2020 m. liepos 5 d., sekmadienis

Marijos litanija papildyta naujais kreipiniais Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma trimis naujomis invokacijomis papildyti Švč. M. Marijos (vadinamąją Loreto) litaniją.
Trys naujos invokacijos: „Mater misericordiae” („Gailestingumo Motina“), „Mater spei“ („Vilties Motina“) ir „Solacium migrantium“ („Migrantų paguoda“).
Invokaciją „Motina Gailestingumo, melski už mus“ nurodoma įterpti po invokacijos „Motina Bažnyčios“, „Motina Vilties“ – po „Motina Dievo malonės“, „Migrantų paguoda“ – po „Nusidėjėlių gynėja“.
Kai kurių šalių, tarp jų ir Lietuvos, vyskupų konferencijos jau anksčiau buvo gavusios leidimą Marijos litaniją papildyti žodžiais „Motina Gailestingumo, melski už mus“. Dabar šis ir kiti du kreipiniai papildo visoje Bažnyčioje kalbamą litaniją. (JM / Vatican News).

Informacinis šaltinis

Lietuvos vyskupų sprendimas dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


 

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių
bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose.

2020 m. birželio 21 d., sekmadienis

50 širdelių priėmė Eucharistinį Jėzų

2020 m.birželio 20 diena Šv. Edvardo parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes beveik 50 vaikų pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Vaikai su džiaugsmu pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą, kuriam rengėsi nuo spalio mėnesio. Po palaiminimo klebonas visiems vaikams išdalino pažymėjimus Pirmajai Komunijai atminti ir po mažą kepalėlį duonos. Džiaugsmu spindėjo vaikų ir jų artimųjų akys. Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Nuoširdžiai linkime vaikams kuo dažniau įsileisti Jėzų į savo širdis.

Po Devintinių procesijos

Kai Popiežius  Pranciškus lankėsi Lietuvoje pernai, po lietaus vykstant iš Kauno, pasirodė vaivorykštė. Lietuvos vyskupai tai komentavo kaip Dievo palaimos ženklą.
Tikime, jog Viešpats laimino ir mus malonių lietumi ir  dvasinio atgimimo vaivorykšte iškart po Devintinių procesijos.

Foto: parapijietės Nijolės

2020 m. birželio 12 d., penktadienis

Devintinių procesija


Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - tai  iškilmės, kurių metu ypatingai garbinamas paties Kristaus Įsikūnijimas Švenčiausiajame Sakramente- Eucharistijoje. Devintinės siejamos su iškilminga procesija. Išskirtinis tokių procesijų elementas- keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos pastato parapijiečiai bažnyčios teritorijoje. Nepaisant griaustinio, perkūnijos, gausaus lietaus parapijiečiai jungėsi į  Devintinių procesiją.


Pagalba parapijos šeimoms


Vilniaus arkivyskupijos  centro Caritas skyrė parapijai piniginę paramą. Pakalbėjus su keletą šeimų,  nuspręsta aprūpinti reikalingais daiktais. Vieniša 5 vaikų mama dėkoja už virtuvinį kampą, kuris leis  jaukiai  susėsti visiems prie bendro stalo. Kitos šeimos nariai dėkojo už mikrobangų krosnelę, kuri palengvins buitį.


   

2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis

2020 m. birželio 5 d., penktadienis

Pamaldos už tėvus

Birželio pirmąjį savaitgalį minime Tėvo dieną.
Šeštadienį (birželio 6d. )- 11 val. Šv. Mišios aukojamos  už mirusius tėvus.
Sekmadienį (birželio 7d.) - 12val. Šv. Mišios aukojamos už gyvus tėvus.

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Antra, laidotuvių metu parapijų klebonai gali leisti nešti karstą į bažnyčią, jei yra išlaikomas saugus atstumas tarp žmonių. Dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai sprendžia individualiai kiekvienu atveju.

Trečia, kviečiame parapijų klebonus, administratorius, rektoratų rektorius ir katechetus užtikrinti, kad būtų užbaigtos pasirengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programos.

Ketvirta, užbaigus pasirengimo programą Pirmoji Komunija gali būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d.

Kunigai ir katechetai tepamoko besiruošiančiuosius sakramentams pagarbiai ir teisingai priimti šv. Komuniją į ranką.

Penkta, tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmimas jų vaikams gali būti atidėtas vėlesniam laikui.

Šešta, laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų galima rengti religines procesijas.

Septinta, pastaruoju metu visi drauge šaukiamės šv. Juozapo užtarimo. Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus jungusio maldos tilto vaisiai akivaizdūs. Nuo 2020 m. birželio 1 d. varpais skambinama nebebus, bet ir toliau esame kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.
Informacinis šaltinis

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Apd 2, 1–4
Septintą sekmadienį po Velykų minimos Sekminės. Krikščionybėje ši šventė žinoma kaip Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena – tikima, jog nuo šios dienos ji apsigyvena ne tik pranašuose ar karaliuose, bet ir kiekviename tikinčiajame.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Gegužės 21d. švęsime Kristaus  žengimo į dangų iškilmes. Ši šventė švenčiame praėjus keturiasdešimt dienų po Velykų. 
Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą  Velykų laiko sekmadienį, kad tikintiesiems būtų lengviau joje dalyvauti.
Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs dvylikai pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įščiose. Apaštalų darbuose Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.
2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Dok. filmas apie Joną Paulių II – per LRT

2020-ieji Lietuvoje paskelbti Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metais – pasaulis mini Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Prisimindamas šią iškilią asmenybę, dvasinį lyderį ir vieną didžiausių pasaulio autoritetų, Lietuvos visuomeninis transliuotojas gegužės 19 d. parodys 2016 metais sukurtą dokumentinį filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. David Naglieri). Filme, kuris pelnė 7 kino apdovanojimus, yra panaudoti ir archyviniai LRT kadrai.


Daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų popiežius Jonas Paulius II legenda virtusį savo pontifikatą pradėjo žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, atlapokite duris Kristui!“ Šaltojo karo ir geležinės uždangos padalintame pasaulyje jo žinia apie besąlygišką žmogaus laisvę ir orumą sugriovė sienas ir pakeitė milijonų žmonių ateitį. Šiandieniniame pasaulyje pandemijos baimė statydina naujas sienas, o ištisas visuomenės grupes paverčia statistiniais „rizikos grupių“ vienetais. Todėl šiandien Jono Pauliaus II žodžiai skambėtų kaip padrąsinimas atpažinti kiekviename žmoguje Dievo atvaizdą, kurio vertės nesąlygoja nei jo amžius ar sveikata, nei ekonominių doktrinų padiktuoti poreikiai“, – sako LRT RADIJO programos „Mažoji studija“ redaktorė Rūta Tumėnaitė.
Jono Pauliaus II atvira, įvairiapusė asmenybė traukė net ir katalikybės neišpažįstančius pasaulio žmones. Jis rasdavo bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, nemėgo griežto, oficialaus protokolo, buvo vienas daugiausiai keliavusių popiežių, aktyviai domėjosi, kas vyksta pasaulyje, taip pat ir už geležinės sienos.
Joną Paulių II su Lietuva siejo ypatingas ryšys. Per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, vėliau daugelį kartų sveikino Lietuvos tikinčiuosius lietuvių kalba, o 1993 metais apsilankė su vizitu.
Specialias medžiagas apie Šventąjį Tėvą ir jo vizitą Lietuvoje taip pat rengia LRT.lt portalas. Laidas, skirtas prisiminti Joną Paulių II, transliuos ir LRT RADIJAS.


Filmą „Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (angl. „Liberating a Continent: John Paul II and The Fall of Communism“) žiūrėkite gegužės 19 d., antradienį, 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena


Popiežiaus Pranciškaus kvietimu ketvirtadienį, gegužės 14 d., įvairių religijų tikintieji vienysis maldoje už visą žmoniją, palydėdami ją pasninku ir gerais darbais. Pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, kad žmonija – viena šeima, todėl Lietuvos vyskupai į šią pasaulinę iniciatyvą kviečia įsitraukti ir visus Lietuvos žmones. „Maldoje kreipdamiesi į Nekaltąją Marijos Širdį prašykime Dievą pasaulio taikos, pandemijos pabaigos, atgailos dvasios ir mūsų atsivertimo“, – Maldos už žmoniją dienos išvakarėse bendrai maldai kvietė popiežius Pranciškus.
Visų religijų vadovai ir žmonės visame pasaulyje gegužės 14 d. kviečiami kreiptis į Dievą vienu balsu, kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, sugrąžintų saugumą, stabilumą, sveikatą ir gerovę, padarytų mūsų pasaulį po epidemijos pabaigos žmogiškesnį ir broliškesnį.

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją?


Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką – nuo balandžio 24 d. ji dalijama tik į ranką, tad vyskupai išplatino patarimus ir taisykles, kaip taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:- ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių.
-  abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti „laivelio forma”;
- priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
- šv. Komunijos dalintojui paskelbus „Kristaus Kūnas!” ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama „Amen!”. Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
-  šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Sveikinimai parapijos klebonui

 Po sekmadienio Šv. Mišių parapijiečiai pasveikino kunigą Vitalijų su kunigystės įšventinimo diena, kuri šiemet sutapo su Velykomis. Parapijiečiai dėkingi kunigui už bendrystę, maldą.Gerb. kunige Vitalijau, linkime tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, neprarasti stiprybės. Būkite išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančios ir laiminančias rankas.


2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Sekmadienio (05.10) Šv. Mišių aukojimo tvarka ir informacija

Laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų nuo rytojaus atnaujinamas  dalyvaujant parapijiečiams Eucharistijos šventimas sekmadieniais.


Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
10:30 lenkų kalba
12:00 lietuvių kalba.
Bus galimybė Šv. Mišias klausyti  lauke (bažnyčios teritorijoje).

Nuo rytojaus galėsite pasiimti savanorių surištas, kunigo pašventintas verbas.


Taip pat prie bažnyčios  lauks  talpa su šventintu vandeniu.


Raginama tikinčiuosius priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiemsNuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;
–    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;
–    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.
Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.
Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Pirmasis gegužės savaitgalis skirtas Motinoms


Pirmąjį gegužės savaitgalį minime Motinos dieną.

Gegužės 2d. 11val. melsimės už mirusias mamas. 
(Raginama tikinčiuosius priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčioje, taip saugant save ir kitus. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių.)

Gegužės 3d. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už gyvas Motinas. 


Gegužinės pamaldos


Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai - Švč. Mergelei Marijai. Popiežius Pranciškus gegužį kviečia atrasti Rožinio maldos namuose vertę ir grožį. Siūlo dvi maldas Dievo Motinai, jomis melstis galite baigdami Rožinį, Popiežius irgi jomis melsis gegužę dvasiškai vienydamasis su visais tikinčiaisiais.

2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis


Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

  1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
  2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.
  3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.
  4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.
  5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.
  6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.
  7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.
  8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.
  9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija
Informacinis šaltinis: http://www.vilnensis.lt/del-pamaldu-ir-sielovados-tesiantis-karantinui/

2020 m. balandžio 26 d., sekmadienis

Gyvybės diena

Gyvybės diena Lietuvoje švenčiama nuo 1998 metų paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį. Šventę 1991 metais inicijavo Kardinolų konsistorija, ją visame pasaulyje išpopuliarino šventasis popiežius Jonas Paulius II.
Vyskupas A. Poniškaitis kviečia prisiminti, dėl ko yra prasminga gyventi: „Te prisipildo širdis dėkingumo ir vilties. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, tačiau nepasilikime ties savimi. Atraskime tuos, kuriuos mylime ir kurie mus myli. Ir te atgyja mumyse gyvybės alsavimas, kurį įkvepia Dievas.“ 


Sekmadienį švenčiant Gyvybės dieną tikintieji jungsis į bendrą maldą už viso pasaulio žmones, kurie rūpinasi ligoniais, kad Dievo paguoda ir meilė sustiprintų medicinos darbuotojus, kovojančius dėl kiekvienos gyvybės, melsis už besilaukiančias mamas, šeimas, vienišus, senus ir sunkiai sergančius žmones, kad Dievo gydantis prisilietimas suteiktų jiems vilties.Informacinis šaltinis : 

Šv. Mišių tiesioginė transliacija internetu : Čia

2020 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Antrasis Velykų, Dievo Gailestingumo sekmadienis (Atvelykis)


Antrasis Velykų sekmadienis - Dievo Gailestingumo šventė. Velykų oktava baigiasi Dieviškojo Gailestingumo sekmadieniu. Šią šventę įsteigė ir į visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių įrašė palaimintasis Jonas Paulius II 2000 metais. 

Šv. Mišių tiesioginė transliacija internetu 
Balandžio  19d. 12 val. Čia


2020 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristaus prisikėlimas - Didžiosios paslapties šventė - geriausias metas apmąstyti tikrąsias vertybes.
Švęskime Velykas širdyje!

Šv. Mišių tiesioginė transliacija čia

Velykų stalo valgių palaiminimas

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.
Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Visi atsako: Amen.
Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!
Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!
Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:
[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.
Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:
Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:
Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač…. (paminimi mirusieji). –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.
Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Po to vadovas taria:Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen.

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.
Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.
Vadovas:
Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.

Patogesnis tekstas skaityti iš mobiliųjų įrenginiųInformacijos šaltinis: http://www.vilnensis.lt/velyku-stalo-valgiu-palaiminimas/

Pašventintas vanduo

Didįjį šeštadienį buvo pašventintas vanduo.
Parapijiečiai  vandenį galės pasiimti pirmąjį sekmadienį po karantino.


Didysis šeštadienis
Didysis Šeštadienis dar kitaip vadinamas tylos diena, kai Bažnyčia laukia Viešpaties prisikėlimo.
Kapo tamsa simbolizuoja kiekvieno žmogaus tamsias ir ūkanotas dienas, lydimas jausmo, jog viskas prarasta, tačiau, kaip tiki krikščionys, "Didžiojo Šeštadienio tamsa buvo nugalėta. Ir mes, išgyvendami savo asmeninius „didžiuosius šeštadienius“, turime tai atsiminti ir iš to semtis vilties", - sako Vatikano radijas.

Šv. Mišių transliacija internetu Čia


 2020 m. balandžio 10 d., penktadienis

Didysis penktadienis


Didysis penktadienis  krikščioniškam pasauliui yra liūdniausia metų diena- Jėzaus Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir palaidojimo diena. Didžiojo penktadienio vakarą bažnyčiose vyksta Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Liturgija prasideda tyliu kunigų ir patarnautojų atėjimu prie altoriaus. Kunigas gulasi veidu žemyn prieš kryžių. Ši apeiga žymi žmogaus nusižeminimą bei Bažnyčios liūdesį ir skausmą. Didysis penktadienis visiems tikintiesiems yra privaloma atgailos diena, pažymima pasninku ir abstinencija.

Šv. Mišių transliacija  internetu 18 val. Čia


2020 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Didysis ketvirtadienis


Šiandien pasaulio krikščionys pradeda minėti šv. Velykų tridienį. Tas dienas tyli varpai, pagarbioje rimtyje laukiama Jėzaus Kristaus prisikėlimo.
Didįjį ketvirtadienį Kristus Jeruzalėje valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą – Mišias, Komuniją ir Kunigystę, paskui Alyvų sode meldėsi, buvo suimtas ir pradėjo savo kančios kelią.
Didįjį ketvirtadienį bažnyčiose nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiausio religinio susikaupimo tridienis išgyvenant Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Didysis ketvirtadienis dar vadinamas „švariuoju ketvirtadieniu“. Tą dieną būdavo tvarkomos sodybos, namai. Moterys šluotražiais nušveisdavo aprūkusias lubas, plaudavo sienas, šveisdavo stalus, išpurtydavo patalynę, vėdindavo drabužius, išplaudavo visus skalbinius, indus, kad visi metai būtų švarūs.
Šiandien dera Gavėnios susilaikymo metu sutaupytus pinigus išdalyti stokojantiesiems.
Šv. Mišių transliacija internetu 18 val. Čia

2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Verbų sekmadienio šv.Mišių transliacija

Verbų sekmadienio šv. Mišias galite rasti čia

2020 m. balandžio 4 d., šeštadienis

Šv. Mišių transliacijos


Verbų sekmadienis
Didžioji, arba Kančios, savaitė prasideda Verbų sekmadieniu. Kartu su bundančiu pavasariu  sekmadienį atgydavo visa Lietuva. Keliais ir takeliais mirgėte mirgėjo žmonių būreliai su verbomis rankose. Deja, šiemet  Verbų sekmadienis kiek kitoks,  dėl paskelbto karantino Lietuvoje mišios aukojamos be žmonių.
Esant tokiai situacijai grupelė savanorių surišo  apie 700 vnt. verbų. 
Verbų sekmadienyje bus visos pašventintos, o parapijiečiai galės pasiimti  pirmąjį sekmadienį pasibaigus karantino laikotarpiui.