2015 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

Atlaidai kvietė atpažinti ir įprasminti pašaukimą

Švenčionėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčios varpų gaudesys vėsoką rudens  sekmadienį surinko gausų būrį maldininkų bei įvairių profesijų darbuotojus spalio 18 d. švęsti  Šv. Edvardo atlaidus. Mūsų parapijos Klebono Raimundo Macidulsko pakviestas iškilmingas šv. Mišias aukojo  Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios vikaras Kun. Valentin Dulko. 

Atlaidams vadovavęs svečias kun. Valentin Dulko kvietė atidžiai klausytis Dievo Žodžio, mąstyti apie Šventųjų gyvenimo liudijimą bei prisiminti Šv. Edvardą, kurio gyvenimas apipintas ne viena gražia legenda.  Šv. Edvardo, kitų Šventųjų gyvenimai mus moko atpažinti tikrojo pašaukimo kelią, Dievo duotą užduotį kiekvienam, nesvarbu, kas esi, koks esi ir kur dabar esi...Dievui svarbus kiekvienas žmogus ir jo atliekamas darbas, svarbu, kad visa darytume su meile ir iš meilės Dievui ir žmonėms. Sekmadienio Dievo Žodyje Evangelistas Lukas mini seseris Mortą ir Mariją. Morta skundžiasi Jėzui, kuris svečiuojasi pas jas, kad Marija tik klauso, ką jis kalba ir nepadeda jai ruošoje, o Jėzus atsako: ,, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta "(Lk 10,39-41).  Jėzus pateikia kelias pamokas:  pirmiausiai tai mylėti darbą, kurį atlieki, tada jis tau ir kitiems taps džiaugsmu, palaiminimu. Kita  pamoka: darydamas gerą darbą ar patarnaudamas bendruomenėje, nelygink savęs su kitais, nepyk, kad ne visi Bažnyčios nariai noriai įsitraukia į bendruomenės gyvenimą, susidūręs su sunkumais, nebijok kryžiaus, nes Jėzus neša jį su tavimi. Trečia, svarbiausia žinia: dažniau ateiti ir pabūti prie Jėzaus kojų- maldoje po Kryžiumi suklupę, dalyvaudami  Šv. Mišių aukoje, Adoruodami Jėzų Švč. Sakramente ir klausydamiesi  JO, kalbančio širdyje, per kitus žmones bei gyvenimo įvykius. Tai atveria kelius atpažinti ir įvykdyti tą planą, kuriam esame sukurti, įprasmina kiekvieną darbą ir visa  tampa Dievo Darbu.
Po Dievo Žodžio liturgijos buvo švenčiama džiaugsminga Eucharistija. Atnašų procesijos metu buvo dėkojama Dievui už visas dovanas, talentus, pašaukimus, kuriuos gauname iš Jo gerumo, ir prašoma Dievo malonės ir apsaugos. Savo darbo simbolius kaip padėką ir prašymą palaiminimo  prie altoriaus atnešė įvairių profesijų atstovai: mokytojai, moksleiviai, meno mokyklos auklėtiniai, medicinos, policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, pašto tarnautojai, miškininkai, ūkininkai ir Maltosos įmonės darbuotojai bei parapijos jaunimas.Po šv. Mišių vyko procesija, kurios metu kaip atsaką į Jėzaus kvietimą: ,, Sek paskui mane", paliudijome savo troškimais eiti  ir daryti tai, ko Viešpats trokšta.


Pasibaigus šv. Mišioms, Klebonas Kun. Raimundas Macidulskas ir parapijiečiai nuoširdžiai padėkojome svečiui gerb. Kun. Valentinui Dulko už jo pašaukimą, už skelbtą Dievo Žodį, bendrą maldą ir palinkėjome kurstyti savo širdyje meilės ugnį Dievui ir žmonėms, juk viena maža kibirkštis gali įžiebti didelį laužą.
Nuoširdų Ačiū tariame Švenčionėlių progimnazijos, gimnazijos, meno mokyklos, Švenčionėlių poliklinikos, Švenčionėlių Policijos nuovados, Švenčionėlių PGT, Švenčionėlių pašto, Švenčionėlių miškų ūrėdijos, UAB „Maltosa“ vadovams ir darbuotojams ir už pasirengimą ir dalyvavimą švenčiant šv. Edvardo  - Švenčionėlių parapijos globėjo atlaidus.

Nijolė Nadielkienė

Dėkojame  Sigitui Mackoniui iš Linkmenų  už  nuotraukas

2015 m. spalio 16 d., penktadienis

2015 m. spalio 9 d., penktadienis

Švenčionėliuose Šv. Mišias aukojo būrys kunigų

Švenčionėlių Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje spalio 6 d. 12 val. mišias aukojo būrys kunigų iš visos Lietuvos. Jie čia atvyko pakviesti klebono Raimundo Macidulsko. Visi kunigai yra 1993 m. į kunigus įšventinta laida.
Kunigai džiaugėsi, kad Švenčionėliai yra tikintis kraštas - ir tai įrodė artipilnė žmonių bažnyčia. Po mišių parapijos vardu sveikinimo žodį tarė parapijos komiteto narys R. Gudelis. Apie Švenčionėlių atsiradimą ir Švenčionėlių bažnyčios statybų istoriją papasakojo Z. Jankauskas.