2010 m. balandžio 2 d., penktadienis

Sveikiname visus parapijiečius su Šv. Velykomis


Verbų sekmadienis.
Didžioji Savaitė buvo paskutinė Jėzaus gyvenimo savaitė žemėje.  
Ji prasidėjo saulėtą sekmadienio rytą, kai Jėzus atjojo į Jeruzalę.  
Jį džiaugsmingai sveikino žmonių minia.  
Bet buvo ir tokių žmonių, kurie savo širdyse piktai galvojo apie Jėzų.

Ketvirtadienis.
Jėzus žinojo, kas buvo tų žmonių širdyse, todėl Jis norėjo būti su savo draugais.  Ketvirtadienio vakarą Jis susirinko su savo draugais vakarienei.  Jėzus paėmė duoną ir vyną, juos palaimino ir davė savo draugams.
 „Valgykite šią duoną“, - tarė jiems Jėzus.  „Tai yra mano Kūnas, kurį už jus atiduodu.  
Gerkite šį vyną.  Tai yra mano Kraujas, kurį už jus išlieju“.

Penktadienis. 
Kitą dieną jie nuteisė Jėzų mirti.  Kareiviai sumušė Jėzų, uždėjo ant Jo galvos erškėčių vainiką ir prikalė Jį ant kryžiaus.
Kai jie iškėlė Jėzų ant kryžiaus, dangus aptemo ir pasidarė labai tamsu.  Tada Jėzus sušuko savo Tėvui ir mirė.  Vienas kareivis, kuris buvo netoli kryžiaus, tarė: - „Tikrai, šitas žmogus buvo Dievo Sūnus“.
Tada jie nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, suvyniojo Jį į baltą drobulę ir pagudlė Jį uoloje.  Ant uolos angos kareiviai užrito didelį akmenį. (Pagal Morkų 14:1-15:47)
Velykos.

Šį ateinantį sekmadienį švęsime Velykas.  Prisiminsime kaip ankstų sekmadienio rytą, Jėzaus mokinė Marija Magdalena nusiminusi ėjo darželio takeliu.   Ji ėjo prie uolos, kur buvo palaidotas Jėzus.  Priėjusi uolą, ji labai nustebo.  Akmuo buvo nuristas nuo uolos angos ir Jėzaus kape nebuvo.  Marija Magdalena pagalvojo: „Eisiu pasakyti visiems Jėzaus draugams“.  Ir taip padarė. Išgirdę žinią, Jėzaus mokiniai Petras ir Jonas nubėgo prie kapo.  Jie visur išjieškojo, bet Jėzaus nerado.  Kape surado drobulę, kurioje buvo įvyniotas Jėzaus Kūnas.  Jėzaus kape nebebuvo!
Petras ir Jonas tikėjo, kad Jėzus prisikėlė naujam gyvenimui! 
                                                                                                                             (Pagal Joną 20:1-9)
Teįžengia mūsų šeimos, mūsų bendruomenės į Velykų perkeistą pasaulį. Pasaulį, kuriame meilė įveikia baimę ir nusivylimą, kuriame žemiški šešėliai nenustelbia dvasinės gyvasties daigų.
Svetingu džiaugsmu sveikiname žmones, kuriuos sutinkame tik per didžiąsias šventes linkėdami ir melsdami palaimos visiems, kiekvienam, mūsų šeimoms išsibarsčiusioms po visą pasaulį.
Šias didžiąsias šventes mūsų Bažnyčios durys bei mūsų širdys
atviros visiems ir Dievo dovanai teikiamai malonei.

Šventosios savaitės tvarkaraštis

Balandžio 1 d., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ,
19 val. - Paskutinė vakarienė, Eucharistijos
įsteigimo šv. Mišios ir Švenčiausiojo
sakramento garbinimas.

Balandžio 2 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ,
19 val. - Kristaus Kančia, Šv. Kryžiaus pagerbimo
pamaldos.

Balandžio 3 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,
19 val. - Velykų nakties budėjimas, suaugusiųjų
Krikšto pažadų atnaujinimas ir Sutvirtinimas, Velyknakčio
Vigilijos šv. Mišios bažnyčioje.

Balandžio 4 d. VELYKŲ SEKMADIENĮ,
7 val. - Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios
Bažnyčioje.
10.30 val. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios lenkų kalba.
11 val. - Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios Januliškio koplyčioje.
Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos po Mišių.
bus šventinami valgiai. Kviečiame atsinešti.

Balandžio 5 d. ANTRĄ VELYKŲ DIENĄ,
8 val. Šv. Mišios
9.30 Mišios lenkų kalba
11 val. Jaunimo mišios
12.30 val. Suma. Mišios už parapiją.