2016 m. kovo 25 d., penktadienis

Didžioji savaitė ir Velykos

DIDYSIS TRIDIENIS IR VELYKŲ LAIKAS


KOVO 24 D.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS 19 VAL.
(Paskutinės vakarienės Mišios)
Didysis Ketvirtadienis - Kristaus paskutinės vakarienės minėjimas bei Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimo diena. Mišių metu, po Garbės himno, užsigavės varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio Mišių. Nutilę vargonai ir varpai simbolizuoja rimtį, kurioje susikaupę išgyvename Kristaus mirties ant Kryžiaus slėpinį. Priėmę Komuniją, dar neskubėkime išeiti iš bažnyčios. Po Komunijos maldos Švenčiausiasis Sakramentas bus pernešamas į Garbinimo altorių ir iki 21 val. kviečiame pasilikti Švč. Sakramento adoracijai.
Šiandien galime gauti visuotinius atlaidus už giesmę "Prieš taip didį Sakramentą" bei pasimeldę Šventojo Tėvo intencija.
Po šventųjų Mišių bus nudangstomi altoriai.
Ruošiantis Didžiajam Penktadieniui, nevalia pamiršti pasninko.


KOVO 25  D.
DIDYSIS PENKTADIENIS 19 VAL.
(Kristaus Kančios pamaldos, Šv. Mišios nebus aukojamos)
Prieš pamaldas kviečiame bendruomenę dalyvauti „Kryžiaus kelyje“.
Šiandiena vietoj Eucharistijos šventimo, turime specialias Kristaus kančios minėjimo pamaldas. Kunigas ateina prie altoriaus ir, nieko nesakęs, gulasi ant grindų. Nuo seno šis veiksmas reiškia ypatingai karštą ir nuoširdžią maldą, taip pat simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą.
Po visuotinės maldos vyks Kryžiaus pagerbimo apeigos, nes šiandien Bažnyčia ypatingai pagerbia Kryžių, per kurį mes esame atpirkti, dėka Jėzaus Kristaus nuopelnų. Kryžius, buvęs mirties įrankis, šiandien yra išgelbėjimo ženklas. Kunigas ir patarnautojai pagerbs Kryžių jį pabučiuodami, o tuomet ir visa bendruomenė tokiu pačiu būdu pagerbs Kryžių.
Po Komunijos maldos ir palaiminimo, su procesija palydėsime Švč. Sakramentą į simbolinį Kristaus kapą giedodami tradicinę giesmę „Verkite angelai“.
Šiandieną visuotiniai atlaidai gaunami už Kryžiaus pagerbimą, pasimeldus Šventojo Tėvo intencija. Stenkimės kuo giliau išgyventi visas apeigas ir atsiverti Kristaus kančios slėpiniui.
Rytoj atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui; degtukus, indus su vandeniu bei velykinius valgius - pašventinimui.


KOVO 26 D.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 19 VAL.
(krikšto pažadų atnaujinimas)
Nuo seniausių laikų ši naktis vadinama "Viešpačiui pašvęstoji", "šventoji naktis", "naktis, kurioje, mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo", arba "Velykų vigilijos naktis".  Iš tiesų dėkokime Viešpačiui, kad galime būti dalininkais tų slėpinių, kuriuos mūsų bendruomenė šiąnakt švenčia.
Apeigos susideda iš keturių dalių, kurios yra tokios: žiburių, žodžio, krikšto ir aukos liturgijos.
Pamaldas pradėsime švęsti lauke, prie šventoriuje sukurto laužo, kur bus pašventinta ugnis ir Prisikėlusio Kristaus simbolis - Žvakė, Velykinis Paschalas. Po šių apeigų procesijoje ateisime į bažnyčią, kur bus giedamas iškilmingas Velykinis šlovinimas "Tedžiūgauja dangaus angelų minios!". Baigus giedoti Velykinį šlovinimą, prasidės žodžio liturgija, kuri yra pagrindinė šios Velykų vigilijos dalis.
Po skaitinių ant altoriaus bus uždegamos žvakės ir kunigas užgiedos Garbės himną. Tuo metu suskambės varpai ir užgros vargonai. Baigus Garbės himną ir Pradžios maldą, girdėsime skaitinį iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams, kuriame apaštalas skelbia, kad, mirę drauge su Kristumi, esame ir Jo Prisikėlimo dalininkai.
Po Evangelijos (ir pamokslo) prasidės Krikšto liturgija, kurią pradėsime giedodami Visų šventųjų litaniją. Po litanijos seks vandens šventinimas. Kunigas skaitys maldą ir merks Velykinę žvakę į vandenį.
Po vandens pašventinimo, rankose laikydami degančias žvakes, atnaujinsime Krikšto įžadus. Į kunigo klausimus kiekvienas atsakysime už save (pvz.: ar tikite - tikiu; ar atsižadate - atsižadu). Atnaujinus Krikšto pažadus, pašlakstymas švęstu vandeniu mums primins Krikštą bei naują gyvenimą Kristuje.
Toliau seks visuotinė malda ir aukos liturgija.
Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Taipogi Velyknakčio pamaldose bus pašventinti Jūsų atsinešti velykiniai valgiai.

KOVO 27 D.
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) 7 val.
(velykinių valgių šventinimas)
Velykų rytą žmonės renkasi į Prisikėlimo šv. Mišias. Prieš jas procesija tris kartus apeina aplink bažnyčią, pagerbdami prisikėlusį Išganytoją Švenčiausiajame Sakramente. Taip pažymima trejopa Kristaus pergalė, nes jis nugalėjo nuodėmę, mirtį ir piktąją dvasią. Procesijos kryžius apjuostas raudonos spalvos stula-juosta, nešama prisikėlusio Kristaus statulėlė bei Velykinė žvakė-paschalas. Šv. Mišiose skaitomas vyskupo laiškas tikintiesiems
Po pamaldų šventinami  velykiniai valgiai.

ŠV. MIŠIOS LENKŲ KALBA 9 VAL.


KOVO 28 D. 
VELYKŲ ANTROJI DIENA
Šv. Mišios sekmadienio tvarka

9 val., 10.30 val., 12 val.