2016 m. rugsėjo 30 d., penktadienis

Spalis – Rožinio mėnuo


Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar  šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai.2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai

Rugsėjo 18 d. parapijos tikintieji susirinko švęsti bažnyčios globėjos - Švč. mergelės Marijos Sopulingosios atlaidus. Atnašų metu buvo atneštas ir paaukotas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. 

Dail.Kazimirovskio paveiksle nutapytas Jėzus ses.Faustinos apsireiškimo metu. Sujuosta balta tunika vilkįs Išganytojas pakelta dešine ranka laimina žmones lyg tardamas: Ramybė jums.) Kairiąja ranka Jėzus liečia savo drabužį ties Švč. Širdimi. Iš čia į mus trykšta du spinduliai - balzganas ir raudonas. Balzganas spindulys simbolizuoja sielą apvalantį vandenį, o raudonas - kraują, sielos gyvybę. Šie spinduliai uždengia sielas nuo mano Tėvo pykčio. Laimingas, kas gyvens jų pavėsyje , nes jo nepasieks teisinga Dievo ranka. Šie spinduliai yra gaivinančios bei gydančios krikšto, atgailos bei eucharistijos sakramentų versmės, jų begalinės malonės sieloms. Ses. Faustinai apsireiškęs Išganytojas pageidavo, kad po atvaizdu būtų užrašas: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Šis užrašas turėtų priminti, kad tik Dievu pasitikintis žmogus gali priimti Jo teikiamas malones. Pats paveikslas turėjo būti pašventintas pirmąjį sekmadienį po Veykų.

Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. būtent Aušros Vartų koplyčioje Velykų penktadienio, šeštadienio bei Atvelykio sekmadienio tridieniu užbaigiant Jubiliejinius Pasaulio Atpirkimo metus. Tridienio pamaldose dalyvavusi s. Faustina savo dienoraštyje rašė, kad pamaldų metu Išganytojo ranka paveiksle judėjusi, kryžiaus ženklu laimindama susirinkusiuosius. Pats paveikslas atrodė lyg gyvas, iš jo trykštantys spinduliai skverbėsi į žmonių širdis ir sklido tolyn...Pirmąjį gailestingojo Išganytojo apsireiškimą šv. Faustina patyrė 1931 m. va-sario 22 d. Plocke, vėliau keletą kartų Vilniuje. Čia ji atvyko Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno vyresnybės nurodymu po 1933 m. duotų amžinųjų įžadų ir gyveno iki 1936-ųjų.

Nuo rugsėjo 18 d. mes turėsime savo bažnyčioje puikią šio paveikslo kopiją. Iki Šv. Edvardo atlaidų stovės prie altoriaus, o po to bus pakabintas dešinėje bažnyčios pusėje, šalia Jėzaus altorėlio.


2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

Piligriminis žygis „KRYŽIŲ KALNAS – ŠILUVA“ rugsėjo 9-11 d.

MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE.


Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 9 d. (penktadienį)
10.00 val. registracija
11.00 val. Šv. Mišios

Į Šiluvą išeiname iškart po Šv. Mišių

Šiluvoje būname rugsėjo 11 d. (sekmadienį).


Dalyvio auka: 5,00 EUR
Būtini reikmenys: miegmaišis, kilimėlis, higienos priemonės, patogi apranga šiltam ir šaltam orui, apdangalas nuo saulės ir lietaus, patogi ir patikima avalynė (ne vienerius metus dėvėta), nedūžtantis indų komplektėlis (dubenėlis, puodelis, šaukštelis), būtiniausi vaistai, pleistrai pūslėms, maisto savo nuožiūra, keletas pinigėlių kišenėje (nuvykimui iš Šiaulių į Kryžių kalną ir grįžimui iš Šiluvos į Šiaulius) ir žinoma maldos priemonės ROŽINIS, MALDYNĖLIS.
Į nakvynės vietą daiktus nuveš mašina. Su savimi reikės pasiimti tik žygiui būtinus daiktus.
Siūlome kiekvienai grupelei atsispausdinti giesmes, kurias norėtų giedoti žygio metu ir mąstymus.
Kiekviena grupė pasirenka Šventąjį Globėją, kurio vardu ji vadinsis bei pasidaro savo plakatą ar vėliavą su šiuo pavadinimu.
Kiekviena grupelė pasiruošia prisistatymą ir apgalvoja vienijantį savo grupelės akcentą – kaip išsiskirsite iš kitų (vienos spalvos marškinėliai, kepurėlės, liemenės, skarelės…).
  Atminkite: jog dėl neatsakingo elgesio žygio metu, būsite iš žygio pašalinti.
BŪTINA REGISTRACIJA (iki rugsėjo 7 d. 17.00 val.)
kadangi reikalingas tikslus piligrimų skaičius.
Bus parūpinta atitinkamai maisto (kareiviška košė, arbata) bei palapinių nakčiai.
Išsamesnė informacija, ir pavienių asmenų registracija telefonu (41) 52 11 10, nuo 9 iki 13 val.
Grupės užpildo dalyvių sąrašo anketą ir atsiunčia
į Šiaulių vyskupijos kuriją (faksu, paštu, ar el.paštu)
adresu: Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai.
Faks.: (41) 52 11 14, el.paštas: s.kurija@takas.lt2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI (ŠILINĖS)
2016 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų 


2016 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

Trakinių atlaidai rugsėjo 1-8 d.

Kviečiame visus dalyvauti Trakų Dievo Motinos - 
Lietuvos Globėjos atlaiduose, 
kurie vyks istorinėje Trakų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje!2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Švenčiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras rugsėjo 10–11 dieną kviečia jaunimą į Jaunimo dieną „Tau ir pati tamsa nėra tamsi, ir naktis šviečia kaip diena" (Ps 139, 12) ŠILUVOJE.