ROŽINIS, MALDYNĖLIS.
Į nakvynės vietą daiktus nuveš mašina. Su savimi reikės pasiimti tik žygiui būtinus daiktus.
Siūlome kiekvienai grupelei atsispausdinti giesmes, kurias norėtų giedoti žygio metu ir mąstymus.
Kiekviena grupė pasirenka Šventąjį Globėją, kurio vardu ji vadinsis bei pasidaro savo plakatą ar vėliavą su šiuo pavadinimu.
Kiekviena grupelė pasiruošia prisistatymą ir apgalvoja vienijantį savo grupelės akcentą – kaip išsiskirsite iš kitų (vienos spalvos marškinėliai, kepurėlės, liemenės, skarelės…).
  Atminkite: jog dėl neatsakingo elgesio žygio metu, būsite iš žygio pašalinti.
BŪTINA REGISTRACIJA (iki rugsėjo 7 d. 17.00 val.)
kadangi reikalingas tikslus piligrimų skaičius.
Bus parūpinta atitinkamai maisto (kareiviška košė, arbata) bei palapinių nakčiai.
Išsamesnė informacija, ir pavienių asmenų registracija telefonu (41) 52 11 10, nuo 9 iki 13 val.
Grupės užpildo dalyvių sąrašo anketą ir atsiunčia
į Šiaulių vyskupijos kuriją (faksu, paštu, ar el.paštu)
adresu: Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai.
Faks.: (41) 52 11 14, el.paštas: s.kurija@takas.lt2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (ŠILINĖS)
2016 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų 


2016 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

Trakinių atlaidai rugsėjo 1-8 d.

Kviečiame visus dalyvauti Trakų Dievo Motinos - 
Lietuvos Globėjos atlaiduose, 
kurie vyks istorinėje Trakų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje!2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Švenčiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras rugsėjo 10–11 dieną kviečia jaunimą į Jaunimo dieną „Tau ir pati tamsa nėra tamsi, ir naktis šviečia kaip diena" (Ps 139, 12) ŠILUVOJE.

2016 m. rugpjūčio 28 d., sekmadienis

Kelionė į Vilniaus Kalvarijas


Kviečiame kartu vykti į Vilniaus Kalvarijas. Kelionė-rugsėjo 10 d.. Išvykstame po 11 val. Šv. Mišių nuo bažnyčios. Kelionės auka - 10 €. Norintys vykti užsirašo zakristijoje.

2016 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis

RUGSĖJO 10 D. VYKS TRADICINIS PILIGRIMINIS JAUNIMO ŽYGIS AUŠROS VARTAI – TRAKAI

Rugsėjo 10 dieną vyks tradicinis 10-asis Vilniaus arkivyskupijos jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčią, garsėjančią stebuklingu Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslu. Registracija į žygį ir daugiau informacijos plakate (prie bažnyčios) ir vajc.lt svetainėje. 

2016 m. liepos 18 d., pirmadienis

MIRĖ KALTANĖNUOSE TARNAVĘS KUN. JERONIMAS PETRIKAS

2016 m. liepos 14 d. vakare Ignalinos ligoninėje, eidamas 79-uosius metus, mirė Kaltanėnų parapijos klebonas kun. Jeronimas Petrikas. 
Velionis palaidotas Kaltanėnų bažnyčios šventoriuje.

Viešpaties pasišauktas šiais ypatingojo Jubiliejaus metais, teįžengia pro Gailestingumo vartus į amžinuosius namus danguje...

Šv. Kristoforas

Liepos 24 d. minėsime keliautojų globėją - Šv. Kristoforą. Po kiekvienų Šventų Mišių šventinsim kelionės priemones, automobilius, motociklus, kad Dievas saugotų nuo avarijų, nelaimių, globotų jais keliaujančiais.

2016 m. birželio 15 d., trečiadienis

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. buvo aukojamos šv. mišios už gyvus ir žuvusius tremtinius. Po šv. mišių, nešini vėliavomis ir dainuodami tremtinių dainas, susirinkusieji patraukė prie geležinkelio stoties. Ten vyko minėjimas, žodį tarė Švenčionių r. Meras, savo skaudžiais prisminimais dalijosi gyvi išlikę tremtiniai.

2016 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Gegužės 26 d. daugiau nei 80-čiai tikinčiųjų jaunuolių iš Švenčionėlių ir gretimų parapijų buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Sakramentą teikė vyskupas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Nuostabioje šventėje dalyvavo Švenčionių dekanas Medardas Čeponis, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos kun. Dovydas Grigaliūnas bei parapjos klebonas Raimundas Macidulskas.
Šį sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, 14 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo, kuris pats nieko neverčiamas tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir stengiasi aktyviai įsijungti į bendruomenės gyvenimą.
Sveikiname jaunuosius parapijos bendruomenės narius su gražia švente!

2016 m. gegužės 16 d., pirmadienis

Sveikiname vaikučius priėmusius I-ąją komuniją

Gegužės 14 d. Švenčionėlių vaikučiai priėmė I-ąją komuniją. Vaikai šventei ruošėsi daug laiko, lankė užsiėmimus, dalyvavo parapijos bei bendruomenės veiklose, šv. mišiose skaitė skaitinius, maldas. Šventės metu giedojo Švenčionėlių jaunimo choras.

2016 m. gegužės 6 d., penktadienis

Švenčionėliškiai dalyvavo 1-ame šalies giesmių konkurse-festivalyje "Meilės giesmės"

Balandžio 29 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje vyko 1-asis šalies krikščioniškos muzikos festivalis - konkursas "Meilės giesmės". Į šį konkursą sugužėjo didžiulis būrys 1-5 klasių mokinių solistų, duetų, ansamblių ir chorų iš Vilniaus, Šalčininkų, Molėtų, Švenčionėlių. Švenčionėlius atstovavo vokalinis jaunučių ansamblis (vad. Gytis Šalna  ir Agnė Šalnienė) ir jaunasis saksafonistas Marijus Turla (vad. Stasys Montrimas). Mūsų kolektyvas buvo apdovanotas nominacija - "Darniausias ansamblis". Visi dalyviai ir nominantai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir gavo kvietimus į mokslo metų pradžios koncertą Vilniuje,  rugsėjo 8 d..

2016 m. balandžio 26 d., antradienis

2016 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Dėmesio konkursas!

Prasidėjo  LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2017 (LJD2017) logotipo (iki birželio 15 d.) ir himno (iki birželio 25 d.) konkursai. TEMA: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)

Konkursų nuostatai:
Logotipo konkursas: 
http://katalikai.lt/files/File/renginiai/2016/ljd2017_logo%20konkursas.pdf

Himno konkursas: 
http://katalikai.lt/files/File/renginiai/2016/ljd2017_himno_konkurso_nuostatos.pdf

2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis

Bus renkamos aukos Ukrainai

Balandžio 24 dieną Europos bažnyčiose renkama rinkliava Ukrainai, skirta asmenims kenčiantiems nuo prievartos pasekmių. Popiežius Pranciškus surinktų aukų paskirstymui Ukrainoje įgaliojo Popiežiškąją tarybą „Cor Unum“.

Popiežiškoji taryba įgaliota nuspręsti kaip panaudoti rinkliavos pinigus, atsižvelgiant į vietinės komisijos patvirtinus projektus, pranešė komunikate penktadienį taryba „Cor Unum“. Taryba be to pranešė, kad popiežius Pranciškus įnešė pradinę fondo sumą ir kad šie pinigai, kartu su surinktais balandžio 24-sios rinkliavoje bus skirti tūkstančiams nukentėjusios zonos gyventojų ir Ukrainos vidaus pabėgėliams.

Popiežius Pranciškus pranešė apie rinkliavą Ukrainoje praėjusį sekmadienį, balandžio 3 dieną, nusprendęs pakviesti europiečius, be nuolatinio dėmesio ir maldos, taip pat  suteikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems ukrainiečiams. „Kviečiu tikinčiuosius dosniu indeliu prisidėti prie šios popiežiaus iniciatyvos“, sakė sekmadienį popiežius Pranciškus, drauge prisimindamas visus, kurie trokšta susitaikymo ir taikos, o ypač tuos, kurie kenčia prievartos pasekmes Ukrainoje.

Popiežiaus išsakytą artumą visai Ukrainos Bažnyčiai betarpiškai paliudys Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ sekretorius vysk. Giampiero Dal Toso, kuris planuoja solidarumo kelionę į Ukrainą balandžio pabaigoje.
                                                                                                                       (Vatikano radijas

Šv. Jurgis

Balandžio 23 d. minime šv. Jurgį (m. 300), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.
Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų Bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia buvo lankoma maldininkų nuo IV a. tačiau, nežiūrint tokios pagarbos, trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę. Tikra yra tik tai, kad jis buvo krikščionis kareivis, nukankintas Palestinoje. Legenda pasakoja, kad jis buvęs Kapadokijos didikų krikščionių sūnus, narsus karys, dėl savo kariškų dorybių patekęs į imperatoriaus Dioklecijano asmens gvardiją. Šio imperatoriaus laikais, prasidėjus krikščionių persekiojimui, Jurgis dėl savo tikėjimo buvo nužudytas. Pasakojimas, kad jis išlaisvino karalaitę nuo slibino, yra mitinis motyvas, sukurtas pagal kitų slibino nugalėtojų – Persėjo, Indro, Zigfrido – legendas. Jurgio kultas, prasidėjęs Bizantijoje, paplito po visus Rytus nuo Gruzijos iki Abisinijos.
Romoje jau VI a. Belizarijus Jurgio garbei pavadino miesto vartus San Sebastiano, o VII a. buvo pastatyta jo vardo bažnyčia S. Giorgio in Velabro. Viduramžių kryžiaus žygių dalyviai jį buvo pasirinkę savo globėju, taip Jurgio kultą išplatindami po visą Europą. Jis tapo daugeliu valstybių ir miestų globėju: Anglijos, Katalonijos, Aragonijos, Gruzijos, Lietuvos, Portugalijos, Ligūrijos, Genujos, Venecijos. Jurgis laikomas arklių ir apskritai gyvulių globėju nuo visų ligų.
Gal dėl to ir Lietuvoje jis toks populiarus. Jurgio šventė, įgavusi folklorinį atspalvį, pakeitė senovės pagonių pavasarinę šventę. Visoje Lietuvoje buvo tikima, kad per Jurgines negalima nieko dirbti laukuose su arkliais, nes tai – jų šventė. Tikima, kad Jurgis rūpinasi gyvuliais, kol jie ganosi lauke, todėl per Jurgines banda būdavo pirmą kartą išgenama į lauką. Stengtasi per Jurgines gyvulius kuo geriau pašerti ir prižiūrėti. Su gyvuliais ir ganymu susijęs ganyklų poreikis. Todėl šv. Jurgis būdavo prašomas atrakinti žemę, duoti gaivinančią rasą, leisti augti žolei. Mene Jurgis vaizduojamas su kario apranga, sėdintis ant žirgo ir smeigiantis ietį į slibiną.

ŠV. MIŠIOS BALANDŽIO  23 D.  11 VAL. 

                                                                                                                           (Bernaardinai.lt.)

2016 m. balandžio 8 d., penktadienis

Gailestingumo kongresas gegužės 6-8 d.

„Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksiančiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.“ 

DĖMESIO! REGISTRACIJA IKI BALANDŽIO 22 D.!


Registracija tik grupelėmis!!!

Kreiptis į parapijos kleboną arba parapijos tarybą.

2016 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

2016 m. balandžio 5 d., antradienis

Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje

Brangūs jaunuoliai ir jaunuolės,
Šiais ypatingais Gailestingumo metais kviečiu Jus, drauge su visuotine Bažnyčia, švęsti Sutvirtinamųjų Jubiliejų 2016-04-24d., kuris šią dieną bus švenčiamas ir
Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje.
Popiežius Pranciškus sveikindamas paauglius sako: „Ne visi galėsite atvažiuoti į Romą, tačiau Jubiliejus yra tikrai visiems, todėl jis švenčiamas taip pat jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi kviečiami į šią džiaugsmo šventę. Pasiruošite jai, pasirenkite ne tik kuprines ir vėliavas, bet ypač savo širdis ir protus. Norėčiau pasišaukti kiekvieną iš jūsų, vieną po kito, vardu, taip kaip kasdien daro Jėzus, nes gerai žinote, kad „jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Jūsų vardai išdrožti Dievo Tėvo širdyje, kuri yra Gailestingumo Širdis, kuriai prigimtas atleidimas ir švelnumas. Viešpats telaimina kiekvieno iš jūsų žingsnius link Šventųjų Gailestingumo durų!“
Tad visus arkivyskupijos parapijų sutvirtinamuosius kviečiu tapti piligrimais ir dalyvauti sutvirtinamiesiems skirtame renginyje.
Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas
RENGINIO DIENOTVARKĖ
·       Balandžio 24 d.:
Ø  12:30  val. grupelės renkasi prie Aušros Vartų;
Ø  13:00 val. Vyskupo Arūno Poniškaičio katechezė (15 min.);
Ø  13:15 val. kolona keliauja iki Gailestingumo šventovės; šlovindami Dievą giedame ir eidami, kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.
·       Šlovinimas prie Gailestingumo Šventovės 13:30 val.:
Ø  Kun. Mariusz Marszalek  pristato  "Gailestingojo Jėzaus" paveikslo istoriją;
Ø  Šlovindami keliaujame į arkikatedrą;
·       Arkikatedra 14:00 val.;
Ø  Liudijimas 30 min. (tuo pačiu metu pagal individualius poreikius išpažintis).
Ø  Šv. Mišios 14:30 val.
·       Koncertas skverelyje prie Katedros 16 val. ICHTHUS.
Ø  Suneštinės vaišės savo grupelėse.
·         Arkivyskupas ir vyskupas individualiai bendrauja su grupelėmis.

* Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.;
* informacijos skleidėjas ir registracija - katechetikos centras;
* renginio trukmė 4 val.

Sutvirtinamųjų jubiliejus
2016-04-24
Dalyvių atmintinė
Balandžio 24- tai dienai nuoširdžiai prašome:
1.    Maldos  už  renginio organizatorius, šlovintojus  ir dalyvius;
2.    Susipažinti su šlovinimo giesmėmis  (maldynas - giesmynas bus atsiųstas katechetams). Jos bus giedamos einant eisenoje;
3.    Išmokti kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį.  Parapijos bus atsakingos po vieną dalį, paskirstys VAKC;
Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus. Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą". Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)
4.    Pasigaminti savo parapijos ženklą. (kepurėlė, skarelė, vėliavėlė, ant pagaliuko priklijuotas simbolis...);
5.    Patogiai apsiauti, pasirūpinti apsauga nuo lietaus;
6.    Su savimi pasiimti užkandžių, vandens  sau ir draugui J;
7.    Pasiimti sulankstomą kėdutę ar pledą atsisėsti.


Informacijos skleidėjas ir registracija - VA katechetikos centras

Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.

2016 m. kovo 25 d., penktadienis

Didžioji savaitė ir Velykos

DIDYSIS TRIDIENIS IR VELYKŲ LAIKAS


KOVO 24 D.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS 19 VAL.
(Paskutinės vakarienės Mišios)
Didysis Ketvirtadienis - Kristaus paskutinės vakarienės minėjimas bei Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Mišių metu, po Garbės himno, užsigavės varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio Mišių. Nutilę vargonai ir varpai simbolizuoja rimtį, kurioje susikaupę išgyvename Kristaus mirties ant Kryžiaus slėpinį. Priėmę Komuniją, dar neskubėkime išeiti iš bažnyčios. Po Komunijos maldos Švenčiausiasis Sakramentas bus pernešamas į Garbinimo altorių ir iki 21 val. kviečiame pasilikti Švč. Sakramento adoracijai.
Šiandien galime gauti visuotinius atlaidus už giesmę "Prieš taip didį Sakramentą" bei pasimeldę Šventojo Tėvo intencija.
Po šventųjų Mišių bus nudangstomi altoriai.
Ruošiantis Didžiajam Penktadieniui, nevalia pamiršti pasninko.


KOVO 25  D.
DIDYSIS PENKTADIENIS 19 VAL.
(Kristaus Kančios pamaldos, Šv. Mišios nebus aukojamos)
Prieš pamaldas kviečiame bendruomenę dalyvauti „Kryžiaus kelyje“.
Šiandiena vietoj Eucharistijos šventimo, turime specialias Kristaus kančios minėjimo pamaldas. Kunigas ateina prie altoriaus ir, nieko nesakęs, gulasi ant grindų. Nuo seno šis veiksmas reiškia ypatingai karštą ir nuoširdžią maldą, taip pat simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą.
Po visuotinės maldos vyks Kryžiaus pagerbimo apeigos, nes šiandien Bažnyčia ypatingai pagerbia Kryžių, per kurį mes esame atpirkti, dėka Jėzaus Kristaus nuopelnų. Kryžius, buvęs mirties įrankis, šiandien yra išgelbėjimo ženklas. Kunigas ir patarnautojai pagerbs Kryžių jį pabučiuodami, o tuomet ir visa bendruomenė tokiu pačiu būdu pagerbs Kryžių.
Po Komunijos maldos ir palaiminimo, su procesija palydėsime Švč. Sakramentą į simbolinį Kristaus kapą giedodami tradicinę giesmę „Verkite angelai“.
Šiandieną visuotiniai atlaidai gaunami už Kryžiaus pagerbimą, pasimeldus Šventojo Tėvo intencija. Stenkimės kuo giliau išgyventi visas apeigas ir atsiverti Kristaus kančios slėpiniui.
Rytoj atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui; degtukus, indus su vandeniu bei velykinius valgius - pašventinimui.


KOVO 26 D.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 19 VAL.
(krikšto pažadų atnaujinimas)
Nuo seniausių laikų ši naktis vadinama "Viešpačiui pašvęstoji", "šventoji naktis", "naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo", arba "Velykų vigilijos naktis".  Iš tiesų dėkokime Viešpačiui, kad galime būti dalininkais tų slėpinių, kuriuos mūsų bendruomenė šiąnakt švenčia.
Apeigos susideda iš keturių dalių, kurios yra tokios: žiburių, žodžio, krikšto ir aukos liturgijos.
Pamaldas pradėsime švęsti lauke, prie šventoriuje sukurto laužo, kur bus pašventinta ugnis ir Prisikėlusio Kristaus simbolis - Žvakė, Velykinis Paschalas. Po šių apeigų procesijoje ateisime į bažnyčią, kur bus giedamas iškilmingas Velykinis šlovinimas "Tedžiūgauja dangaus angelų minios!". Baigus giedoti Velykinį šlovinimą, prasidės žodžio liturgija, kuri yra pagrindinė šios Velykų vigilijos dalis.
Po skaitinių ant altoriaus bus uždegamos žvakės ir kunigas užgiedos Garbės himną. Tuo metu suskambės varpai ir užgros vargonai. Baigus Garbės himną ir Pradžios maldą, girdėsime skaitinį iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams, kuriame apaštalas skelbia, kad, mirę drauge su Kristumi, esame ir Jo Prisikėlimo dalininkai.
Po Evangelijos (ir pamokslo) prasidės Krikšto liturgija, kurią pradėsime giedodami Visų šventųjų litaniją. Po litanijos seks vandens šventinimas. Kunigas skaitys maldą ir merks Velykinę žvakę į vandenį.
Po vandens pašventinimo, rankose laikydami degančias žvakes, atnaujinsime Krikšto įžadus. Į kunigo klausimus kiekvienas atsakysime už save (pvz.: ar tikite - tikiu; ar atsižadate - atsižadu). Atnaujinus Krikšto pažadus, pašlakstymas švęstu vandeniu mums primins Krikštą bei naują gyvenimą Kristuje.
Toliau seks visuotinė malda ir aukos liturgija.
Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Taipogi Velyknakčio pamaldose bus pašventinti Jūsų atsinešti velykiniai valgiai.

KOVO 27 D.
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) 7 val.
(velykinių valgių šventinimas)
Velykų rytą žmonės renkasi į Prisikėlimo šv. Mišias. Prieš jas procesija tris kartus apeina aplink bažnyčią, pagerbdami prisikėlusį Išganytoją Švenčiausiajame Sakramente. Taip pažymima trejopa Kristaus pergalė, nes jis nugalėjo nuodėmę, mirtį ir piktąją dvasią. Procesijos kryžius apjuostas raudonos spalvos stula-juosta, nešama prisikėlusio Kristaus statulėlė bei Velykinė žvakė-paschalas. Šv. Mišiose skaitomas vyskupo laiškas tikintiesiems
Po pamaldų šventinami  velykiniai valgiai.

ŠV. MIŠIOS LENKŲ KALBA 9 VAL.


KOVO 28 D. 
VELYKŲ ANTROJI DIENA
Šv. Mišios sekmadienio tvarka

9 val., 10.30 val., 12 val.