2020 m. gruodžio 30 d., trečiadienis

Padėkos Šv. Mišios

Padėkos Šv. Mišių transliacija - gruodžio 31d. -19 val. Nuo 18 iki 19 valandos bažnyčia bus atvira, kad tikintieji galėtų privačiai melstis.

2020 m. gruodžio 27 d., sekmadienis

Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus

Popiežius Pranciškus sekmadienį, gruodžio 27-ąją, Šventosios šeimos šventės dieną, pakvietė Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę. Kalbėdamas sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius patikino, jog ši šventė mums primena santuokinės ir šeimos meilės idealą, apie kurį kalba prieš penkerius metus paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“. https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2020-12/popiezius-paragino-seimas-evangelizuoti-gyvenimo-pavyzdziu.html?fbclid=IwAR137f_fM5-C-MpK7OsOIn3r7ZW5rvbLV9R9mnH6ukJxCbh2DTfd3TgeZoI

2020 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

Šventoji šeima

Sekmadienį po šv. Kalėdų švenčiame šventosios Šeimos šventę; dar kartą pagerbiame Betliejaus Kūdikį, o su juo ir jo gimdytojus: Švč. Mergelę Mariją ir jos sužadėtinį šv. Juozapą. 12val. Šv. Mišių transliacijos metu melsimės už mūsų parapijos šeimas. TRANCLIACIJA INTERNETU: https://www.facebook.com/watch/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3-%C5%A0v-Edvardo-parapija-109227797588896/

2020 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Stebuklo laukimas

Gruodžio 25, 26, 27 dienomis nuo 9 iki 11:30 val. bažnyčia bus atvira, kad tikintieji galėtų privačiai melstis.

2020 m. gruodžio 20 d., sekmadienis

Šventinių mišių transliacijų informacija

Gruodžio 24d. - Kūčių (Piemenėlių) mišių transliacija 20 val. Gruodžio 25d. Šv. Kalėdų mišių transliacija 12 val. Gruodžio 26d. Šv. Kalėdų (2 dienos) mišių transliacija 12 val. Gruodžio 27d. sekmadienio Šv. Mišių transliacija 12 val. Transliacijų nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%A0ven%C4%8Dion%C4%97li%C5%B3-%C5%A0v-Edvardo-parapija-109227797588896/

2020 m. gruodžio 18 d., penktadienis

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja šeimos tėvas, motina ar kitas šeimos narys. Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo): Skaitovas: iš Evangelijos pagal Luką. „Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė lšganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 1-14). Malda Visagali Dieve Tėve, Tu, mus mylėdamas, atsiuntei į pasaulį savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą dėkojame už Tavo Sūnaus, mūsų Brolio, gimimą vargingame Betliejaus tvartelyje Šventosios Nazareto Šeimos globoje. Gailestingasis Dieve, prieš linkėdami vienas kitam ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis įžeidėme Tavo begalinį gerumą ir Tavo mylimus žmones, ypač mūsų artimuosius. Gerasis Tėve, laimink mūsų šeimos narius, kurių čia nėra (galima paminėti vardus), o mūsų mirusiems (galima paminėti vardus) suteik amžinąjį atilsį. Meldžiame, padaryk, kad ši brolybės ir meilės vakarienė skatintų mus visada gyventi tikroje vienybėje ir būti Tavo, Dangiškojo Tėvo, šeima drauge su mūsų Broliu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi, kurio meilė mums tokia pat brangi vakar, šiandien ir visada. Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį šventą vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Visi: Amen. Po palaiminimo laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė. Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/malda-prie-kuciu-stalo/

2020 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Kalėdaičiai

Tie, kurie dar neturi kalėdaičių darbo dienomis nuo 15 iki 19 val. gali pasiimti klebonijoje. kun. Vitalijus +370 679 35699