2010 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis

Bažnyčios mišrų chorą šv. Cecilijos proga pasveikino kunigai

Lapkričio 22 d. Švenčionėlių šv. Mergelės Sopulingosios bažnyčioje buvo  pagerbiama šv. Cecilija - chorų ir vargonininkų globėja. Cecilija buvo kilminga graži romietė, kuri vaikystėje apsikrikštijo. Tačiau tėvai ją ištekino už pagonio Valeriano. Vis dėlto Cecilijai pavyko savo vyrą įtikinti tapti krikščionimi. O vėliau ir jo brolį – Tiburcijų. Valerianas ir Tiburcijus buvo suimti ir įkalinti todėl, kad bandė palaidoti nužudytų krikščionių palaikus. Būnant kalėjime jiems pavyko atversti į krikščionybę savo prižiūrėtoją Maksimą. Jiems visiems trims, prefekto Almachijaus įsakymu, buvo nukirstos galvos. Kai Cecilija juos palaidojo, Almachijus ją surado ir suėmė. Cecilija prieš tai dar suspėjo atversti į krikščionybę savo tarnus, kuriuos pakrikštijo popiežius Urbonas I. Cecilija buvo kankinama ir sunkiai sužeista dar išgyveno tris dienas. Prieš mirtį ji išdalijo savo turtą vargšams, atvertė dar daugiau žmonių. Popiežius Urbonas I ją palaidojo katakombose greta vyskupų.Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.Šv. Cecilija bažnytiniame mene vaizduojama su rožėmis, muzikos instrumentais (vargonais ar smuiku).Tą vakarą buvo meldžiamasi už gyvus ir mirusius choristus bei vargoninikus. Po mišių suteiktas palaiminimas, kurį palydėjo sveikinimai ir palinkėjimai chorams bei vargonininkams. Klebonas pradžiugino choristus dovanomis o parapijos vikaras pakvietė į kleboniją arbatos.