2020 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

2020 m. spalio 30 d., penktadienis

Labai džiaugiamės, kad pasitinkant naujus, Viešpaties malonių, metus parapijiečius pasieks mūsų parapijos kalendorius. Dėkojame švenčionėliškiui Mariui Semaškai už įamžintą akimirką. Nuo lapričio 1 dienos kalendorius rasite bažnyčios gale prie skelbimų lentos.

2020 m. spalio 26 d., pirmadienis

2020 m. spalio 23 d., penktadienis

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė

Maldos už kunigus ir pašaukimus grupelė Bažnyčioje nuolat aidi Jėzaus raginimas mokiniams: ,,Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį"(Mt 9,38). 2008 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis tėviško rūpesčio vedinas ir Šventojo Sosto paragintas kreipėsi į tikinčiuosius :,, Raginu įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas yra sustiprinti Jūsų kunigus. Prašau kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijos". Šį paraginimą savo Švenčionėlių parapijoje išgirdome 2008 m. gruodžio 18 d. Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo kardinolas A. J. Bačkis kartu su broliais kunigais išlydint į Amžinojo Tėvo namus ilgametį kleboną šviesios atminties kunigą Kazimierą Gailių. Jo Ekscelencija A. J. Bačkis prisimindamas ir pagerbdamas kunigo K. Gailiaus kunigiškąją tarnystę, jo tėvišką rūpestį bendruomene, sielovadinį palikimą jaunimo tikėjimui, paragino mus melsti Viešpatį šventų, atsidavusių Dievui ir žmonėms kunigų. Atsiliepiant į šį kvietimą dėkinga širdimi melstis už kunigus mūsų parapijoje susibūrė Maldos už kunigus ir vienuolius bei naujus pašaukimus grupelė. Ši malda nebuvo nutrūkusi iki šiol . Grupelės tikslas- savo malda, dėmesiu ir įvairiopa parama palaikyti savo dvasios vadovus. VISUS NORINČIUS ĮSIJUNGI Į MALDOS UŽ KUNIGUS IR PAŠAUKIMUS GRUPELĘ KVIEČIAME MALDAI BAŽNYČIOJE KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 18.30 VAL. Negalinčius atvykti į bažnyčią, kviečiame vienytis malda savo namuose.

Parapijos globėjo, Šv. Edvardo atlaidai

Tradiciškai spalį paminėjome mūsų parapijos globėją Šv. Edvardą. Šventąsias mišias aukojo Arkikatedros Bazilikos vikaras Edvard Dukel. Aukos liturgijoje parapijos bendruomenė nešė atnašas. Karaliaus Mindaug gimnazijos bendruomenė aukoja karališkąsias lelijas. Ugniagesiai gelbėtojai prie šventojo altoriaus nešė naminę duoną. Pašto darbuotojai aukojo laišką, patarnautojai Šv. Raštą. Medicinos darbuotojai atnašų metų aukojo medų.Policininkai aukojo, atšvaistus ir prašė saugoti visus esančius, po Šv. Mišių atšvaitai padalinti parapijiečiams.Jaunieji patarnautojai atnašų metu nešė duoną ir vyną. Iškilmingos mišios baigėsi procesija aplink bažnyčią. Padėkos žodžius už mišių auka ir sveikinimo žodį vikarui tarė parapijos bendruomenės nariai, choristai.

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Švęsime parapijos globėjo atlaidus

Sekmadienį švęsime parapijos globėjo Šv. Edvardo atlaidus. Pamaldos sekmadienio tvarka : 10:30 lenkų kalba 12:00 lietuvių kalba. Šv. Mišias aukos kunigas svečias Edvadr Dukel. Po 12 val. Šv Mišių vyks procesija.

2020 m. spalio 5 d., pirmadienis

Vairuotojų ir keliautojų diena paminėta Šv. Mišiomis

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje meldėmės už vairuotojus, keliautojus, žuvusius kelyje. Po Šv.Mišių pašventinta virš 100 transporto priemonių. Vairuotojams įteikta keliautojų globėjo Šv. Kristoforo pakabukas.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis

Sekmadienį minėsime keliaujančių ir vairuotojų dieną

Sekmadienio Šv. Mišių aukoje melsimės už keliaujančius ir vairuotojus, taip pat žuvusius keliuose . Po sekmadienio Šv. Mišių (lenkų kalba, lietuvių kalba) bus šventinamos transporto priemonės pradedant riedlentėmis ir baigiant sunkiasvorėmis mašinomis.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Pirmasis spalio penktadienis - Šv. Sakramento adoracija

Kiekvienas pirmasis mėnesio penktadienis yra skiriamas Šv. Sakramento adoracijai ir  Šv. Jėzaus širdžiai. 
Adoracijos pradžia - 18 valandą. 

2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Gimtadieniniai sveikinimai

Sekmadienį po Šv. Mišių parapijiečiai sveikino kleboną Vitalijų su praėjusiu gimtadieniu. Dėkojo už bendras maldas, buvimą kartu, linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, Šv. Mergelės globos.

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis

Parapijos naujienos socialiniame tinkle Facebook

Nuo šiol parapijos naujienas galite rasti ir Facebook paskyroje:

Kviečiami vaikai patarnauti Šv. Mišioms

Maloniai kviečiame prisijungti visus norinčius patarnauti Šv. Mišiose.

Šv. Mergelės Marijos gimimas

Rugsėjo 8 minėsime Šv.Mergelės Marijos gimimą (Šilinės). Šv. Mišios aukojamos 19 valandą.

2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

Šv. Mišių aukoje pašventinta mokyklinė atributika

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje  meldėmės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.  Į Šv. Mišias  parapijiečiai atsinešė kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie po Šv. Mišių buvo pašventinti. Rūpinantis  saugumu kelyje dovanų visi vaikai gavo  po atšvaitą.2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

Pirmasis rugsėjo penktadienis - Šv. Sakramento adoracija

Kiekvienas pirmasis mėnesio penktadienis yra skiriamas Šv. Sakramento adoracijai ir  Šv. Jėzaus širdžiai. 
Adoracijos pradžia - 18 valandą. 

2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Sekmadienio pamaldos už ateinančius mokslo metus

 

Rugpjūčio 30d. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už mokinius, pedagogus, studentus, dėstytojus ir visus švietimo darbuotojus. Melsimės ir prašysime Dievo palaimos ir globos naujais mokslo metais.

Mokinius kviečiame atsinešti kuprines, mokyklinius reikmenis, kurie Šv. Mišių aukoje bus pašventinti.


2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

Lietuvoje padaugėjus apsikrėtimų Covid-19 skaičiui, Lietuvos vyskupai primena visiems tikintiesiems pareigą saugoti save ir kitus tiek bažnyčiose, tiek ir bažnytiniuose renginiuose. Nuo mūsų atsakingo elgesio, dėmesingumo sau ir kitiems priklauso ne tik tikinčiųjų bendruomenės, bet ir visų mūsų visuomenės narių sveikata. Dėl šios priežasties primename laikytis tų nuostatų, kurios buvo paskelbtos Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. liepos 31 d. pranešime: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias, koplyčias), parapijos namus, klebonijas turi turėti galimybę dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Prieš šv. Komunijos dalijimą jos dalytojai raginami dezinfekuoti rankas. Ir toliau galioja būtinybė reguliariai dezinfekuoti ir vėdinti patalpas. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Vietos ordinarai gali imtis ir kitų būtinų priemonių savo vyskupijų teritorijose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

Akimirka dainai

Rugpjūčio 2 dieną, po Šv. Mišių parapijiečių ausis, akis ir širdis savo gražiais balsais, nuoširdžiomis dainomis džiugino Švenčionėlių kultūros centro moterų ansamblis "Gabija".  Moterys atliko dainas apie tėviškę, likimą, Lietuvą. Taip pat atlikta daina, kurios žodžius parašė kraštiečiai M. Dieninis ir V. Dicevičius. Nuoširžiai dėkojame ansamblio vadovei Vandai Miloš  ir kolektyvui už  šiltas sekmadienio akimirkas.


2020 m. liepos 5 d., sekmadienis

Marijos litanija papildyta naujais kreipiniais Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma trimis naujomis invokacijomis papildyti Švč. M. Marijos (vadinamąją Loreto) litaniją.
Trys naujos invokacijos: „Mater misericordiae” („Gailestingumo Motina“), „Mater spei“ („Vilties Motina“) ir „Solacium migrantium“ („Migrantų paguoda“).
Invokaciją „Motina Gailestingumo, melski už mus“ nurodoma įterpti po invokacijos „Motina Bažnyčios“, „Motina Vilties“ – po „Motina Dievo malonės“, „Migrantų paguoda“ – po „Nusidėjėlių gynėja“.
Kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, vyskupų konferencijos jau anksčiau buvo gavusios leidimą Marijos litaniją papildyti žodžiais „Motina Gailestingumo, melski už mus“. Dabar šis ir kiti du kreipiniai papildo visoje Bažnyčioje kalbamą litaniją. (JM / Vatican News).

Informacinis šaltinis

Lietuvos vyskupų sprendimas dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


 

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių
bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose.

2020 m. birželio 21 d., sekmadienis

50 širdelių priėmė Eucharistinį Jėzų

2020 m.birželio 20 diena Šv. Edvardo parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes beveik 50 vaikų pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Vaikai su džiaugsmu pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą, kuriam rengėsi nuo spalio mėnesio. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir po mažą kepalėlį duonos. Džiaugsmu spindėjo vaikų ir jų artimųjų akys. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

Po Devintinių procesijos

Kai Popiežius  Pranciškus lankėsi Lietuvoje pernai, po lietaus vykstant iš Kauno, pasirodė vaivorykštė. Lietuvos vyskupai tai komentavo kaip Dievo palaimos ženklą.
Tikime, jog Viešpats laimino ir mus malonių lietumi ir  dvasinio atgimimo vaivorykšte iškart po Devintinių procesijos.

Foto: parapijietės Nijolės

2020 m. birželio 12 d., penktadienis

Devintinių procesija


Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - tai  iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus Įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente- Eucharistijoje. Devintinės siejamos su iškilminga procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato parapijiečiai bažnyčios teritorijoje. Nepaisant griaustinio, perkūnijos, gausaus lietaus parapijiečiai jungėsi į  Devintinių procesiją.


Pagalba parapijos šeimoms


Vilniaus arkivyskupijos  centro Caritas skyrė parapijai piniginę paramą. Pakalbėjus su keletą šeimų,  nuspręsta aprūpinti reikalingais daiktais. Vieniša 5 vaikų mama dėkoja už virtuvinį kampą, kuris leis  jaukiai  susėsti visiems prie bendro stalo. Kitos šeimos nariai dėkojo už mikrobangų krosnelę, kuri palengvins buitį.


   

2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

2020 m. birželio 5 d., penktadienis

Pamaldos už tėvus

Birželio pirmąjį savaitgalį minime Tėvo dieną.
Šeštadienį (birželio 6d. )- 11 val. Šv. Mišios aukojamos  už mirusius tėvus.
Sekmadienį (birželio 7d.) - 12val. Šv. Mišios aukojamos už gyvus tėvus.

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaikomas saugus atstumas tarp žmonių. Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju.

Trečia, kviečiame parapijų klebonus, administratorius, rektoratų rektorius ir katechetus užtikrinti, kad būtų užbaigtos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programos.

Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą Pirmoji Komunija gali būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d.

Kunigai ir katechetai tepamoko besiruošiančiuosius sakramentams pagarbiai ir teisingai priimti šv. Komuniją į ranką.

Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmimas jų vaikams gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

Šešta, laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų galima rengti religines procesijas.

Septinta, pastaruoju metu visi drauge šaukiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus jungusio maldos tilto vaisiai akivaizdūs. Nuo 2020 m. birželio 1 d. varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.
Informacinis šaltinis

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Apd 2, 1–4
Septintą sekmadienį po Velykų minimos Sekminės. Krikščionybėje ši šventė žinoma kaip Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena – tikima, jog nuo šios dienos ji apsigyvena ne tik pranašuose ar karaliuose, bet ir kiekviename tikinčiajame.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Gegužės 21d. švęsime Kristaus  žengimo į dangų iškilmes. Ši šventė švenčiame praėjus keturiasdešimt dienų po Velykų. 
Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą  Velykų laiko sekmadienį, kad tikintiesiems būtų lengviau joje dalyvauti.
Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs dvylikai pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įščiose. Apaštalų darbuose Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.
2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė 7 kino apdovanojimus, yra panaudoti ir archyviniai LRT kadrai.


Daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų popiežius Jonas Paulius II legenda virtusį savo pontifikatą pradėjo žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, atlapokite duris Kristui!“ Šaltojo karo ir geležinės uždangos padalintame pasaulyje jo žinia apie besąlygišką žmogaus laisvę ir orumą sugriovė sienas ir pakeitė milijonų žmonių ateitį. Šiandieniniame pasaulyje pandemijos baimė statydina naujas sienas, o ištisas visuomenės grupes paverčia statistiniais „rizikos grupių“ vienetais. Todėl šiandien Jono Pauliaus II žodžiai skambėtų kaip padrąsinimas atpažinti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą, kurio vertės nesąlygoja nei jo amžius ar sveikata, nei ekonominių doktrinų padiktuoti poreikiai“, – sako LRT RADIJO programos „Mažoji studija“ redaktorė Rūta Tumėnaitė.
Jono Pauliaus II atvira, įvairiapusė asmenybė traukė net ir katalikybės neišpažįstančius pasaulio žmones. Jis rasdavo bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, nemėgo griežto, oficialaus protokolo, buvo vienas daugiausiai keliavusių popiežių, aktyviai domėjosi, kas vyksta pasaulyje, taip pat ir už geležinės sienos.
Joną Paulių II su Lietuva siejo ypatingas ryšys. Per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, vėliau daugelį kartų sveikino Lietuvos tikinčiuosius lietuvių kalba, o 1993 metais apsilankė su vizitu.
Specialias medžiagas apie Šventąjį Tėvą ir jo vizitą Lietuvoje taip pat rengia LRT.lt portalas. Laidas, skirtas prisiminti Joną Paulių II, transliuos ir LRT RADIJAS.


Filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (angl. „Liberating a Continent: John Paul II and The Fall of Communism“) žiūrėkite gegužės 19 d., antradienį, 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena


Popiežiaus Pranciškaus kvietimu ketvirtadienį, gegužės 14 d., įvairių religijų tikintieji vienysis maldoje už visą žmoniją, palydėdami ją pasninku ir gerais darbais. Pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, kad žmonija – viena šeima, todėl Lietuvos vyskupai į šią pasaulinę iniciatyvą kviečia įsitraukti ir visus Lietuvos žmones. „Maldoje kreipdamiesi į Nekaltąją Marijos Širdį prašykime Dievą pasaulio taikos, pandemijos pabaigos, atgailos dvasios ir mūsų atsivertimo“, – Maldos už žmoniją dienos išvakarėse bendrai maldai kvietė popiežius Pranciškus.
Visų religijų vadovai ir žmonės visame pasaulyje gegužės 14 d. kviečiami kreiptis į Dievą vienu balsu, kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją?


Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką – nuo balandžio 24 d. ji dalijama tik į ranką, tad vyskupai išplatino patarimus ir taisykles, kaip taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:- ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių.
-  abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti „laivelio forma”;
- priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
- šv. Komunijos dalintojui paskelbus „Kristaus Kūnas!” ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama „Amen!”. Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
-  šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Sveikinimai parapijos klebonui

 Po sekmadienio Šv. Mišių parapijiečiai pasveikino kunigą Vitalijų su kunigystės įšventinimo diena, kuri šiemet sutapo su Velykomis. Parapijiečiai dėkingi kunigui už bendrystę, maldą.Gerb. kunige Vitalijau, linkime tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, neprarasti stiprybės. Būkite išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančios ir laiminančias rankas.


2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Sekmadienio (05.10) Šv. Mišių aukojimo tvarka ir informacija

Laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų nuo rytojaus atnaujinamas  dalyvaujant parapijiečiams Eucharistijos šventimas sekmadieniais.


Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
10:30 lenkų kalba
12:00 lietuvių kalba.
Bus galimybė Šv. Mišias klausyti  lauke (bažnyčios teritorijoje).

Nuo rytojaus galėsite pasiimti savanorių surištas, kunigo pašventintas verbas.


Taip pat prie bažnyčios  lauks  talpa su šventintu vandeniu.


Raginama tikinčiuosius priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių