2013 m. gruodžio 31 d., antradienis

Naujas dalykas

Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? 
Iz 43, 19

     Dažnai eini sena vaga. Nors tau nusibodo, bet bijai pasukti į šalį. Tau geriau jausti saugų nuobodulį, negu su širdies virpuliu vaikščioti ant bedugnės krašto. Vienodumas suteikia komfortą - nors nepatinka, bet pažįstama.
     Dievas tave sukūrė, trokštantį įvairovės ir skirtingumų. Gyvenime reikia naujumo. Baigiantis šiai dienai ir metams, pasiryžk įžengti į naują dalyką, kurį tau sukūrė Dievas. Ir nepamiršk džiaugtis!

2013 m. gruodžio 24 d., antradienis

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO 2013 m. kalėdinis laiškas


Kai visa buvo apgaubusi švelni tyla ir naktis jau buvo įpusėjusi, Tavo visagalis Žodis žengė iš dangaus, nuo karališkojo sosto. Išm 18, 14–15

Brangūs tikintieji,per Adventą išgyvenome laukimo laikotarpį. Sulaukę šv. Kalėdų, dar kartą mintimis aplankykime vieną šeimą. Šioje šeimoje – darbininkas tėvas, savo rankomis uždirbantis duonai, jauna mama ir kūdikis. Regis, niekuo neišsiskirianti šeima, tačiau joje išsiskleidė neapsakoma Dievo meilė žmonijai. Būtų per drąsu teigti, kad ši šeima nepatyrė nerimo dėl ateities, nebuvo nesutarimų, netikėtų ir nelabai malonių įvykių. Per drąsu sakyti, kad ši šeima buvo gerai aprūpinta ir visko turėjo sočiai. Ir šiandien mūsų aplinkoje daug tokių šeimų, kurios patiria sudėtingų gyvenimo išbandymų.

Šiandienėje visuomenėje dažnai pirmenybę teikiame asmeniniams poreikiams ir teisėms, bet ne šeimai. Žmogiški santykiai ima irti, vos tik susiduriama su problemomis. Visur persismelkęs laikinumas diktuoja problemų sprendimo būdą – išeiti, palikti sunkumus. Net ir Juozapas svarstė galimybę atleisti Mariją. Tačiau nepasirinko šios jam lengviausios išeities. Juozapas, skyręs laiko svarstymams ir išgirdęs Dievo balsą, apsisprendė priimti Jėzų ir auginti kaip savo sūnų. Kiek motinų ir tėvų apsisprendžia laukti pradėto kūdikio, net ir jausdami nerimą dėl ateities? Kiek šeimų šiandien yra atviros gyvybės dovanai? Kiekvienas kūdikis į pasaulį ateina Kalėdų nakties Kristaus veidu.

Tegul Kristus gimsta mūsų bendrystėje su kitu. Šiandien taip reikia dėmesingumo, supratimo ir atleidimo mūsų šeimose ir visuomenėje. Skirtingos pažiūros, nevienoda materialinė, socialinė padėtis ir koncentravimasis į savąjį „aš“ silpnina šeimos ryšius, veda į susvetimėjimą ir vienatvę. Šeimose tiek daug sužeistų žmonių: ligotų, vienišų, nesuprastų. Vis labiau izoliuojama vyresnioji karta, kuri yra istorijos sergėtoja. Tegul ir tie, kurie gyvena šalia, mums nematomą gyvenimą, tampa artimi. Su dėmesingumu ir supratimu pamatykime greta esantįjį ir kurkime su juo bendrystę. Padėkime vieni kitiems oriai pakelti sunkumus, nes kitame atpažįstame Dievo Veidą.

Ką tik prasidėjusius liturginius metus vyskupai pakvietė paskirti šeimos temai. Šeima – tai tikėjimo vartai. Kaip Jėzus gimė Juozapo ir Marijos šeimoje, pakvieskime Kristų gimti ir mūsų šeimose. Tegul mūsų šeimos vėl tampa „namų Bažnyčia“ – ta vieta, kurioje pirmiausia pažįstamas Dievas, išmokstama maldos, patiriama pilnatvė ir pasitikėjimo džiaugsmas. Šeimoje išmokstame būti Bažnyčia.

Popiežius Pranciškus yra sakęs: „Brangios šeimos, jūs puikiai žinote: vien tik daiktai ar palankiai susiklostančios aplinkybės neteikia tikro džiaugsmo, kurio ragaujate šeimoje. Tikrą džiaugsmą teikia darna tarp žmonių, kurią visi jaučia širdyje ir dėl kurios gera būti kartu, vieniems kitus palaikyti gyvenimo kelyje. Tačiau šio gilaus džiaugsmo pagrindas yra Dievo buvimas šeimoje, Jo priimanti, gailestinga, visus gerbianti meilė.

“Prie šventinio stalo dalydamiesi duona pakvieskime Dievą ateiti į mūsų šeimas ir gydyti jų žaizdas. Kviečiu kiekvieną šeimą pradėti drauge melstis. Tai gali pasirodyti sunku, bet svarbu pradėti, pakviesti Dievą į savo namus malda „Tėve mūsų“. Brangios šeimos, gyvenkite tikėjimo džiaugsmu ir jį liudykite.

Kartu su popiežiumi Pranciškumi kviečiu – nepasiduokite nusivylimui! Neleiskite niekam iš jūsų pavogti džiaugsmo! Kūdikiu gimęs Jėzus Kristus tepripildo mūsų širdis savo džiaugsmo, teatnaujina mūsų ryšį su Juo ir sutvirtina bendrystę vienų su kitais!

+ Gintaras GRUŠASVilniaus arkivyskupas metropolitas

2013 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

2013 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

adventus

"Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.Adventas - tai liturginis laikotarpis, pradedantis bažnytinius metus. Jis turi dvejopą pobūdį; pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje.

Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Advento metu susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų, liturginiai drabužiai yra violetinės spalvos - tai atgailos ženklas. Bet vyraujanti šio laikotarpio nuotaika yra santūrus džiaugsmas dėl Išganytojo artumo, net jei šis artumas vis dar pridengtas.

Advento rytais laikomos vad. 
Rarotų Mišios - tai votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei. Pavadinimas kilęs iš įžangos giesmės ,,Rorate caeli desuper" - ,,Rasokit, dangūs". Išganytojas čia yra lyginamas su rasa. Seniausi pėdsakai laikomų rarotinių Mišių siekia XII a. , o XVI a. rarotos jau buvo žinomos visoje Lenkijoje.

Advento metu ant altoriaus pastatoma
 rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu. Ji simbolizuoja Nekaltąją Jėzaus Motiną Mariją - mūsų išganymo aušrą.Adventinis vainikas - tai iš Vokietijos kilęs paprotys, Lenkijoje žinomas jau virš 160 metų.Tai eglės šakų vainikas su keturiomis žvakėmis - kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau. Turtinga adventinio vainiko simbolika reiškia bendruomenę, su meile ir džiaugsmu laukiančią Viešpaties atėjimo. Kalėdų išvakarėse degančios keturios žvakės praneša apie atėjimą Jėzaus, kuris yra pasaulio šviesa. Medžiaga iš Brolių Pranciškonų puslapio

2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Kristus Karalius

Lapkričio 24 d. Kviečiame dalyvauti liturginių metų užbaigoje - Kristaus Karaliaus šventėje. Šv. Mišios aukojamos 12 val. 
Švęsdami Kristaus Karaliaus šventę, dėkokime Dievui už jaunimą, kuris nepasiduoda blogio pranašų įkalbinėjimams ir savo širdyse gina tikrąsias vertybes. Šiandien kiekvienam, save laikančiam Kristaus draugu ir sekėju, iškilusi užduotis visomis jėgomis ginti žmogaus vertę: ginti jaunimą nuo suvedžiotojų, atkurti moters kilnumą, kad ji būtų laikoma ne preke, bet gražiausiu Dievo kūriniu, ypač ginti žmogaus gyvybę tada, kai jis pats nepajėgia apsiginti.

2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

Šv. Cecilija

Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Vienoje legendų pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija grojusi vargonais. Kitoje – jog taip pat per vestuves, užgrojus muzikai, Cecilija užgiedojusi: „Padaryk, Viešpatie, mano širdį ir mano kūną švarų, kad aš būčiau verta“. Ši frazė buvo vartojama pirmojoje Eucharistijos maldoje. 


Kviečiame kartu pagerbti muzikos globėją mūsų bažnyčioje - 
lapkričio 22 d. 18 val. 


Kviečiame turinčius muzikinę klausą ir norinčius giedoti tikinčiuosius įsijungti į parapijos choro gretas
(visus, nuo mažų iki senjorų amžiaus imtinai).
Norintys giedoti chore mielai kviečiami skambinti
vargonininkui Gyčiui Šalnai (868611406) arba
kiekvieną sekmadienį prieš ar po mišių
susitikti prie didžiųjų vargonų.

2013 m. spalio 14 d., pirmadienis

JĖZUS LAUKIA TAVĘS!

Spalio 4 d. 15 val. vyko  viso Pasaulio vaikų vienos valandos Švč.  Sakramento Adoracija. Adoraciją pravedė kun. Dovydas Grigaliūnas. Pagiedojome giesmelių, klausėmės meditacinių maldų, kiekvienas išsitraukėme ir parsinešėme namo apmąstyti ir išgyventi asmeniškai kiekvienam skirtą Dievo Žodžio ištraukėlę, parašytą ant mažų lapelių. Meldėmės bendrai Fatimos angelo maldą ir kiekvienas ją parsinešė į namučius. Kartu maldoje jungėsi ir šešios mokytojos, kelios mamos, močiutės. Kadangi  spalis –Rožinio maldos, skirtos pagarbinti Dievo Motiną, mėnuo  pasidalinome rožinio lankstinukus bei Dievo Gailestingumo paveikslėlių, kad Jėzaus Meilė pripildžiusi visų širdis Adoracijos metu, lydėtų kasdienybėje ir dalintumėmės ja su kitais.
 Dėkingi  klebonui Edmundui Paulioniui, kad palaikė mūsų iniciatyvą, parūpino vaikams žvakučių ir meldėsi kartu. Dėkojame visiems atsiliepusiems ir atėjusiems Būti su Jėzumi.
Kviečiame kiekvieną  savaitės ketvirtadienį ateiti valandos adoracijai prieš š. Mišias.

2013 m. spalio 9 d., trečiadienis


Šv. Edvardo atlaidai yra viena iš gražiausių parapijos rudeninių švenčių. Didieji darbai jau pabaigti ir žmonės lengviau randa laiko maldai, susitinka su giminėmis, pažįstamais. 


Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į atlaidus, nuostabią šv. Edvardo parapijos šventę spalio 13 d. 12 val.

2013 m. spalio 7 d., pirmadienis

Jaunimo piligriminiame žygyje Aušros vartai - Trakai Švenčionėlių parapijos tikintieji

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamas kasmetinis  piligriminis  žygis Aušros Vartai - Trakai jau tapo tradicija. Šiais metais jis vyko rugsėjo 7 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmių išvakarėse. Šių metų žygio tema „TIKĖJIMAS = TIK–ĖJIMAS”, skirta Tikėjimo metams.
Kunigui Dovydui Grigaliūnui pakvietus, pirmąkart tokiame žygyje dalyvavo ir grupelė  švenčionėliškių ir linkmeniškių. Beveik 300 piligrimų giedodami patraukė Vilniaus gatvėmis. Išties nepamirštamas įspūdis keliauti tokiame dideliame tikinčių žmonių būryje. Šios kelionės dvasinis vadovas ir bendražygis buvo vyskupas Arūnas Poniškaitis, tokiame žygyje dalyvaujantis jau trečiąkart. Taip pat keliavo daug kunigų bei vienuolių.Kelionė buvo labai įvairiapusiška: eidami ne tik  šlovinome Dievą giesmėmis, bet ir kalbėjome Gailestingumo vainikėlį, Švč. Mergelės Marijos rožinio Džiaugsmo slėpinius, vyko parapijų bei organizacijų prisistatymai. Žygio, kuris tęsėsi maždaug 10 valandų, metu buvo keturi sustojimai. Kiekvienas iš jų prasmingas ir vis kitoks. Pirmojo sustojimo metu kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas įkvepiančiai kalbėjo apie tikėjimą bei jo prasmę, antrajame – jauna šeima dalinosi dvasine patirtimi, įgyta savanoriaujant Gvatemaloje. Lentvaryje užsukome į išskirtinio grožio Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento pagarbinimas . Paskutinis sustojimas buvo linksmiausias, nes linksmino klounai.  Nepaprasti klounai, o tikintys! Žygio tikslas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Ją pasiekėme maždaug septintą valandą vakaro. Bažnyčios šventoriuje džiaugsmingus piligrimus pasitiko J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis.  Kardinolas aukojo šv. Mišias, jų metu kreipdamasis į jaunimą, ragino nesustoti, visuomet eiti į susitikimą su Dievu, malda palaikyti kenčiančius brolius ir seseris.

Po Šv. Mišių visi piligrimai atokvėpiui buvo pakviesti į Vytauto V. Landsbergio ir jo grupės koncertą, vykusį Trakų šventovėje.
Namus pasiekėme tik po vidurnakčio. Džiaugėmės turėję išties prasmingą, įspūdingą bei ilgą dieną, praturtintą Dievo malonėmis, mielais susitikimais su žmonėmis, nuoširdžiu bendravimu ir naujomis draugystėmis. Svarbiausia, kad per žygį patyrėme tikrą naują draugystę su Jėzumi, kuris keliavo ir keliauja su mumis kasdien.

Nijolė

2013 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis

VISO PASAULIO VAIKŲ ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJOS DIENA

Spalio 4 d. Penktadienį, per Šv. Pranciškaus šventę, vienas milijonas vaikų susivienis maldoje.
Kviečiame visus Švenčionėlių jaunuosius katalikus 15 val. ateiti į Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčią. Nepamirškite atsinešti po žvakelę:)

2013 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis

Kviečiame į šv. Mišias už moksleivius, studentus ir mokytojus

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. 12 val., šv. Mišios bus aukojamos už moksleivius, studentus ir mokytojus. Kviečiame visus ateiti ir priimti Viešpaties palaiminimą artėjantiems mokslo metams.

2013 m. liepos 3 d., trečiadienis

LIEPOS 7 d. VYKS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMAS IR KUNIGO BRONISLOVO LAURINAVIČIAUS 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS


programa:

11:45 val. Vilniaus Arkivyskupo Gintaro Grušo sutikimas prie bažnyčios vartų.

12:00 val.  Šv. Mišios kartu su Sutvirtinimo sakramento teikimu.

Po Šv. Mišių, betarpiškai vyks Kunigo Bronislovo Laurinavičiaus 100-ųjų Gimimo metinių minėjimas.

2013 m. birželio 23 d., sekmadienis

Kryžiaus pašventinimas Švenčionėliuose

Karštą birželio 23-osios popietę parapijos tikintieji susirinko prie atstatyto kryžiaus.
Švenčionėlių mieste, Kaltanėnų ir Žeimenos sankryžoje pirmą kartą kryžių pastatė tuometinis klebonas K. Gailius. Iš senojo kryžiaus nieko nebeliko-supuvo, todėl dabartinis klebonas Edmundas Paulionis naujai atstatė kryžių. 
Kryžius pagamintas iš ąžuolo, padengtas visomis įmanomomis antiseptinėmis medžiagomis, sutvirtintas varžtais, apkaltas dekoratyvine skarda - kalbėjo klebonas - todėl turėtų atlaikyti gerą pusšimtį metų.
Susirinkusiems žmonėms klebonas trumpai papasakojo kryžiaus istoriją, pasidžiaugė atėjusiais parapijiečiais, trumpai paaiškino kryžiaus prasmę ir kaip svarbu tinkamai jį pagerbti.  Pašventinus kryžių parapijiečiai bendrai pasimeldė, pagiedojo ir sustojo bendrai nuotraukai.

2013 m. birželio 7 d., penktadienis

Švč. Sakramento adoracija visame pasaulyje

Birželio 2 d. mūsų bažnyčioje, kaip ir daugumoje šalių vyko vienos valandos trukmės Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama adoracija Šv. Petro bazilikoje ir vyskupų visame pasaulyje vadovaujamos adoracijos jų katedrose prasidėjo 17 val. Romos laiku. Mūsų bažnyčioje tikintieji susirinko 19 val. 

2013 m. gegužės 20 d., pirmadienis

Stovykla mokiniams "Tik-ėjimas"

Kviečiame registruotis į Vilniaus krašto ateitininkų stovyklą "Tik-ėjimas"

PLAČIAU: http://svedvardas.blogspot.com/p/jaunimo-skiltis.html

2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Sekminių procesija Švenčionėliuose


Su Sekminių sekmadieniu baigiasi 50 dienų šv. Velykų laikotarpis. Sekminės švenčia šv. Dvasios Apsireiškimą. Šv. Dvasia įkvėpė apaštalus naujam dvasiniam gyvenimui pirmąją Sekminių dieną. Mes tą pačią Dvasią gavome, kai buvome krikštyti ir priėmėme Sutvirtinimo Sakramentą. Na o visi tikintieji gavę Šv. Dvasios, yra įgalioti skelbti Kristaus Meilės ir Vilties Evangeliją.
Melsdami Šv. Dvasios dovanų Švenčionėlių parapijiečiai dalyvavo sekminių procesijoje:

2013 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Motinos dieną skambėjo sveikinimai Motinoms

Gerasis Viešpatie, mes jungiame savo maldas su maldomis visų motinų besimeldžiančių pasaulyje. Viešpatie, mes sugaišome labai daug laiko nerimaudamos ir bandydamos savarankiškai pakeisti situaciją arba iš viso nieko nedarydamos. Bet dabar, Viešpatie, apsijungusios su visomis mūsų seserimis Tavoje šeimoje, mes šloviname Tave ir dėkojame Tau už naujų viltį, kurią dovanojai mums tuomet, kai įteikėme Tau savo vaikus. Dėkojame Tau, Viešpatie, už motinystės dovaną, už šį palaiminimą. Mes dažnai pamirštame, kaip begaliniai Tu mumis pasitiki patikėdamas savo mylimiausius vaikus mūsų globai. Meldžiame padėk mums visuomet suvokti kaip svarbu yra būti motina

Švenčionėlių bažnyčioje kunigai ir jaunimas sveikino mamytes Motinos dienos proga. Dar vakar buvo aukotos šv. Mišios už mirusias motinas, o šiandien iškilmingu palaiminimu bei gėlėmis pagerbtos visos šv. mišiose dalyvaujančios motinos.  2013 m. kovo 31 d., sekmadienis

2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Su šv. Velykomis!


Švęsdami Kristaus Prisikėlimo slėpinį, maldoje palinkėkime vieni kitiems daug gerumo, atlaidumo ir broliškumo. 
Tenelieka nė vieno žmogaus, kurio neapglėbtų mūsų meilė ir gero linkėjimas, tuomet ir mes patys tikrai patirsime dvasinio prisikėlimo džiaugsmą.


Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus Velykinis sveikinimas

2013 m. kovo 24 d., sekmadienis

Verbų sekmadienis

„Didžiai džiūgauk, Siono dukterie, garsiai krykštauk, dukterie Jeruzale! Štai pas tave ateina tavo Karalius, jis išaukštintas ir pergalingas, jis nuolankus ir joja ant asilo, ant asiliuko, asilės jauniklio“

Žiemiškas verbų sekmadienis Švenčionėliuose

2013 m. kovo 16 d., šeštadienis

Pasaulis turi naują Popiežių BENEDIKTĄ XVI


2005 m. balandžio 19 d. vakare Katalikų Bažnyčios popiežiumi buvo išrinktas kardinolas Josephas RATZINGERIS. Jis tapo popiežiumi BENEDIKTU ŠEŠIOLIKTUOJU (Benedictus PP. XVI). Josephas Ratzingeris yra pirmasis vokietis popiežius po Viktoro II (1055–1057) .
2013 m. vasario 11 d. pranešė apie savo atsistatydinimą ir vasario 28 d. vakare pasitraukęs iš aktyvios Petro Įpėdinio bei Romos Vyskupo tarnystės, liko popiežiumi emeritu.

Popiežiaus emerito BENEDIKTO XVI biografija
Josephas Ratzingeris gimė 1927 metų balandžio 16 dieną Marktl am Inn gyvenvietėje, Passau vyskupijoje, Vokietijoje. Jo tėvas buvo žandarmerijos komisaras, kilęs iš senos Žemutinės Bavarijos žemdirbių šeimos. Paauglystės metus Josephas Ratzingeris praleido Traunsteine. Sulaukęs pilnametystės, paskutiniais II pasaulinio karo mėnesiais pašauktas į karo tarnybą priešlėktuvinės gynybos pagalbiniuose daliniuose.
Nuo 1946 iki 1951 metų jis studijavo filosofiją ir teologiją Municho universitete ir aukštojoje Freisingo mokykloje. Baigęs studijas, 1951 metų birželio 29 dieną J. Ratzingeris buvo įšventintas į kunigus. 1953 m. jis apsigynė teologijos doktoratą tema „Dievo tauta ir Dievo namai šv. Augustino Bažnyčios doktrinoje“. Po ketverių metų tapo docentu, apsigynęs darbą „Šv. Bonaventūro istorijos teologija“.
1959–1969 m. jis dėstė dogminės ir fundamentinės teologijos kursus aukštojoje Freisingo filosofijos ir teologijos mokykloje, taip pat Bonoje, 1963–1966 m. – Miunsteryje, 1966–1969 m. – Tiubingene. Nuo 1969 m. jis buvo dogmų teologijos ir dogmų istorijos profesorius Regensburgo universitete, taip pat šio universiteto viceprezidentas.
J. Ratzingeris buvo plačiai žinomas jau 1962 m. 35 m. amžiaus jis aktyviai dalyvavo Vatikano II Susirinkime kaip Kelno arkivyskupo kardinolo Josepho Fringso konsultantas teologijos klausimais ir nemažai prisidėjo prie dokumentų redagavimo.
Tarp daugelio J. Ratzingerio parašytų knygų paminėtina 1968 metais išleistas universitetinių paskaitų apie apaštalų tikėjimo išpažinimą rinkinys „Krikščionybės įvadas“ (lietuvių k. išleistas 1991 m.), 1973-aisiais publikuotas sielovadai skirtų meditacijų ir pamokslų rinkinys „Dogma ir Apreiškimas“. Plataus atgarsio susilaukė pasisakymas Bavarijos katalikų akademijoje „Kodėl aš vis dar esu Bažnyčioje?“ J. Ratzingeris tvirtino: „Tik Bažnyčioje, o ne šalia Bažnyčios yra įmanoma būti krikščionimis“. Paminėtina knyga „Ataskaita apie tikėjimą“ (1985 m.) ir 1996 m. išleista „Žemės druska“.
1977 metų kovo 24 dieną popiežius Paulius VI J. Ratzingerį paskyrė Miuncheno ir Freisingo arkivyskupu. Tų pačių metų gegužės 28 d. jis įšventintas vyskupu.
1977 m. birželio 27 dieną popiežius Pauliaus VI suteikė J. Ratzingeriui kardinolo titulą.
1981 m. lapkričio 25 d. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, Popiežiškosios Biblijos komisijos ir Popiežiškosios tarptautinės teologijos komisijos pirmininku.
1998 m. lapkričio 6 dieną jis buvo išrinktas Kardinolų kolegijos vicedekanu, o 2002 m. lapkričio 30 d. Šventasis Tėvas patvirtino Kardinolų vyskupų ordino sprendimą paskirti jį visos Kolegijos dekanu.
1986–1992 metais kardinolas J. Ratzingeris vadovavo komisijai, rengusiai naująjį Katalikų Bažnyčios katekizmą. Kardinolas Josephas Ratzingeris vadovavo ne tik Tikėjimo mokslo kongregacijai, bet taip pat buvo penkių popiežiškųjų kongregacijų, Krikščionių vienybės skatinimo ir Kultūros tarybų bei dviejų popiežiškųjų komisijų narys.

Informacija iš www.katalikai.lt