2020 m. spalio 23 d., penktadienis

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė Bažnyčioje nuolat aidi Jėzaus raginimas mokiniams: ,,Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį"(Mt 9,38). 2008 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis tėviško rūpesčio vedinas ir Šventojo Sosto paragintas kreipėsi į tikinčiuosius :,, Raginu įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas yra sustiprinti Jūsų kunigus. Prašau kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijos". Šį paraginimą savo Švenčionėlių parapijoje išgirdome 2008 m. gruodžio 18 d. Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo kardinolas A. J. Bačkis kartu su broliais kunigais išlydint į Amžinojo Tėvo namus ilgametį kleboną šviesios atminties kunigą Kazimierą Gailių. Jo Ekscelencija A. J. Bačkis prisimindamas ir pagerbdamas kunigo K. Gailiaus kunigiškąją tarnystę, jo tėvišką rūpestį bendruomene, sielovadinį palikimą jaunimo tikėjimui, paragino mus melsti Viešpatį šventų, atsidavusių Dievui ir žmonėms kunigų. Atsiliepiant į šį kvietimą dėkinga širdimi melstis už kunigus mūsų parapijoje susibūrė Maldos už kunigus ir vienuolius bei naujus pašaukimus grupelė. Ši malda nebuvo nutrūkusi iki šiol . Grupelės tikslas- savo malda, dėmesiu ir įvairiopa parama palaikyti savo dvasios vadovus. VISUS NORINČIUS ĮSIJUNGI Į MALDOS UŽ KUNIGUS IR PAŠAUKIMUS GRUPELĘ KVIEČIAME MALDAI BAŽNYČIOJE KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 18.30 VAL. Negalinčius atvykti į bažnyčią, kviečiame vienytis malda savo namuose.