2021 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis

 Gruodžio 31 dieną - 19val. - Padėkos pamaldos2021 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis

 
                
Gruodžio 24 dieną - Piemenėlių Šv. Mišios:
19:00 val. - lenkų kalba.
21:00 val. - lietuvių kalba.

Gruodžio 25d. - Šv, Kalėdos:
10:30 val - lenkų kalba.
12:00 val. - lietuvių kalba.

Gruodžio 26d. - Šv, Kalėdų antroji diena:
10:30 val - lenkų kalba.
12:00 val. - lietuvių kalba.

2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis

 

Prasidėjus advento laikotarpiui bažnyčioje galite įsigyti:

Kalėdaičius;
Carito adventinę žvakelę "Gerumas mus vienija" (aukos skiriamos gausioms šeimoms, jaunimui, smurto aukoms, vaikams ir seneliams);
2022 metų parapijos kalendorių.

Paminėtos 40 - osios kun. Broniaus Laurinavičiaus žūties metinės

Sekmadienio popietę  prisiminėme  mūsų parapijai svarbią asmenybę -  prieš 40 metų  lapkričio 24 dieną  žuvį mūsų bažnyčios statytoją kun. Bronių Laurinavičių. Minėjimą vedė mokytoja Inesa Stvolienė. Kunigo gyvenimo kelio faktus  priminė istorijos mokytoja Staselė Černiauskienė, prisiminimais dalinosi kun. Broniaus giminaitė Jūratė Šimkūnienė, savo kūrybos eiles apie kunigą skaitė Aldona Garlienė. J. Butkevičiaus 1989 metais Švenčionių tarybos leidinyje "Rytas": išspausdintą "Baladę apie kun. B.Laurinavičių " skaitė Daiva Žilėnė.

Mintimis dalinosi Helsinkio grupės narė prof.  dr. Rasa Čepaitienė, pranešimą skaitė  Švenčionių tarybos narė Janina Deveikienė, smuiku grojo  a.a. kunigo  Broniaus giminaitė Vilija Pranskienė. Prisiminimų popietėje buvo eksponuojamis Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinių piešiniai, darbai apie kun. Bronių. Po minėjimo visi parapijiečiai aplankė kun. Broniaus kapą prie kurio klebonas  Vitalijus padėjo gėles ir tarė žodį.

Minėjimo pabaigoje dar kartą buvo dedikuota  kun. Broniui Laurinavičiui  ištrauka iš  J.Butkevičiaus baladės:

"Skaidrus perlo lašas,

gyvenimas -  žygis

Skelbs būsimoms kartoms

negęstančią šlovę.

Kristuje ilsėkis,

kuklus tiesos karžygi,

Prigludęs prie mūro

savosios šventovės!"


2021 m. lapkričio 23 d., antradienis

 Sekmadienį minėsime Kun. Broniaus Laurinavičiaus 40-ąsias žuvimo metines. Po Šv. Mišių 13 val. vyks prisiminimimų popietė.


2021 m. lapkričio 19 d., penktadienis

Kristaus Karaliaus iškilmė

 

Sekmadienį minėsime Kristaus , Visatos valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę.
Šv. Mišių metu aukos bus renkamos kunigų seminarijai.

2021 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis

Parapijos kalendorius

Džiugi žinia, kad šiemet,  kaip ir pernai parapijiečiai turės parapijos kalendorių, kurį rasite bažnyčios gale prie skelbimų lentos.


2021 m. spalio 30 d., šeštadienis


 

2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

Pirmosios Šv. Komunijos pamokos

 Nuo lapkričio mėnesio prasidės pamokos vaikams, kurie ruošiasi priimti Pirmąją Komuniją.

Norinčius priimti šį Eucharistijos sakramentą, prašome iki spalio 25dienos kreiptis į kleboną Vitalijų arba į katechetes Giedrą ir Birutę.

Lietuvos vyskupų kreipimasis „Dėl sinodinio kelio pradžios“

 

Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės,

Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35).

Kad tai įvyktų, reikia leistis į kelionę. Būtent tai turi minty popiežius Pranciškus, kviesdamas visą Bažnyčią į sinodinį kelią, kuriuo eisime įsiklausydami į Dievo žodį, priimdami šiandienio pasaulio iššūkius ir ieškodami geriausio būdo, kaip atlikti tą misiją, kuriai Viešpats mus pašaukė.

Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).

Dalinėse Bažnyčiose pirmasis sinodo etapas prasideda 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje (plg. PD, 2).

Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo.

Brangieji,
Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.

Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes mums svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas kyla tuomet, kai žmonės vertinami: girdimas jų šauksmas, jiems padedama įveikti sunkumus, vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenėje (plg. Vademecum 4.1).

Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? (plg. PD, 26). Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje (plg. Vademecum, 4.1). Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo!

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti (Sinodo malda).

Šventoji Dvasia tevadovauja sinodiniam keliui ir visus teveda į tiesos pilnatvę!

Lietuvos vyskupai

2021 m. spalio 15 d.

2021 m. spalio 11 d., pirmadienis

Šv. Edvardo atlaidai

 
    Spalio mėnesį parapija švenčia savo parapijos globėjo Šv. Edvardo  atlaidus.
Spalio 10 dieną Šv. Mišių aukose dalyvavo gausus  būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Naujosios Vilnios dekanato dekanas, kunigas teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.
Šv. Mišių aukoje meldėmės už mūsų kleboną Vitalijų, kunigą svečią Eduardą, už visus mūsų parapijoje dirbusius kunigus, kurių dėka sutvirtinome savo tikėjimą ir išaugome į vieną gražia bendruomenę. Meldėmės už visus mūsų parapijos žmones, geradarius ir geros valios žmones, kad  Viešpaties ranka globotų juos darant svarbius gyvenimo pasirinkimus, per kuriuos galėtų garbingai tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei.
Minint Šv. Edvardo šventę su dėkingumu parapijiečiai artėjo prie Viešpaties altoriaus su kukliomis dovanomis. Atnešdami žvakę prašėme, neleisti mums paklysti  gyvenimo kelyje  ir būti šviesa, kuri veda per juodžiausią gyvenimo naktį. Savo užaugintas rudens gėrybes nešdami prie Viešpaties altoriaus  dėkojome Viešpačiui už globą ir begalinį rūpestį. Kaip padėkos ir džiaugsmo simbolį aukojome gėles. Atnešant duoną ir vyną, prašėme Viešpaties išmokyti mus dalintis,  
Bažnyčios choras vadovaujant iš Švenčionėlių kilusiai, bet šiuo metu gyvenančiai Kaune vargonininkei, chordvedei Jovitai Kulakauskienei giesmėmis kreipėsi į Šv. Eduardą, kad visus  lydėtų gyvenimo keliais.
Po Šv. Mišių sveikino  artėjančio vardadienio proga ir padėkos žodžius klebonui svečiui Eduardui tarė parapijos ir jaunimo atstovai. Choras giesme  linkėjo ilgiausių metų ir Dievo palaimos.

 
  

 Už užfiksuotas šventines akimirkas dėkojame Daivai Žilėnei.

2021 m. spalio 6 d., trečiadienis

Kviečiame į parapijos atlaidus

 


    Kaip ir kiekvienais metais spalio mėnesį švenčiame parapijinius Šv. Edvardo atlaidus.

Spalio 10 dieną kviečiame visus parapijiečius melstis už mūsų parapijos bendruomenę, kunigus, geradarius.

Šv. Mišias aukos Naujosios Vilnios  dekanato dekanas, kunigas  teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.

Šv. Mišios aukojamos:

10:30 - lenkų kalba;

12:00  lietuvių kalba.

Keliaujančių ir vairuotojų diena

 Vyskupų konferencija yra paskelbusi keliaujančių ir vairuotojų dieną, kuri minima maldomis už vairuotojus, keliaujančius, saugų eismą kelyje.

Spalio 3 dieną Šv. Mišių metu visi meldėsi už vairuotojus ir keliaujančius. Prie Šv.Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios aikštelėje  išsirikiavo  parapijiečių transporto priemonės: paspirtukai, dviračiai, automobiliai. Po Šv. Mišių kunigas Vitalij Kisel laimino  transporto priemones, linkėjo saugių kelionių ir kiekvienam vairuotojui įteikė po  pakabuką su Šv. Kristoforu (keliautojų globėjas).
2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis

 Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Kviečiame visus jungtis į bendrą rožinio kalbėjimą.


Keliaujančių ir vairuotojų diena Spalio 3 dieną Šv. Mišių metu melsimės už keliaujančius ir vairuotojus.

Po Šv.Mišių bus šventinimos parapijiečių transporto priemonės ( nuo paspirtuko iki sunkvežimio).


2021 m. rugsėjo 24 d., penktadienis

Pasaulinė pabėgėlių ir migrantų diena


 Rugsėjo 26 dieną bažnyčia mini Pasaulinę pabėgėlių ir migrantų dieną.

Brangūs broliai ir seserys,
Daugiau nei prieš šimtą metų, Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, popiežius Benediktas XV paskelbė Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, nuo to laiko minimą kasmet. Šiemet šia proga popiežius Pranciškus paskelbė laišką „Link vis plačiau apimančio mes“. Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą vasarą į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų.
Jų gyvenimo tikrovė tapo ir mūsų rūpesčiu. Žmogus ilgisi geresnio ir saugesnio gyvenimo. Tokių galimybių neradę savo kraštuose žmonės pasiryžta migruoti arba saugodami savo gyvybes ir neturėdami kito pasirinkimo tampa pabėgėliais. Lietuvoje tai gyvai patyrėme, kai po Antrojo pasaulinio karo ir mūsų tautiečiai buvo priversti tapti pabėgėliais ir prašyti juos priglaudusių šalių pagalbos.
Popiežius Pranciškus savo laiške atkreipia dėmesį, kad žmonės, kuriuos ištiko migranto ir pabėgėlio dalia, yra kvietimas mums „išeiti į egzistencinius pakraščius gydyti sužeistųjų ir ieškoti pražuvusių be išankstinių nuostatų ir baimės“. Negalime iš anksto nuteisti žmogaus dėl priežasčių, kodėl jis paliko savo kraštą. Šiandien, kai žmogus gali tapti prekybos žmonėmis auka ar net tarpvalstybinių nesutarimų įkaitu, turime būti atsargūs darydami skubotas išvadas. Nustatyti teisinį ar juridinį asmens statusą, kuris vienu ar kitu būdu atvyko į mūsų kraštą, ir užtikrinti jam žmogaus teises yra valdžios institucijų pareiga. Mes, kaip krikščionių bendruomenė, esame kviečiami liudyti tikėjimą meilės darbais ir rasti konkrečius būdus, kaip padėti žmogui, esančiam egzistenciniame paribyje. Tikrai neturėtume susipriešinti vieni su kitais dėl mūsų požiūrio į migrantus. Juk popiežius Pranciškus aiškiai primena, kad visa žmonija esame „mes“, todėl negalime atsiriboti nuo rūpesčio padėti šiems žmonėms. Neturėtume vertinti jų tik kaip grėsmės mums ir kurstyti vieni kitų baimės. Kiekvienas atvykėlis turi savo istoriją, dažnai skaudžią, pilną įtampos ir lūkesčio geresne ateitimi.
Nuoširdžiai kviečiame visus – parapijų bendruomenes, katalikiškas organizacijas, brolius kunigus ir vienuolijų narius, judėjimus bei Caritas darbuotojus, savanorius – pagal išgales ir poreikį pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose, taip pat ir valdžios institucijų pareigūnams, dirbantiems migrantų apgyvendinimo vietose. Daugelio jų pasiaukojanti tarnystė yra guodžiantis artimo meilės pavyzdys. Pagalbą teikiantys pajuto, kad bendrystė, dialogas ir išklausymas yra tiek pat svarbi pagalba atvykusiems, kaip ir pastogė ar duonos kąsnis. Daug problemų sprendimų galima atrasti, kai užsimezga pokalbis, o mes vieni į kitus žvelgiame su atjauta ir pagarba. Ne mažiau svarbus yra ir glaudus nacionalinės valdžios, savivaldos bei visuomenės organizacijų bendradarbiavimas.
Nuoširdžiai kviečiame ir Jus, broliai ir seserys, pagal galimybes prisidėti teikiant pagalbą migrantams drauge su Caritas misija, kuri yra Katalikų Bažnyčios konkretus atsakas į šį mūsų krašto iššūkį. Gerumas mus vienija, kai esame drauge pagelbėdami kitiems. Tai galime padaryti įsitraukdami į Caritas savanorių gretas arba skirdami auką migrantų elementariausiems poreikiams patenkinti ir pervesdami pinigus į Lietuvos Caritas banko sąskaitą (Gavėjo kodas 192066334, sąsk. nr. LT257300010115125026).
Te Viešpats laimina mūsų pastangas!
Lietuvos vyskupai
2021 m. rugsėjo 7 d.
Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena 2021 metų rugsėjo 26 dieną bus minima 107-ąjį kartą

ALFA kursai (2021M RUDUO)


 Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: tiek netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek praktikuojantiems krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį ir užmegzti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus ir rasti bendraminčių.


Patinka
Komentuoti
Bendrinti

2021 m. rugsėjo 12 d., sekmadienis

Knygomis papildyta parapijos biblioteka


Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas." G. Leibnicas

 Jau antrus metus veikia  parapijietės Nijolės  iniciatyva atgaivinta parapijos biblioteka. Neseniai lentynos pasipildė  beveik 200 knygų, kurias padovanojo iš Švenčionėlių kilęs Robertas. 

Nuoširdžiai dėkojame Jam už tikrai vertingą parapijai dovaną.

Malonaus ir turiningo skaitymo visiems!


2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis

Šv. Mišios artėjančių mokslo metų proga

 Sekmadienį Šv. Mišių aukoje melsimės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.

Į Šv. Mišias kviečiame parapijiečius atsinešti kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie bus pašventinti Šv. Mišių aukoje.


2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)


 Tai viena iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios su Švč. Mergele Marija susijusių švenčių. Ankstyvajai Bažnyčiai (nuo III a.) būdingas Marijos kultas, o nuo  V a. iki šiandien Rytų stačiatikių Bažnyčiose tebegyvas jos užmigimo liturginis šventimas.  Stačiatikiai tiki, kad Marija mirė („užmigo“) natūralia mirtimi ir kad jos siela iš karto atsidūrė pas Kristų. Tuo tarpu Dievo Motinos kūnas buvo prikeltas trečią dieną po jos mirties ir paimtas į dangų. Švč. Mergelės Marijos kapas (pagal stačiatikių tradiciją jis yra Getsemanės soduose Jeruzalėje, prie Visų tautų bažnyčios) po mirties buvo rastas tuščias, o karstas buvo pilnas gėlių. Katalikiškoji tradicija šios konkrečios Dievo Motinos „užmigimo“ ir „prisikėlimo“ temos neliečia, tačiau Ėmimo į dangų liturginė šventė iš Rytų Bažnyčios buvo perkelta iš pradžių į Romą, o vėliau į Ispaniją, Prancūziją, Angliją ir kitas Vakarų šalis.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) turi ne vien religinę prasmę, bet ir etnines tradicijas bei prasmę. Marijos Ėmimo į dangų šventėje bažnyčiose šventinami žolynai, vaisiai, gėlės, javai ir daržovės, dėkojama už naują derlių. Ši tradicija kartais siejama su pasakojimu, kai Marijos kape – apaštalui Tomui ir vėl pavėlavus bei suabejojus įvykiu – atsirado gėlių. 

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolinę) 
šv. Mišios lenkų k. 10.30 val., lietuvių k. 12.00 val. Iškilmių metu bus šventinami žolynai.


2021 m. liepos 24 d., šeštadienis

Ministrantų popietė

 Mūsų parapijoje praktiką atliekančių Lino ir Luko organizuota ministrantų popietė  paliko daug įspūdžių dalyvavusiems.

Draugiškos vaikų – tėvų futbolo rungtynės,  maudynės, žvejyba, paieškos žaidimas, bendra malda, bendras stalas, pokalbiai, diskusijos -  leido visiems pabūti drauge. Branginame drauge praleistą laiką ir dėkojame klebonui Vitalijui už idėją, praktikantams Linui ir Lukui už organizuotą popietę, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo cento  direktoriui Kęstučiui už futbolo aikštelės suteikimą ir netikėtai, saulėtą ir karštą dieną, pavaišintais ledais, tėveliams už pagalbą organizuojant popietę.

Kviečiame visus norinčius patarnauti Šv. Mišių aukoje prieš mišias ateiti į zakristiją.
2021 m. liepos 4 d., sekmadienis

Švenčiausiojo Sakramento adoracija


 Liepos 6dieną 9:00val. Šv.Mišiomis pradėsime Švč. Sakramento adoraciją.

Adoracija vyks iki 19 val.
Šiais metais kviečiama melstis:
Už pandemijos varginamus,
už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.
Vakarinių Šv. Mišių nebus.