2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaikomas saugus atstumas tarp žmonių. Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju.

Trečia, kviečiame parapijų klebonus, administratorius, rektoratų rektorius ir katechetus užtikrinti, kad būtų užbaigtos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programos.

Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą Pirmoji Komunija gali būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d.

Kunigai ir katechetai tepamoko besiruošiančiuosius sakramentams pagarbiai ir teisingai priimti šv. Komuniją į ranką.

Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmimas jų vaikams gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

Šešta, laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų galima rengti religines procesijas.

Septinta, pastaruoju metu visi drauge šaukiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus jungusio maldos tilto vaisiai akivaizdūs. Nuo 2020 m. birželio 1 d. varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.
Informacinis šaltinis

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Apd 2, 1–4
Septintą sekmadienį po Velykų minimos Sekminės. Krikščionybėje ši šventė žinoma kaip Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena – tikima, jog nuo šios dienos ji apsigyvena ne tik pranašuose ar karaliuose, bet ir kiekviename tikinčiajame.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Gegužės 21d. švęsime Kristaus  žengimo į dangų iškilmes. Ši šventė švenčiame praėjus keturiasdešimt dienų po Velykų. 
Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą  Velykų laiko sekmadienį, kad tikintiesiems būtų lengviau joje dalyvauti.
Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs dvylikai pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įščiose. Apaštalų darbuose Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.
2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė 7 kino apdovanojimus, yra panaudoti ir archyviniai LRT kadrai.


Daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų popiežius Jonas Paulius II legenda virtusį savo pontifikatą pradėjo žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, atlapokite duris Kristui!“ Šaltojo karo ir geležinės uždangos padalintame pasaulyje jo žinia apie besąlygišką žmogaus laisvę ir orumą sugriovė sienas ir pakeitė milijonų žmonių ateitį. Šiandieniniame pasaulyje pandemijos baimė statydina naujas sienas, o ištisas visuomenės grupes paverčia statistiniais „rizikos grupių“ vienetais. Todėl šiandien Jono Pauliaus II žodžiai skambėtų kaip padrąsinimas atpažinti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą, kurio vertės nesąlygoja nei jo amžius ar sveikata, nei ekonominių doktrinų padiktuoti poreikiai“, – sako LRT RADIJO programos „Mažoji studija“ redaktorė Rūta Tumėnaitė.
Jono Pauliaus II atvira, įvairiapusė asmenybė traukė net ir katalikybės neišpažįstančius pasaulio žmones. Jis rasdavo bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, nemėgo griežto, oficialaus protokolo, buvo vienas daugiausiai keliavusių popiežių, aktyviai domėjosi, kas vyksta pasaulyje, taip pat ir už geležinės sienos.
Joną Paulių II su Lietuva siejo ypatingas ryšys. Per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, vėliau daugelį kartų sveikino Lietuvos tikinčiuosius lietuvių kalba, o 1993 metais apsilankė su vizitu.
Specialias medžiagas apie Šventąjį Tėvą ir jo vizitą Lietuvoje taip pat rengia LRT.lt portalas. Laidas, skirtas prisiminti Joną Paulių II, transliuos ir LRT RADIJAS.


Filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (angl. „Liberating a Continent: John Paul II and The Fall of Communism“) žiūrėkite gegužės 19 d., antradienį, 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena


Popiežiaus Pranciškaus kvietimu ketvirtadienį, gegužės 14 d., įvairių religijų tikintieji vienysis maldoje už visą žmoniją, palydėdami ją pasninku ir gerais darbais. Pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, kad žmonija – viena šeima, todėl Lietuvos vyskupai į šią pasaulinę iniciatyvą kviečia įsitraukti ir visus Lietuvos žmones. „Maldoje kreipdamiesi į Nekaltąją Marijos Širdį prašykime Dievą pasaulio taikos, pandemijos pabaigos, atgailos dvasios ir mūsų atsivertimo“, – Maldos už žmoniją dienos išvakarėse bendrai maldai kvietė popiežius Pranciškus.
Visų religijų vadovai ir žmonės visame pasaulyje gegužės 14 d. kviečiami kreiptis į Dievą vienu balsu, kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją?


Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką – nuo balandžio 24 d. ji dalijama tik į ranką, tad vyskupai išplatino patarimus ir taisykles, kaip taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:- ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių.
-  abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti „laivelio forma”;
- priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
- šv. Komunijos dalintojui paskelbus „Kristaus Kūnas!” ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama „Amen!”. Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
-  šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Sveikinimai parapijos klebonui

 Po sekmadienio Šv. Mišių parapijiečiai pasveikino kunigą Vitalijų su kunigystės įšventinimo diena, kuri šiemet sutapo su Velykomis. Parapijiečiai dėkingi kunigui už bendrystę, maldą.Gerb. kunige Vitalijau, linkime tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, neprarasti stiprybės. Būkite išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančios ir laiminančias rankas.


2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Sekmadienio (05.10) Šv. Mišių aukojimo tvarka ir informacija

Laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų nuo rytojaus atnaujinamas  dalyvaujant parapijiečiams Eucharistijos šventimas sekmadieniais.


Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
10:30 lenkų kalba
12:00 lietuvių kalba.
Bus galimybė Šv. Mišias klausyti  lauke (bažnyčios teritorijoje).

Nuo rytojaus galėsite pasiimti savanorių surištas, kunigo pašventintas verbas.


Taip pat prie bažnyčios  lauks  talpa su šventintu vandeniu.


Raginama tikinčiuosius priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiemsNuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;
–    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;
–    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.
Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.
Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Pirmasis gegužės savaitgalis skirtas Motinoms


Pirmąjį gegužės savaitgalį minime Motinos dieną.

Gegužės 2d. 11val. melsimės už mirusias mamas. 
(Raginama tikinčiuosius priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių.)

Gegužės 3d. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už gyvas Motinas. 


Gegužinės pamaldos


Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai - Švč. Mergelei Marijai. Popiežius Pranciškus gegužį kviečia atrasti Rožinio maldos namuose vertę ir grožį. Siūlo dvi maldas Dievo Motinai, jomis melstis galite baigdami Rožinį, Popiežius irgi jomis melsis gegužę dvasiškai vienydamasis su visais tikinčiaisiais.