2020 m. vasario 29 d., šeštadienis

Mieli Dievo Žodžio mylėtojai,
Šiais, 2020-siais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia ypatingą dėmesį skirti Biblijai, geriau ir giliau pažinti šį mums, žmonėms, dovanotą Dievo laišką.
Kovo 22–28 d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje vyks Nepertraukiamas Biblijos skaitymas. Per vieną savaitę bus perskaityta visa Biblija nuo pradžios iki pabaigos.

Norintieji skaityti Biblijos ištrauką turi iš anksto užsiregistruoti: www.Biblija2020.lt
Minėdami dešimties metų sukaktį „Magnificat leidiniai“ organizuoja šį renginį kartu su Lietuvos Biblijos draugija ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia.

Parapijos lankymas (03.03- 03.05)

Kovo 3 d. (antradienį)  nuo 11 val. 
Žilvičių ir Žemutinės gatvių privatūs namai.
Kovo 4  d. (trečiadienį) nuo 10 val. 
Turgaus, Vyšnių gatvės.
Kovo 5 d. (ketvirtadienį) nuo 10 val.
Priestočio, Stoties  gatvė.


Penktadieniais 18 val.
KRYŽIAUS KELIO apmąstymas

 
Kryžiaus arba Kančios kelias (lot. Via Crucis) primena pasmerktojo mirčiai Jėzaus Kristaus ėjimą į Golgotos kalną. Ten Jis buvo prikaltas ant paties atsinešto kryžiaus ir mirė. Jeruzalėje tebėra gatvė, pavadinta Via Dolorosa (Skausmingoji gatvė), kuria, manoma, ėjo Išganytojas. Pagal tradiciją, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija, taip prisimindama savo Sūnaus kančią. Vėliau šią tradiciją tęsė į Šventąją Žemę atvykę maldininkai, o kai į musulmonų užimtą Jeruzalę keliauti buvo pavojinga, pranciškonų rūpesčiu pradėta įrenginėti Kryžiaus kelio stotis tiesiog bažnyčiose.
Dalyvaudami Kryžiaus kelio procesijoje, tikintieji apmąsto Jėzaus kančios kelią, taip suvokdami Išganytojo kančios, mirties prasmę Prisikėlimo iš numirusių šviesoje. Tradicinį kryžiaus kelią sudaro 14 stočių, simbolizuojančių Jėzaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki nukryžiavimo ir palaidojimo. Kryžiaus kelias nėra vien atskiros stotys. Tai vienas didelis slėpinys, skatinantis susimąstyti ir kontempliuoti. Procesijos dalyviai, melsdamiesi ir giedodami, apmąsto Kristaus kančią. Kryžiaus kelią galima eiti ir pavieniui, tylomis, ir būriu, balsu skaitant ar giedant.  Beje, Kryžiaus kelias – tai ne vien tik Kristaus kančios prisiminimas: eidami procesijoje, galime peržvelgti ir savo gyvenimą, ir palyginti jį su Kristaus ėjimu į Golgotą. Ar iš tikrųjų mūsų nelaimės, nesėkmės nors kiek prilygsta Jo kančiai? Kryžiaus kelias yra proga susimąstyti, koks yra mūsų gyvenimo kryžius, prašant Dievo padėti jį nešti.
Kryžius nėra vien smurto įrankis. Krikščionims kryžius – tai išganymo ženklas, taip pat Dievo galybės bei išminties šaltinis.

Kryžiaus kelio stočių apmąstymus rasite čia :

Gavėnios sekmadieniais 11.40 val.  giedami GRAUDŪS VERKSMAI


Graudūs verksmai – tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos, atsiradusios Lenkijoje VI a. pabaigoje. Jas išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės buvo išverstos apie 1859 m., labiausiai išplito Seinų vyskupo A. Baranausko vertimas. Graudžių verksmų giesmės neapsiriboja vien biblinių įvykių pristatymu. Jos nori pažadinti mūsų jausmus, taip pat ir apmąstymus apie kančios esmę, apie savo gyvenimą ir elgesį, kadangi esame atpirkti labai didele kaina.
Graudūs verksmai giedami gavėnios laiku, ypač sekmadieniais: pirmoji dalis I ir IV gavėnios sekmadienį (ir po jo einančiomis savaitės dienomis), antroji dalis – II gavėnios ir I Kančios sekmadienį, trečioji dalis – III gavėnios ir Verbų sekmadienį. Pirmosios dalies tekstai rodo Jėzaus kentėjimus nuo maldos Alyvų kalne iki neteisingo įskaudinimo teisme. Antrojoje dalyje apmąstomas Kristaus plakimas, vainikavimas erškėčiais ir pasmerkimas mirti, trečiojoje – tai, ką Jėzus yra iškentėjęs savo kelionėje į Kalvarijos kalną ir prikaltas prie kryžiaus.


2020 m. vasario 25 d., antradienis

Pelenų diena

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.
Kada ji atsirado ir kuo ypatinga?
Pelenų diena, kaip gavėnios pradžia, pirmą kartą paminėta VI a., o nuo VIII a. Romoje vyksta popiežiaus vadovaujama Pelenų dienos procesija. Anuomet ji prasidėdavo Šv. Anastazijos bazilikoje, esančioje Palatino kalno papėdėje, ir baigdavosi Šv. Sabinos bazilikoje Aventino kalno viršuje. Ši tradicija gyvuoja ir šiandien. Pelenų dieną popiežius su procesija eina nuo Šv. Anzelmo į Šv. Sabinos baziliką, kur aukoja šv. Mišias ir barsto pelenus.
Pelenų barstymo arba galvos pasibarstymo pelenais pradžios reikia ieškoti dar Senajame Testamente ir ankstyvosios krikščionybės atgailos apeigose. Nuo maždaug X a. pelenų barstymas tampa privalomas visai krikščionių bendruomenei. Šiandieninė pelenų dienos liturgija yra išlaikiusi senus tradicinius elementus: pelenų barstymą ir pasninką, kai susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus ar prabangaus maisto (leidžiama sočiau pavalgyti tik kartą per dieną, kitus du kartus lengvai užkąsti). Pagal Bažnyčios nuorodas, „abstinencijos įstatymas (t.y. susilaikymas nuo mėsiško maisto) saisto asmenis, sulaukusius keturiolikos metų amžiaus; o pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki pradėtų šešiasdešimtųjų metų“ (Plg. Kanonų teisės kodeksas 1252).
Ką simbolizuoja pelenai?
Pelenų simbolika plati. Pelenai dažniausiai siejami su dulkėmis ir reiškia žmogaus nuodėmę ir trapumą. Jau Senajame Testamente sutinkame daug užuominų apie pasibarstymą pelenais arba dulkėmis kaip atgailos ir gedulo išraišką (Joz 7,6; 2Sam 13,19, Ez 27,30; Job 2,12 ir 42,6.). Pirmųjų amžių krikščionys perėmė šią praktiką.
Apibendrinant, pelenai simbolizuoja:
- myriop einačio žmogaus silpną ir trapų būvį bei jo tuštybę;
- nusidėjusio žmogaus būklę;
- atgailą ir gedulą;
- maldas ir karštą troškimą, kad Dievas ateitų žmogui į pagalbą;
- prisikėlimo troškimą, turint omenyje tai, kad visi žmonės kviečiami dalyvauti Kristaus prisikėlime.
Pasibarstyti pelenais – tai tarsi atlikti viešą išpažintį. Kitaip tariant, pasibarstymas pelenais yra viešas atgailos aktas, kuris per tą dulkėtą medžiagą įspėja apie Dievo teismą, bet taip pat primena jo gailestingumą. Tas, kuris pripažįsta savo menkumą, išgirsta nugalėjusio nuodėmę ir mirtį Mesijo pažadą: „[Viešpats] pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. Paskelbti Viešpaties malonės metų, – mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų. Suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, Viešpaties sodintu, kad apreikštų jo šlovę.“ (Iz 61,1-3).
Kaip vyksta pelenų barstymas?
Sekant dar iš XII a. ateinančia tradicija, pelenai paruošiami deginant praėjusių metų pašventintas verbų šakeles. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyksta šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15) arba „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).
Br. Saulius Rumšas 


Vasario 24- 28 dienomis parapijos lankymas nevyks

2020 m. vasario 16 d., sekmadienis

Parapijos lankymas (02.17- 02. 21)

Vasario 17 d. (pirmadienį)  nuo 10 val. 
Darbininkų, Mokyklos gatvės,  Bažnyčios skg.
Vasario 18d. (antradienį)  nuo 10 val. 
Ryto gatvė.
Vasario 19 d. (trečiadienį) nuo 10 val. 
Lauko gatvė.
Vasario 21 d. (penktadienį) nuo 10 val.
Ateities gatvė.

2020 m. vasario 12 d., trečiadienis

Svetingumo popietėParapijos aplankymo tikslas yra pašventinti namus, artimiau susipažinti su tikinčiaisiais, jų gyvenimo rūpesčiais,aptarti aktualius tikėjimo bei parapijos gyvenimo klausimus. Vasario 11d. antradienį buvo lankomi Vilniaus gatvėje gyvenantys  parapijiečiai.  Maloniai nustebino Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Švenčionėlių komanda, kuri pakvietė šiltam bendravimui prie pietų stalo. 


        
Klebonas dėkoja ir yra sužavėtas žmonių gerumu, nuoširdumu, svetingumu. Sveikatos, Dievo palaimos šauniąjai komandai!

2020 m. vasario 10 d., pirmadienis

Pasaulinė ligonių diena1992 metais popiežius Jonas Paulius II  vasario 11 dieną paskelbė Pasauline ligonių diena
Kviečiame, vasario 11d.  19 val. Šv. Mišiose  pasimelsti už sergančius.
Šią diną mini visas krikščioniškas pasaulis. Kiekvienais metai popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius. Ta proga jis parašo apaštalinį laišką. Laiško turinys priklauso nuo to, kokios problemos aktualiausios, kokios ligos labiausiai atkreipia visuomenės dėmesį.
Popiežiaus žinia šiai dienai:
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,382

Parapijos lankymas (02.10-02.15)

Vasario 11 d.(antradienį)  nuo 10 val. 
Vilniaus gatvė (nuo policijos iki Kultūros centro.)
Vasario 12 d. (trečiadienį) nuo 10 val. 
Miško gatvė.
Vasario 13 d. (ketvirtadienį) nuo 10 val.
Švenčionių gatvė.
Vasario 15 d. (šeštadienį)  maždaug nuo 12 val.
Žemutinės 31A daugiabutis.


2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Parapijos lankymas (02.04 - 02.07)


Vasario 4 d.(antradienį)  nuo 10 val. 
Kaltanėnų, Pušų gatvės. 
Vasario 5 d. (trečiadienį) nuo 10 val. 
Partizanų, Žalioji gatvės.
Vasario 7 d. (penktadienį) nuo 10 val.
Vilniaus gatvė (nuo hipodromo iki policijos).