KUN. KAZIMIERO GAILIAUS ATMINIMUI

Kazimieras Gailius (1929–2008)

Kun. K. Gailius gimė 1929 m. sausio 21 d. Janapolės parapijoje (Telšių vysk.). Mokėsi Janapolės pradžios, vėliau Varnių vidurinėje mokykloje. 1954 m. Buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1959 m. kovo 25 d. vysk. J. Steponavičiaus įšventintas kunigu.


Baigęs seminariją, kun. K. Gailius pradėjo savo kunigišką tarnystę ir ėjo šias pareigas: nuo 1959 m. liepos 4 d.– Valkininkų parapijos vikaro; 
nuo 1960 m. kovo 8 d. – Linkmenų parapijos administratoriaus; 
nuo 1961 m. Balandžio 28 d. – Kaltanėnų parapijos administratoriaus; 
nuo 1962 m. liepos 8 d. – Varėnos parapijos administratoriaus; 
nuo 1968 m. gegužės 11 d.– Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaro; 
nuo 1974 m. balandžio 4 d. – Rūdiškių parapijos klebono; 

Nuo 1981 m. rugpjūčio 5 d. – Švenčionėlių parapijos klebonas. 1997 m. rugsėjo 28 d. arkiv. A. J. Bačkio buvo paskirtas Švenčionių dekanu ir ėjo šias pareigas iki 2004 m. rugpjūčio 26 d; nuo 2004 m. birželio 7 d. – Švenčionėlių parapijos emeritas.