2013 m. spalio 13 d., sekmadienis

Piligriminis žygis į Agluoną

Rugpjūčio 15-ąją – per Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę – vykome į Agluoną, esančią kaimyninėje Latvijoje. Šioje kelionėje dalyvavo 52 piligrimai iš Švenčionėlių ir Linkmenų parapijų. Kelionei vadovavo ir joje mus visus malda stiprino Švenčionėlių parapijos vikaras kun. Dovydas Grigaliūnas. 
Bendra šios piligriminės kelionės intencija – pagerbti Dievo Motiną, tačiau kiekvienas tikintysis vykdamas į šventas vietas turi ir asmeninę intenciją.  Taigi pirmiausiai maldos metu susikaupę  sau turėjome įsivardinti asmeninę intenciją ir taip įprasminti šią išvyką.   Agluonos bazilika – Europos šiaurės rytų perlas. Ją labiausiai išgarsino Mergelės Marijos šventasis paveikslas, traukiantis maldininkus iš viso pasaulio. Nuo seniausių laikų yra daugybė liudijimų, kad Dievo Motina stebuklingu būdu saugo Agluoną, suteikia malonių prie jos šventojo paveikslo besimeldžiantiems.              
Agluona – tik per pusantro šimto kilometrų nutolusi nuo mūsų. Taigi kelionė autobusu išties neprailgo – meldėmės, giedojome, sukalbėjome šv. Rožinio Garbės slėpinius, apžvelgėme Agluonos istoriją. Dalyvavome iškilmingose šventose Mišiose, kurias aukojo apaštalinis nuncijus Baltijos valtybėms Luigi Bonazzi, Latvijos kardinolas, vyskupai, beveik šimtas kunigų. Su jais drauge šventas Mišias aukojo ir mūsų kelionės dvasinis vadovas – kunigas Dovydas Grigaliūnas. Po šv. Mišių meldėmės prie stebuklingo Dievo Motinos paveikslo bazilikoje, čia pagiedojome giesmę Marijai . Maldininkus traukte traukia ir stebuklingas gydomasis šaltinis, trykštantis šalia vienuolyno parko. Dėl savo gydomųjų savybių jis  pavadintas šv. Antano šaltiniu. Atsigaivinome šiuo vandeniu, pasisėmėme jo, kad parsivežtume bent dalelę Agluonos stebuklo į savo namus. Dėkojome Gerajam Dievui ir Dangiškajai   Motinai už išgyventas akimirkas su kelionės bendražygiais, už patirtas malones, šiltas šypsenas, už dvasinį palydėjimą mūsų brangių kunigų- Dovydo Grigaliūno kelionės metu, palydėjimą malda ir materialine parama kun. Edmundui Paulioniui.

Nijolė N.